top of page

Energie in eigen handen.

Ga voluit voor een leefbare, duurzame toekomst. Met lokale stroom tegen een eerlijke prijs.

Een leefbare planeet

We halen de CO2-uitstoot naar beneden door hernieuwbare stroom op te wekken.

Lokale stroom 

Onze energie halen we uit projecten dichtbij.  Zo worden we onafhankelijk in onze voorziening.

 

Sociale investeringen

Burgers voor burgers. We investeren in elkaars toekomst, en creëren maatschappelijke meerwaarde.

1.png
Anker 2

VTI in Leuven

Een warme middelbare school waar zonnepanelen nu nog meer energie geven!

CO2-besparing: 19 ton/jaar

3.png
Anker 1

Winst voor het klimaat én voor jou

Als ECoOB winst maakt, ontvang je als aandeelhouder een jaarlijks dividend op jouw aandelen. Daarover beslissen de aandeelhouders zelf in de Algemene Vergadering. In 2023 bedroeg het dividend 3,25%. 

2.png
6.png

Zonnepanelen tegen kansarmoede

Sociaal engagement gieten wij in een lage energiefactuur. Zo helpen we met Zonnebouwers+ kansarme gezinnen aan goedkope, hernieuwbare energie.

Eva_Sieben10-header.jpg

Eva Sieben

Toen ik hoorde dat ik op een veilige manier geld kon investeren in een lokaal initiatief waarbij  toekomst én groene energie de drijfveren waren, was ik verkocht.

profielfoto.jpg

Steven Vanonckelen

Maatschappelijke winst én een verzekering op een duurzame toekomst. Ik kan geen betere reden bedenken om mee te doen.

Foto Visie - SophieNuytten.jpg

Roland Verbeek

Via het project bij Oostrem leerde ik ECoOB kennen. Nadien nog – en graag –  bijkomend geïnvesteerd in deze maatschappelijk relevante coöperatie!

Investeer mee in je toekomst

Investeer tot € 25.000. Geniet van 3.25% dividend (2023), plus persoonlijk advies, samenaankoop en aandeelhouderskortingen. Samen met 1.000+ medebeleggers.

Je voordelen als aandeelhouder

Geniet van gratis energiecoaching en groepsaankopen

Ontvang een mooi financieel rendement op je ethische investering

Investeer in maatschappelijke projecten die energie geven

Strijd
mee tegen energiearmoede

Over ECoOB

Energie, da's een basisbehoefte. Geen winstmachine. Als burgers begaan met het klimaat, worden we zélf producenten van hernieuwbare stroom. Daarvoor zetten we lokale projecten op met een maatschappelijke meerwaarde. 

 

Zo betalen scholen, culturele instellingen, woonzorgcentra of openbare besturen een eerlijke prijs voor onze energie. En wij, wij zorgen niet enkel voor groene stroom, maar ook voor elkaar.

