windturbines

Word Coöperant

ECoOB is een financieel gezond bedrijf, maar aandelen kopen is nooit zonder risico. Uitgebreide informatie over ECoOB en haar financiële toestand vindt u in de op 9 mei 2021 gepubliceerde informatienota. Raadpleeg ook ons overzicht Veelgestelde vragen over ECoOB aandelen. Indien u hierbij nog bijkomende vragen hebt kunt u de contactpagina gebruiken.  

Coöperant worden is heel eenvoudig

 • Door één of meer aandelen van ECoOB te kopen wordt u coöperant;
 • Een ECoOB aandeel kost € 250 en behoudt zijn waarde;
 • Voor de financiering van een nieuw project kan de coöperatie oproepen om bijkomende aandelen te kopen;
 • ECoOB haalt voor de lopende aanbieding maximaal € 500.000 op per 12 maanden;
 • Het aantal aandelen is beperkt tot 20 per persoon, zonder in- of uitstapkosten;
 • Procedure voor het aankopen van één of meerdere aandelen:
  • Vul het investeringsformulier in
  • Binnen de week krijgt u de betaalinstructies
  • Dan hebt u 5 werkdagen om het bedrag te storten
  • Vanaf betaling bent u officieel vennoot.
 • De registratie van aandelen is op naam, adres en rijksregisternummer of ondernemingsnummer. Het investeringsformulier kunt u gebruiken om duidelijk en eenduidig de gevraagde informatie in te vullen. Elk aandeel staat op naam van een één natuurlijke of één rechtspersoon;
 • Alle coöperanten zijn rechtstreeks mede-eigenaar van de productie-installaties;
 • Elke aandeelhouder heeft precies één stem in de Algemene Vergadering;
 • Door de aankoop van aandelen houdt de vennoot zich aan het naleven en aanvaarden van de statuten en de beslissingen van de Algemene Vergadering.

Veelgestelde vragen over ECoOB aandelen

ECoOB is een coöperatie van burgers die investeren in lokale productie van hernieuwbare energie. ECoOB verenigt burgers om de energievoorziening in eigen handen te nemen.

ECoOB werkt met haar coöperatieve en democratische structuur mee aan een economie ten dienste van mens en maatschappij. Elke coöperant heeft medezeggenschap in het bedrijf. Samen plaatsen we ecologische en maatschappelijke impact boven financiële winst.

Meer over ECoOB ...

De statuten kunt u hier vinden.

De aankoop wordt gedaan middels het invullen van het daartoe bestemde investeringsformulier. Instructies om het bedrag te storten worden nadien naar u doorgestuurd. Na ontvangst van de storting en inschrijving in het aandelenregister wordt de aankoop definitief. Dit wordt bevestigd in een e-mail die de nummers van de aandelen bevat alsook het aandeelhoudersbewijs. Voor het aandelenregister worden de gegevens gebruikt die u verstrekte in het formulier: naam, adres en rekeningnummer. Indien gewenst kunt u per brief of per e-mail deze gegevens wijzigen met als referentie de naam (namen) van de aandeelhouders en de nummers van de aandelen. Elke persoon kan maximum 20 aandelen bezitten en ieder aandeel wordt altijd geregistreerd op naam van een natuurlijke of een rechtspersoon. Daardoor kan een aandeel nooit op 2 namen staan.

Vóór u een aandeel koopt kunt u de op 9 mei 2021 gepubliceerde informatienota raadplegen. ECoOB is steeds bereikbaar voor al uw vragen, aangezien ECoOB als burgercoöperatie altijd transparant en democratisch werkt. Onze contactgegevens vindt u op de contactpagina.

ECoOB beperkt de verkoop van aandelen tot een maximum van 20 per persoon, bij de waarde van € 250 vertegenwoordigt dit een maximaal bedrag van € 5000. Koppels kunnen dus maximaal 40 aandelen aankopen, max. 20 aandelen op ieders naam. Aandelen kunnen niet aangekocht worden op 2 namen.

Het aandeelhoudersbewijs wordt u via e-mail gestuurd binnen een periode van ongeveer 4 weken na ontvangst van de storting. Die tijd hebben wij nodig om uw aandeelhouderschap administratief te verwerken. Dat bewijs is geen waardepapier. Bij verlies bent u uw aandeel gelukkig niet echt kwijt. Op de datum van ontvangst van uw storting gaat uw aandeelhouderschap in.

De coöperatie verzamelt financiële middelen bij de lokale gemeenschap. Hiermee plaatst ECoOB PV-installaties die (tot) 20 jaar haar eigendom blijven. ECoOB verkoopt de opgewekte stroom. Met de inkomsten betaalt de coöperatie de installatie en algemene bedrijfskosten. De winst die overblijft verdeelt ECoOB als dividend onder de aandeelhouders.

Het kopen van een aandeel houdt altijd een risico in, hoe beperkt ook. Een aandeel is geen spaarproduct: u investeert in een bedrijf. ECoOB beheert uw investering zo goed als mogelijk en haalbaar is, hetgeen naast risico’s ook opportuniteiten oplevert. Wij raden u aan zeker onze op 9 mei 2021 gepubliceerde informatienota te raadplegen. Wie reeds aandelen bezit, raden wij aan onze jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders bij te wonen.

