top of page
ECoOB cv hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Dit privacybeleid geeft aan hoe wij omgaan met de verworven gegevens.
De privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verkregen via de website van ECoOB of via een ander kanaal van ECoOB en is in lijn met de nieuwe Europese GDPR-wetgeving rond de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.
U dient zich ervan bewust te zijn dat ECoOB niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. ECoOB respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van verzamelde gegevens


Uw persoonsgegevens worden door ECoOB verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
De doeleinden van deze verwerkingen zijn de registratie en administratie van de aandeelhouders van de vennootschap. De rechtsgronden zijn het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang.
Voor activiteiten per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor evenementen en dergelijke) zal steeds de toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.

Gebruik van onze diensten

 
Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Wij kunnen u de volgende persoonsgegevens vragen: naam, voornaam, geslacht, telefoon, adres, rijksregisternummer en e-mailadres. De gegevens worden gebruikt om de dienst op een correcte manier te kunnen uitvoeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van ECoOB of die van een derde partij waarvan wij de toegang zorgvuldig bewaken. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van ECoOB of die van een derde partij waarvan wij de toegang zorgvuldig bewaken. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden


We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, voor het gebruik van onze diensten en communicatie, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
 

Derden

 
We kunnen de gegevens die u aan ons geeft aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. In sommige gevallen kan de informatie intern worden gedeeld, onze werknemers zijn dan ook verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 
ECoOB geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zal ECoOB de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Persoonsgegevens en de bescherming

 
ECoOB bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
ECoOB streeft ernaar om uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen. Dit gebeurt zowel door technische als organisatorische maatregelen, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
  • Alle personen die namens ECoOB van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • Er worden back-ups gemaakt van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
     

Recht van aanpassing en verbetering

 
Zoals voorzien door de privacy wetgeving, kan u steeds uw gegevens kosteloos laten aanpassen of verwijderen. Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen. U vindt ook onderaan iedere mailing de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden van de nieuwsbrief.
 

Vragen en Feedback

 
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kan u contact met ons opnemen: info@ecoob.be of de contactpagina.  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijzigen van deze privacyverklaring

 
ECoOB cv houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. De laatste wijziging gebeurde op 15-11-2020.

ECoOB privacy verklaring

bottom of page