 • Waarom kan ik niet rechtstreeks aandelen kopen en daarna schenken aan iemand?
  Aandelen zijn juridisch steeds op naam van de eigenaar. Schenken kan in principe enkel via notariële akte. Op geschonken aandelen dient 3% schenkingsrecht betaald te worden. Vandaar dat de bovenstaande procedure noodzakelijk is.
 • Hoeveel aandelen kan één persoon aanschaffen?
  ECoOB beperkt de verkoop van aandelen tot een maximum van 20 per persoon, bij de waarde van € 250 per aandeel vertegenwoordigt dit een maximaal bedrag van € 5000.
 • Zijn er instap- of uitstapkosten?
  Nee, er zijn geen kosten aan de aanschaf of terugname van de aandelen door ECoOB verbonden. Een ECoOB aandeel behoudt ook zijn waarde, dus bij terugname krijgt de aandeelhouder 100% van zijn inleg terug.
 • Krijg ik als schenker een bericht wanneer mijn begunstigde de aandelen heeft aangekocht?
  Het aandeelhoudersbewijs wordt via e-mail gestuurd naar diegene die de aandelen koopt, de persoon waar u een geschenk aan geeft dus. Om privacy redenen kunnen wij u hiervan niet informeren. Wel kan u bv. vragen aan de persoon in kwestie om het bewijs van aandeelhouderschap dat hij/zij ontvangt aan u door te mailen.
 • Wanneer ontvangt de koper van de aandelen zijn bewijs van aandeelhouderschap?
  Binnen een periode van ongeveer 4 weken na ontvangst van de storting. Die tijd hebben wij nodig om uw aandeelhouderschap administratief te verwerken. Op de datum van ontvangst van uw storting gaat uw aandeelhouderschap in.
 • Wanneer ontvangt de aandeelhouder zijn dividend?
  De Algemene Vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van april, waarbij er beslist wordt of er dividend uitgekeerd wordt en wat het percentage van het dividend is. De effectieve uitkering van het dividend wordt uitgevoerd in de periode juni – augustus.
 • Kan ik ook schenken aan mijn minderjarige kinderen?
  Gezien de complexiteit en de wettelijke implicaties voor alle partijen, raden wij momenteel niet aan om minderjarige kinderen ECoOB aandelen te schenken.
 • Hoe vul ik mijn belastingaangifte in om te genieten van het fiscaal voordeel op vriendenaandelen?
  Voor vriendenaandelen is er een aparte code voorzien in de belastingaangifte in vak XI. Je vult het betaalde bedrag in x het aantal dagen dat je de aandelen in je bezit had in het aanslagjaar gedeeld door 365. Voorbeeld: je kocht in 2023 10 aandelen aan 250 euro en je betaalde op 25 juni 2023: In je belastingaangifte in 2024 voor aanslagjaar 2023 vul je volgende bedragen in: 2500 x 189/365 = 1.295. In je belastingaangifte van 2025-2026-2027 voor aanslagjaar 2024-2025-2026 vul je volgende bedragen in: 2500 x 365/365 = 2.500. In je belastingaangifte van 2028 voor aanslagjaar 2027 vul je volgende bedragen in: 2500 x 176/365 = 1.205.
 • Hoe vul ik mijn belastingaangifte in om te genieten van het fiscaal voordeel op ECoOB aandelen?
  Wij wijzen er graag op dat je de ingehouden roerende voorheffing op het dividend kan terugvragen via je aangifte van de personenbelasting. Kocht je aandelen in 2022 of vroeger, dan ontving je een dividend in 2023 en betaalde je roerende voorheffingen in 2023. Die roerende voorheffingen kan je in de belastingaangifte van 2024 terugvorderen. Voor de aanvraag tot teruggave zijn in de aangifte VAK VII codes 1437 en 2437 (voor de partner) voorzien. Hier kan je maximaal 240 Euro invullen, of 2 x 240 Euro voor paren. Het dividendbedrag hoef je niet te vermelden in de aangifte. Ingehouden roerende voorheffing van minderjarige kinderen kan ook worden teruggevraagd tot het maximum van 240 Euro per belastingplichtige. Misschien tekende je in voor één of meerdere aandelen, mogelijk op verschillende data, met opgave van een bankrekeningnummer waarop je dividenden wilde ontvangen. ECoOB zal je dividend betalen op de door jou opgegeven bankrekening. In het geval er verschillende zijn opgegeven zal ECoOB uitkeren op de meest recente opgegeven rekening.
 • Wanneer mag ik mijn dividend terug verkopen? Of wanneer kan ik uittreden en verzoeken om de aandelen terug te nemen?
  Een vennoot mag gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar uittreden of verzoeken om een gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen. Een gehele of gedeeltelijke terugneming of verkoop is evenwel pas mogelijk ten vroegste tijdens het vijfde jaar na de toetreding. Voor de aanvang van de periode geldt de volstorting van de aandelen als referentiedatum, het vijfde jaar vangt aan vier jaar na deze referentiedatum. Een vennoot die wenst uit te treden of zijn of haar aandelen wenst te verkopen, dient hier schriftelijk om te verzoeken. Dit kan bij aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs. In elk geval wordt deze uittreding of terugneming slechts toegelaten voor zover het eigen vermogen daardoor niet verminderd wordt tot een bedrag beneden het onbeschikbare gedeelte, en het aantal vennoten daardoor niet teruggebracht wordt tot minder dan drie. In voorkomend geval wordt deze beslissingsbevoegdheid toegewezen aan het bestuursorgaan dat haar beslissing motiveert in een aangetekend schrijven.