Het is de Algemene Vergadering die vastlegt of een dividend uitgekeerd wordt en aan welk percentage.

De vennootschapswetgeving bepaalt dat het dividend van een erkende coöperatie zoals ECoOB niet hoger mag zijn dan 6%.

Voorbeeld:

Voor één aandeel waarbij u het hele voorafgaande jaar aandeelhouder was en het dividend op 3% staat: uw dividend is 3% van € 250 en bedraagt dus € 7,50.

Het aantal dagen dat u aandeelhouder was in het kalenderjaar dat voorafgaat aan de betrokken Algemene Vergadering bepalen de waarde van uw dividend.

Voorbeeld:

Indien u een aandeel kocht op 20 oktober dan bent u 73 dagen aandeelhouder geweest, dat is één vijfde van één jaar. Bij eenzelfde percentage voor het dividend ontvangt u € 1,50 namelijk één vijfde van € 7,50.

De algemene berekening is:

 • x % van 250
 • vermenigvuldigd met het aantal dagen
 • gedeeld door 365.

De Algemene Vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van april, waarbij er beslist wordt of er dividend uitgekeerd wordt en wat het percentage van het dividend is, met een maximum van 6% doordat ECoOB een erkende coöperatie is. De effectieve uitkering van het dividend wordt uitgevoerd in de periode juni – augustus en wordt (tenzij u het anders vermeldt) op hetzelfde rekeningnummer gestort als dat waarmee u de aankoop uitvoerde.

De uitbetaling van een dividend wordt gedaan op het rekeningnummer waarmee u het aandeel kocht. Indien gewenst kunt u een ander rekeningnummer opgeven per post of via e-mail. Het aandeel wordt altijd geboekt op naam van een natuurlijke of rechtspersoon en kan dus niet op 2 namen staan.

Voor erkende coöperaties was er tot eind 2017 een vrijstelling van roerende voorheffing op de eerste schijf van € 190 ontvangen dividend. Sinds 1 januari 2018 is deze vrijstelling gewijzigd en geïntegreerd in een ruimere vrijstelling voor alle dividenden aan particulieren van beursgenoteerde en coöperatieve ondernemingen. De nieuwe regel stelt dat de eerste schrijf van € 640 (inkomstenjaar 2018 – aanslagjaar 2019) of € 800 (vanaf inkomstenjaar 2019 – aanslagjaar 2020) van alle ontvangen dividenden fiscaal vrijgesteld is en dit per belastingplichtige. Dit heeft tot gevolg dat vanaf 2018 de coöperatie roerende voorheffing op het volledige dividend dient af te houden. Het is aan de belastingplichtige (aandeelhouder van ECoOB cv) zelf om de teveel afgehouden roerende voorheffing te recupereren via de eigen aangifte personenbelasting via de daartoe voorziene codes.

ECoOB komt vanaf 03/11/2019 niet meer in aanmerking voor de Tax Shelter regeling. De Tax Shelter is dus niet langer van toepassing op investeringen in ECoOB.

Aangezien het aandeelhoudersbewijs geen waardepapier is, bent u uw aandeel niet kwijt bij verlies of diefstal van dat bewijs. Het bewijs bestaat uit de officiële registratie in het aandelenregister.

Door de aankoop ligt uw aandeel vast voor één periode van 5 jaar. Vanaf het zesde jaar kunt u gedurende de eerste 6 maanden van het jaar aanvragen om (deels) uw aandelen te verkopen. De aanvraag kan uitgevoerd worden per brief of e-mail. Het aandeel (de aandelen) worden door ECoOB teruggenomen en wordt geboekt als kapitaalsvermindering. De prijs ligt statutair vast op € 250, waardoor u instapt aan € 250 en uitstapt aan dezelfde waarde, tenzij de boekwaarde lager geworden is dan € 250.

Er zijn bijkomende juridische gevolgen.

Het moeten in principe de ouders zijn die een aandeel kopen: enkel de ouders zijn immers de wettelijke vertegenwoordigers (dit betekent ook dat ze op een algemene vergadering een stem hebben voor hun kind). Let wel: je kan deze aandelen niet verkopen zonder tussenkomst van de vrederechter! Zodra de minderjarigen 18 zijn, hebben ze zelf stemrecht op de algemene vergadering en kunnen ze de aandelen uiteraard wel verkopen.

Hierbij betaalt ECoOB uw aandeel terug. ECoOB kan dat doen nadat u ons een kopie bezorgde van het document

 • Van het vredegerecht (akte van bekendheid)
 • Of van de notaris (erfrechtverklaring)
Zodra blijkt dat alles in orde is, stort ECoOB het aandeel (de aandelen) terug. In geval van twijfel wordt bevestiging gevraagd aan de Raad van Bestuur.
Cookies! Deze website gebruikt cookies. Niet voor advertenties, ook niet om u te volgen, maar om technische redenen. Meer over cookies.