 • Wat zijn de statuten van ECoOB?
  Deze vind je hier.
 • Hoe koop ik een aandeel?
  De aankoop wordt gedaan middels het invullen van het daartoe bestemde investeringsformulier. Instructies om het bedrag te storten worden nadien naar u doorgestuurd. Na ontvangst van de storting en inschrijving in het aandelenregister wordt de aankoop definitief. Dit wordt bevestigd in een e-mail die de nummers van de aandelen bevat alsook het aandeelhoudersbewijs. Voor het aandelenregister worden de gegevens gebruikt die u verstrekte in het formulier: naam, adres en rekeningnummer. Indien gewenst kunt u per brief of per e-mail deze gegevens wijzigen met als referentie de naam (namen) van de aandeelhouders en de nummers van de aandelen. Elke persoon kan maximum 20 aandelen bezitten en ieder aandeel wordt altijd geregistreerd op naam van een natuurlijke of een rechtspersoon. Daardoor kan een aandeel nooit op 2 namen staan. ECoOB is steeds bereikbaar voor al uw vragen, aangezien ECoOB als burgercoöperatie altijd transparant en democratisch werkt. Onze contactgegevens vindt u op de contactpagina.
 • Hoeveel aandelen kan ik kopen?
  ECoOB beperkt de verkoop van aandelen tot een maximum van 20 per persoon, bij de waarde van € 250 vertegenwoordigt dit een maximaal bedrag van € 5000. Koppels kunnen dus maximaal 40 aandelen aankopen, max. 20 aandelen op ieders naam. Aandelen kunnen niet aangekocht worden op 2 namen.
 • Wanneer krijg ik bevestiging van de aankoop van mijn aandelen?
  Het aandeelhoudersbewijs wordt u via e-mail gestuurd binnen een periode van ongeveer 4 weken na ontvangst van de storting. Die tijd hebben wij nodig om uw aandeelhouderschap administratief te verwerken. Dat bewijs is geen waardepapier. Bij verlies bent u uw aandeel gelukkig niet echt kwijt. Op de datum van ontvangst van uw storting gaat uw aandeelhouderschap in.
 • Hoe zorgt ECoOB voor omzet en winst?
  De coöperatie verzamelt financiële middelen bij de lokale gemeenschap. Hiermee plaatst ECoOB PV-installaties die (tot) 20 jaar haar eigendom blijven. ECoOB verkoopt de opgewekte stroom. Met de inkomsten betaalt de coöperatie de installatie en algemene bedrijfskosten. De winst die overblijft verdeelt ECoOB als dividend onder de aandeelhouders.
 • Hoeveel risico neem ik met de aankoop van een aandeel?
  Het kopen van een aandeel houdt altijd een risico in, hoe beperkt ook. Een aandeel is geen spaarproduct: u investeert in een bedrijf. ECoOB beheert uw investering zo goed als mogelijk en haalbaar is, hetgeen naast risico’s ook opportuniteiten oplevert. Wij raden u aan zeker onze jaarrekeningen te raadplegen (zie hiervoor helemaal onderaan rechts van deze pagina). Wie reeds aandelen bezit, raden wij aan onze jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders bij te wonen.
 • Hoe worden dividenden berekend?
  Het is de Algemene Vergadering die vastlegt of een dividend uitgekeerd wordt en aan welk percentage. De vennootschapswetgeving bepaalt dat het dividend van een erkende coöperatie zoals ECoOB niet hoger mag zijn dan 6%. Voorbeeld: Voor één aandeel waarbij u het hele voorafgaande jaar aandeelhouder was en het dividend op 3% staat: uw dividend is 3% van € 250 en bedraagt dus € 7,50.
 • Ik heb nieuwe aandelen. Hoe wordt mijn dividend berekend?
  Het aantal dagen dat u aandeelhouder was in het kalenderjaar dat voorafgaat aan de betrokken Algemene Vergadering bepalen de waarde van uw dividend. Voorbeeld: Indien u een aandeel kocht op 20 oktober dan bent u 73 dagen aandeelhouder geweest, dat is één vijfde van één jaar. Bij eenzelfde percentage voor het dividend ontvangt u € 1,50 namelijk één vijfde van € 7,50. De algemene berekening is: x % van 250 vermenigvuldigd met het aantal dagen gedeeld door 365.
 • Wanneer wordt mijn dividend uitbetaald?
  De Algemene Vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van april, waarbij er beslist wordt of er dividend uitgekeerd wordt en wat het percentage van het dividend is, met een maximum van 6% doordat ECoOB een erkende coöperatie is. De effectieve uitkering van het dividend wordt uitgevoerd in de periode juni – augustus en wordt (tenzij u het anders vermeldt) op hetzelfde rekeningnummer gestort als dat waarmee u de aankoop uitvoerde.
 • Wat met de roerende voorheffing op ontvangen dividenden van ECoOB cv?
  Voor erkende coöperaties was er tot eind 2017 een vrijstelling van roerende voorheffing op de eerste schijf van € 190 ontvangen dividend. Sinds 1 januari 2018 is deze vrijstelling gewijzigd en geïntegreerd in een ruimere vrijstelling voor alle dividenden aan particulieren van beursgenoteerde en coöperatieve ondernemingen. De nieuwe regel stelt dat de eerste schrijf van € 640 (inkomstenjaar 2018 – aanslagjaar 2019) of € 800 (vanaf inkomstenjaar 2019 – aanslagjaar 2020) van alle ontvangen dividenden fiscaal vrijgesteld is en dit per belastingplichtige. Dit heeft tot gevolg dat vanaf 2018 de coöperatie roerende voorheffing op het volledige dividend dient af te houden. Het is aan de belastingplichtige (aandeelhouder van ECoOB cv) zelf om de teveel afgehouden roerende voorheffing te recupereren via de eigen aangifte personenbelasting via de daartoe voorziene codes.
 • Is tax shelter van toepassing op mijn aandelen?
  ECoOB komt vanaf 03/11/2019 niet meer in aanmerking voor de Tax Shelter regeling. De Tax Shelter is dus niet langer van toepassing op investeringen in ECoOB
 • Ik ben mijn aandeelhoudersbewijs kwijt. Ben ik dan mijn aandeel kwijt?
  Aangezien het aandeelhoudersbewijs geen waardepapier is, bent u uw aandeel niet kwijt bij verlies of diefstal van dat bewijs. Het bewijs bestaat uit de officiële registratie in het aandelenregister.
 • Kunnen minderjarigen aandelen kopen?
  Er zijn bijkomende juridische gevolgen. Het moeten in principe de ouders zijn die een aandeel kopen: enkel de ouders zijn immers de wettelijke vertegenwoordigers (dit betekent ook dat ze op een algemene vergadering een stem hebben voor hun kind).. Minderjarigen kunnen aandelen verwerven in hun naam, mits opgave van hun Rijksregisternummer en opgave van het Bankrekeningnummer (op hun naam) waarop later het dividend kan worden gestort. Opgelet er zijn wettelijk een aantal voorwaarden ter bescherming van het kind o.a.: aankoop van aandelen voor minderjarigen betreft steeds een schenking met geld van de schenker zelf m.a.w. de aankoop mag niet gebeuren met het spaargeld van een minderjarige. Bij eventuele verkoop van aandelen van minderjarigen dient er ook een vrederechterstoestemming te zijn naast de gewone uittredingsvoorwaarden van ECoOB. Aandelen schenken aan minderjarigen zie je dan best ook als een investering op langere termijn. Zodra het kind meerderjarig wordt, vervalt natuurlijk deze beperking. In geval van een schenking gelieve in het intekenformulier de bankrekening op naam van de uiteindelijke eigenaar (vb. het minderjarige kind) in te vullen. De bankrekening waaruit achteraf de uiteindelijk overschrijving gebeurt, kiest uzelf.
 • Wat met uw aandelen bij overlijden?
  Hierbij betaalt ECoOB uw aandeel terug. ECoOB kan dat doen nadat u ons een kopie bezorgde van het document Van het vredegerecht (akte van bekendheid) Of van de notaris (erfrechtverklaring) Zodra blijkt dat alles in orde is, stort ECoOB het aandeel (de aandelen) terug. In geval van twijfel wordt bevestiging gevraagd aan de Raad van Bestuur.
 • Kan een bedrijf (of andere rechtspersonen) ook aandelen kopen?
  Jazeker, ook bedrijven in de vorm van een vennootschap of andere rechtspersonen zoals een vereniging (bv. vzw) kunnen aandelen van ECoOB kopen. Hierbij dienen we wel op te merken dat rechtspersonen niet in aanmerking komen voor het fiscale voordeel van de tax shelter voor startende ondernemingen: deze is enkel geldig voor natuurlijke personen. Uitkering van dividend is wel van toepassing voor aandelen gekocht door bedrijven. Bovendien zullen vennootschappen de ingehouden roerende voorheffing kunnen verrekenen met de verschuldigde vennootschapsbelasting. Verenigingen die onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting kunnen de roerende voorheffing niet recupereren. Verenigingen die onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting kunnen de roerende voorheffing niet recupereren.
 • Plaatsen jullie ook zonnepanelen op privé-daken?
  Momenteel richten wij ons enkel op grotere daken van bedrijven, non-profit organisaties (woonzorgcentra, scholen, onderwijsinstellingen,...) en overheden.
 • Wat is de impact van de geschrapte terugdraaiende teller overgangsregeling op de ECoOB-installaties?
  Half januari vernietigde het Grondwettelijk Hof de overgangsregeling van de Vlaamse regering voor prosumenten met een digitale teller. Deze regeling hield in dat wie zonnepanelen plaatste voor 2021, gedurende 15 jaar zou kunnen genieten van het systeem van de terugdraaiende teller, waarbij het stroomnet als het ware als een grote batterij wordt gebruikt, ook al wordt er in tussentijd een digitale meter geplaatst. Dit laat zonnepaneeleigenaars toe om de stroom die ze in de zomer opwekken, te verbruiken in de winter. Dit kan niet meer zodra er een digitale teller geïnstalleerd wordt, maar wie zonnepanelen installeerde na 2005 en voor 2021 kan tot begin 2025 zonder gevolg aan Fluvius laten weten nog geen digitale meter te willen. Van zodra een digitale meter wordt geplaatst wordt het heel belangrijk om productie en verbruik zo goed als mogelijk op elkaar af te stemmen om een zo hoog mogelijk eigenverbruik te bereiken. Dit brengt wel wat onzekerheid met zich mee en ook voor ECoOB kwam het nieuws eerder onverwacht. Toch is de impact op onze projecten zeer klein. Slechts 3 kleinere projecten werken nog met het systeem van de terugdraaiende teller: De Ark, Avansa (het voormalige Vorming Plus) en een kleinere installatie van De Valkerij. Alle andere projecten werken nu al met een digitale meter en zijn zo gebouwd dat het eigenverbruik in verhouding is met de productiecapaciteit. Bij al die heisa zou je het bijna vergeten, maar de digitale meter heeft ook voordelen. Niet alleen het prosumententarief vervalt. Deze meter maakt het mogelijk om ons verbruik te sturen.Je zal de positieve impact op je verbruik zien wanneer je grote verbruikers zoals droogkasten en wasmachines laat draaien wanneer de zonneproductie het hoogst is. In een slimme combinatie met een thuisbatterij, warmtepompboiler of een elektrische wagen verhogen we het eigenverbruik en zetten we stappen in de juiste richting, maar dé grote stap vooruit is die naar samenwerking in energiegemeenschappen. De prosument zal zijn energie kunnen delen met de andere burgers uit de wijk die geen producent zijn. Op die manier ontstaat voor elke burger een win/win. Lokaal geproduceerde energie lokaal verdelen kan niet zonder digitale meter. Van zodra de regelgeving het toestaat en de kostprijs voor het (beperkt) gebruik van het net niet te hoog oploopt kan er dankzij de digitale meter een korte keten in energie ontstaan waar iedereen beter van wordt. ECoOB volgt deze evolutie van kortbij op en is klaar om op deze nieuwe mogelijkheden in te spelen.
 • Gaan jullie zelf op zoek naar mogelijke projecten?
  Om projecten op poten te kunnen zetten, moeten we ze eerst vinden. We zijn zelf actief op zoek en werken samen met vrijwilligerskernen in meerdere gemeenten, maar we rekenen ook op onze coöperanten om ons te helpen. Ken je een beslissingsnemer van een organisatie met een groot dak? Je mag altijd contact met ons opnemen via info@ecoob.be
 • Uit welke onderdelen bestaat een zonnepanelen installatie?
  Een zonnepanelen installatie bestaat natuurlijk uit zonnepanelen, welke op het dak van de woning worden geplaatst door middel van een montagesysteem. Vanaf de zonnepanelen loopt solar bekabeling naar de omvormer, welke vaak op het zolder hangt. Vanaf de omvormer loopt een stroomkabel (YMVK kabel) naar de meterkast. Eventueel kun je de zonnepanelen installatie uitbreiden met een monitoringsysteem.
 • Wat doet een zonnepaneel?
  Het werk van zonnepanelen wordt verricht door zonnecellen, dunne donkerblauwe of zwarte schijfjes die door het fotovoltaïsch effect licht omzetten in elektrische stroom. Hoe minder wolken en hoe hoger de zon, hoe meer licht op de zonnecellen en hoe meer stroom ze produceren. De meest gebruikte zonnecellen bestaan voor het overgroot deel uit silicium, een materiaal dat overvloedig aanwezig is op onze planeet. Een typisch hedendaags zonnepaneel dat we gebruiken voor onze zonnestroom­installaties is 1 m op 1,65 m groot, weegt zo’n 18 kg en heeft een maximaal elektrisch vermogen van ongeveer 300 Wp (Watt piek: output bij volle zon). Bij het leggen van zonnepanelen letten we goed op een optimale richting en hellingshoek ten opzichte van het zuiden en zorgen we dat er zo min mogelijk schaduw op valt, bijvoorbeeld van bomen, gebouwdelen of objecten op het dak. Zo kunnen we jaarlijks per geïnstalleerde kWp zo rond 850 - 950 kWh oogsten. Zonnepanelen gaan heel lang mee – zeker 25 jaar – zonder dat ze veel van hun opbrengst inboeten. Na afloop van hun levensduur worden de materialen gerecycleerd.
 • Wat zijn "omvormers"?"
  Zonnepanelen produceren gelijkstroom. Om deze stroom geschikt te maken voor gebruik, wordt ze omgezet in wisselstroom met behulp van een zogenaamde omvormer. Dit is een compact apparaat, uitgerust met vermogenselektronica die – mits goed ontworpen en gedimensioneerd – deze omzetting doet met heel weinig verlies. Ook zorgt de omvormer voor een optimale regeling van de eraan gekoppelde circuits van zonnepanelen om de productie onder wisselende lichtinval zo hoog mogelijk te houden.
 • Wat zijn "PV-systemen"?"
  Zonnestroominstallaties worden vaak PV systemen genoemd (PV: Photo Voltaïsch). Een PV systeem bestaat uit een aantal zonnepanelen, bekabeling, bevestigingsconstructie, omvormer(s) en een netontkoppelbord. In de omvormer is doorgaans een monitoringsysteem ingebouwd dat via het internet geraadpleegd kan worden en continu inzage verschaft in gedetailleerd informatie over energieopbrengst en werking van het systeem.
 • Waarvoor dient een netontkoppelingsbord?
  Een netontkoppelbord controleert of de omvormers van de zonnepanelen synchroon draaien met het net zodat er geen problemen zijn bij teruglevering en schakelt de installatie uit als er niet synchroon gewerkt wordt. Ook zorgt dit bord voor de connectie met de groenestroomteller en voor de beveiliging van de omvormers.
 • Zijn zonnepanelen een goed idee voor mij?
  Door het systeem met de digitale meter duurt de terugverdientijd van zonnepanelen inderdaad langer. Toch verdien je op termijn je investering sowieso volledig terug en maak je nog altijd pure winst. Zonnepanelen zijn dus ook in 2021 nog interessant en rendabel dankzij de volgende voordelen: - De kwaliteit van zonnepanelen blijft stijgen en ze gaan ook steeds langer mee (tot 25 à 30 jaar). - De prijs van zonnepanelen blijft dalen. Een zonnepanelen-installatie was nooit goedkoper dan nu. - Je krijgt OF een eenmalige compensatiepremie van de Vlaamse overheid (bij zonnepanelen geplaatst voor 2021) OF een eenmalige investeringspremie van Fluvius (bij zonnepanelen geplaatst na 1 januari 2021). - Het prosumententarief verdwijnt. Je moet deze vergoeding voor het gebruik van het elektriciteitsnet dus niet langer betalen. - Je krijgt een terugleververgoeding van je elektriciteitsleverancier voor de overtollige groene stroom die je op het net zet. Neem hierover zeker contact op met jouw leverancier. Is je woning ouder dan 10 jaar? Dan betaal je slechts 6% btw in plaats van 21%. En dat zowel voor de zonnepanelen-installatie als voor de plaatsing ervan.
 • Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig voor bij mij thuis?
  Hoeveel zonnepanelen je nodig hebt, is afhankelijk van de doelstelling die je hebt voor jouw zonnepanelen. Wil je met zonnepanelen in je complete stroombehoefte voorzien of wil je een gedeelte van je stroombehoefte opwekken door middel van zonnepanelen? Daarnaast is ook het oppervlakte van je dak en de ligging van het dak van invloed op de hoeveelheid zonnepanelen die je nodig hebt. Een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks 3500kWh aan stroom, hiervoor zijn 15 – 17 zonnepanelen nodig.
 • Doen jullie enkel projecten met zonnepanelen, of gaan jullie ook windprojecten en warmtenetten doen?"
  In eerste instantie concentreren we ons op PV-projecten omdat deze relatief snel te realiseren zijn, met weinig risico én er is nog heel wat potentieel om de zon te oogsten. Maar we kijken zeker ook naar andere technieken om duurzaam energie op te wekken. Daarvoor werken we samen met collega coöperaties die gespecialilseerd zijn in deze materies. Verder hebben we voelhorens bij onderzoeksinstellingen en volgen we de innovaties op de voet.
 • Wat is Wattpiek?
  Zoals bekend is de opbrengst van een zonnepaneel afhankelijk van de hoeveelheid zonlicht die het opvangt. De opbrengst van een zonnepaneel wordt uitgedrukt in Wp, wat staat voor wattpiek. Wp staat voor de opbrengst in de meest ideale omstandigheden, dus wanneer er veel zonlicht op het paneel schijnt. Hierdoor betekent het niet automatisch dat een paneel van 180Wp ook daadwerkelijk 180Wp oplevert.
 • Leveren zonnepanelen in de herfst en winter wel voldoende rendement op?
  Dat zonnepanelen in de herfst en winter niet rendabel zijn, is een fabel. Zonnepanelen werken namelijk niet op zonlicht, maar op licht en functioneren daarmee dus ook bij bewolkt weer. Uiteraard ligt de piek in de opbrengst wel tussen maart en oktober. Tegelijkertijd is er ook in de herfst en winter straling van de zon, waardoor zonnepanelen tevens in deze tijd van het jaar opbrengst op kunnen leveren.
 • Wat is de levensduur van een zonnepanelen installatie?
  De meeste zonnepanelen hebben een levensduur van tenminste 25 jaar. Ze hebben vaak een vermogensgarantie van 90% na 10 jaar en 80% na 25 jaar. De omvormer heeft een gemiddelde levensduur van 15 jaar.
 • Moeten zonnepanelen onderhouden worden?
  In principe zijn zonnepanelen onderhoudsvrij. Het weinige vuil dat erop komt, wordt voor het grootste gedeelte door regen weer weggespoeld. Echter kan er altijd wat vuil in de vorm van stof, zand of bladeren achterblijft. Het is aan te raden om de zonnepanelen daarom één keer per jaar schoon te maken of vuil vrij te maken. Het schoonmaken van zonnepanelen kan ervoor zorgen dat je opbrengst tot 15% hoger is.
 • Hoe wordt de installateur van de zonne-installatie gekozen?
  Dit gebeurt d.m.v. offertes die we bij naar verschillende installatiebedrijven versturen en kan wijzigen per project.
 • Zijn de zonnepanelen die jullie plaatsen van Belgische makelij?
  Helaas zijn er geen Belgische producenten van standaard zonnepanelen en zelfs nauwelijks nog Europese. De panelen komen van Azië, hoofdzakelijk China, en zijn tegenwoordig van uitstekende kwaliteit.
 • Worden de zonnepanelen op een duurzame manier geproduceerd, is dat gecontroleerd?"
  De productie van zonnepanelen vergt uiteraard ook grondstoffen en is energie-intensief. Het is echter zo dat de zonnepanelen zelf deze investering in energie ruimschoots goed maken met de energie die ze zullen opwekken. Recente studies tonen aan dat de installaties ongeveer 7 keer meer energie opwekken dan de energiekost om ze te vervaardigen. Het hoofdbestanddeel van PV-panelen is silicium, wat uit zand ontgonnen wordt. Tenslotte is het ook fijn te weten dat de huidige generatie zonnepanelen tot meer dan 90% gereycleerd kunnen worden; Het glas, 80% van het materiaal is zonder meer recyleerbaar, alsook de geleidermaterialen (bedrading). Het silicium kan tot 4x toe gerecycleerd worden.
 • Hoe werkt een warmptepompboiler?
  Een warmtepompboiler haalt zijn energie uit… de lucht, net zoals een klassieke lucht/water-warmtepomp. In dit geval echter wordt de warmte alleen ingezet voor het opwarmen van het sanitaire water. De warmte-energie uit de lucht verwarmt de koelvloeistof die door compressie een nog hogere temperatuur bereikt. De dan gasvormige koelvloeistof geeft de warmte af aan het water. De druk wordt verlaagd en het gas wordt terug vloeibaar. Dan kan het proces opnieuw beginnen. Voor de aansturing van de elektrisch delen, neemt de boiler stroom af, welliswaar 3 keer minder dan bij een klassieke boiler.
 • Waar wordt een warmptepompboiler geplaatst?
  De ruimte die je nodig hebt hangt af van het aantal liter opslag: 150 liter (voor 2 pers.), 200 (2 – 4 personen) en 300 liter (voor een gezin van 4 – 6 pers.). De hoogte varieert van 150 cm tot 200 cm, terwijl de diameter varieert tussen 60 cm en 80 cm. Een warmtepompboiler gebruikt warme lucht (uit de woning) en elektriciteit om je sanitair warm water te verwarmen. De warmtepompboiler plaats je daarom best in een ruimte met veel restwarmte zoals de wasruimte, de garage of daar waar nu je centrale verwarmingsketel zich bevindt. Er zijn 3 manieren om een warmtepompboiler aan te sluiten. Ofwel haal je zowel de warmte van buiten en voer je de koude lucht terug af naar buiten. Ofwel haal je de warmte van binnen en voer je de koude lucht af naar buiten. Ofwel haal je de warmte van binnen en houd je de afgekoelde lucht ook binnen. Afhankelijk van het gekozen systeem moeten er meer of minder kanalen voorzien worden.
 • Het werkt het ECoOB Zonnebouwers programma?
  1. Schrijf je in via het aanmeldingsformulier. 2. Je kiest zelf tijdens de aanmelding wanneer een ECoOB energiecoach contact met je opneemt (via telefoon of via een online Zoom videogesprek). 3. De energiecoach zal samen met jou een aantal aspecten specifiek aan jou situatie en woning bespreken. 4. De energiecoach stelt een oplossing voor, inclusief een kostencalculatie en een berekening van de terugverdientijd. 5. Indien je daarna wenst over te gaan tot installatie, zorgen we dat een technicus langskomt om de laatste details vast te leggen. Je ontvangt daarna een offerte van één van onze installateurs. 6. Laat de ECoOB Zonnebouwers coach weten of je al dan niet ingaat op de offerte. 5. Installatie volgt. 6. Vergeet niet je waarborg en onderhoudschema op te bergen. 7. Vergeet niet je premie en cashback cheque aan te vragen.
 • Kan een warmptepompboiler zijn energie ook halen uit zonnepanelen?
  Je haalt het maximum uit je warmtepompboiler als je een installatie combineert met zonnepanelen. Overdag zijn veel mensen niet thuis. De opgewekte zonne-energie wordt dan niet ingezet. Met een warmtepompboiler gebruik je die dan als voeding voor je warmtepompboiler. De inhoud van je tank warmt op overdag en bij thuiskomst beschik je over sanitair water op de gewenste temperatuur.
 • Vergt een warmtepompboiler onderhoud?
  Dat is geen wettelijke verplichting, maar toch te overwegen. Een tweejaarlijks zorgt voor maximale rendement, eventuele defecten worden sneller opgespoord en je warmteboiler gaat ook langer mee.
 • Wat is de levensduur van een warmtepompboiler?
  Een warmtepompboiler heeft een levensduur van gemiddeld 10 tot 15 jaar.
 • Wat is de beste warmtepompboiler?
  Wat de beste warmtepompboiler is voor jou, hangt voornamelijk af van jouw gezinssamenstelling, warmwaterbehoefte, … Je kiest daarom best voor een toestel met een volume dat is afgestemd op jouw warmwaterverbruik. Onze ECoOB energiecoaches zullen je hierbij adviseren.
 • Hoe lang gaat een warmtenet mee?
  De technische levensduur is vijftig jaar, maar ze gaan veel langer mee. De technische levensduur wordt namelijk bepaald door de temperatuur die door een leiding gaat. Hoe lager die temperatuur, hoe langer de levensduur.
 • Wat is een warmtenet?
  Het systeem van een warmtenet is vergelijkbaar met een centrale verwarming, maar dan op niveau van de hele wijk. Een warmtenet levert warmte aan gebouwen en huizen met netwerk van leidingen. In plaats van individuele verwarmingssystemen, zoals cv-ketels, worden gebouwen aangesloten op dit gemeenschappelijke warmtenetwerk. Het warmtenet transporteert warm water van een centrale warmtebron, zoals bijvoorbeeld een afvalverbrandingsinstallatie, een biomassa-installatie of een geothermische bron, naar de aangesloten gebouwen.
 • Wat zijn de voordelen van een warmtenet?
  Er zijn verschillende voordelen verbonden aan warmtenetten: Efficiëntie: centrale warmteopwekking kan efficiënter zijn dan individuele verwarmingssystemen, omdat schommelingen in warmtevraag beter worden opgevangen (minder aan en uitspringen bijvoorbeeld) en het mogelijk is om restwarmte te benutten. Duurzaamheid: warmtenetten kunnen worden gevoed door duurzame energiebronnen, zoals biomassa, geothermie, of zonne-energie, waardoor de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen wordt verminderd. Verlaging van CO2-uitstoot: door over te stappen op duurzame warmtebronnen kan de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) verminderen, wat gunstig is voor het klimaat. Minder onderhoud: Omdat de warmteopwekking centraal plaatsvindt, kan het onderhoud efficiënter worden uitgevoerd.
 • Waarom een duurzaam warmtenet ?
  Van het totale energiegebruik in Vlaanderen is ongeveer 25% gerelateerd aan gebouwen. Het grootste deel van die energie wordt gebruikt voor ruimteverwarming en warm water: 85% in huishoudens en 65% in niet-residentieel gebruik. Deze cijfers maken duidelijk dat Vlaanderen haar klimaatdoelstellingen op termijn onmogelijk kan halen zonder een transitie naar een duurzaam warmtesysteem.
 • Waar liggen er al warmtenetten?
  Er bestaan in heel de wereld meer dan 500.000 km aan warmtenetten. In Vlaanderen zijn er al enkele warmtenetten in Oostende, Gent, Roeselare, Antwerpen, en Eeklo en zijn er verschillende netwerking in verschillende fases van voltooiing, ook in onze regio. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf zo op de hoogte van de ontwikkelingen.
 • Waar kan je warmtenetten aanleggen in Vlaanderen?
  In Vlaanderen worden warmtenetten vaak aangelegd in stedelijke gebieden en industriële zones. Dit is te wijten aan de hogere bevolkingsdichtheid en de aanwezigheid van meer gebouwen die kunnen worden aangesloten op het warmtenet. Wil je nagaan of een warmtenet interessant is in jouw wijk? Raadpleeg dan de warmtezoneringskaart. Het is belangrijk op te merken dat de haalbaarheid van warmtenetten afhangt van verschillende factoren, waaronder de beschikbaarheid van geschikte warmtebronnen, de infrastructuur, de kosten en de lokale regelgeving. Lokale overheden, energiebedrijven en andere belanghebbenden spelen een cruciale rol bij het plannen en implementeren van warmtenetten in specifieke regio's.
 • Hoe wordt mijn warmteverbruik berekend?
  Het verbruik wordt gemeten door middel van individuele warmtemeters. Je krijgt een afrekening voor de verbruikte warmte, net zoals dat gebeurt voor je elektriciteits- of gasverbruik. Deze warmtemeters zijn geijkt en voldoen aan de geldende wettelijke bepalingen.
 • Welke soorten warmte kunnen dienen als bron voor een warmtenet?
  Er zijn verschillende soorten warmtebronnen die kunnen worden gebruikt in een warmtenet. Hier zijn enkele veelvoorkomende types: Restwarmte: dit is warmte die vrijkomt als bijproduct van industriële processen, elektriciteitsopwekking of andere activiteiten. Deze afvalwarmte kan gebruikt worden voor verwarming in plaats van het simpelweg af te voeren. Aquathermie: bij aquathermie wordt warmte wordt gewonnen uit waterbronnen, zoals rivieren, meren, zeewater, afvalwater of grondwater. Ook uit rioleringswater kan nog warmte worden gewonnen, dit heet dan riothermie. Aardwarmte (geothermie): aardwarmte wordt gewonnen uit de warmte die in de aarde zit. Dit kan worden gedaan door water door gesloten buizen in de grond te plaatsen (meestal horizontaal tot 150m diep). Het water pikt warmte op die nadien door een centrale warmtepomp kan worden verhoogd tot de ideale temperatuur. Aardwarmte is een duurzame en constante bron van warmte. Zonne-energie: zonne-energie kan worden gebruikt om water of lucht te verwarmen voor gebruik in een warmtenet. Dit kan rechtstreeks gebeuren met zonnecollectoren of indirect via zonneboilers. Biomassa: biomassa, zoals houtsnippers, pellets of organisch afval, kan worden verbrand om warmte te genereren. Deze bron is hernieuwbaar omdat de biomassa kan worden aangevuld door nieuwe groei. Er komt wel nog fijn stof vrij, waardoor deze bron pas wordt gebruikt als andere opties (nog) niet mogelijk zijn. Warmtekrachtkoppeling (WKK): bij WKK wordt elektriciteit opgewekt samen met warmte als bijproduct. De vrijgekomen warmte kan worden gebruikt in een warmtenet, waardoor de totale energie-efficiëntie wordt verhoogd. Voor een WKK wordt gas gebruikt, waardoor dit niet onze voorkeur krijgt.
 • Kan een warmtenet uitvallen?
  Net zoals bij het elektriciteits-, water- of gasnet, kunnen er onderbrekingen zijn bij een warmtenet in de levering. Meestal gaat het dan om aangekondigde onderhoudswerkzaamheden, maar ook een warmtenet is niet 100% vrij van onvoorziene storingen. Om de betrouwbaarheid van warmtenetten te waarborgen, worden vaak redundante systemen ingebouwd en worden noodprocedures vastgesteld om snel te reageren op storingen. Onderhoudsplanning, regelmatige controles en een effectieve communicatie met eindgebruikers zijn belangrijke aspecten om de impact van storingen te minimaliseren.
 • Wat moet er veranderen bij mij thuis als ik wil aansluiten op het warmtenet?
  Voor wie centrale verwarming heeft en de kans krijgt om aan te sluiten op een warmtenet, verandert er weinig. Enkel de warmtebron verandert: er wordt een afgiftestation geplaatst dat in de plaats komt van je stookketel, aardgasketel of boiler. Verder blijft alles bij het oude: je radiatoren en kranen blijven dezelfde en ook je thermostaat kan je gewoon blijven gebruiken.
 • Moet ik speciale radiatoren of kranen aankopen?
  Nee, je huidige radiatoren en kranen werken prima in combinatie met het warmtenet. Enkel je stookketel, aardgasketel of gasboiler wordt afgekoppeld en de leidingen worden aangesloten op een afgiftestation dat de warmte van het warmtenet in jouw centrale verwarming injecteert.
 • Welke installatie moet ik plaatsen in mijn huis?
  In de buurt van je huidige stooktoestel wordt een afgiftestation geplaatst. Dat is ongeveer 75 x 45 x 35 cm groot. Dat afgiftestation injecteert het warme water in je huidige cv-installatie en voert ook het koude water weer af. Aan de volledige infrastructuur ná het afgiftestation (buizen, radiatoren, kranen, …) verandert er niets.
 • Kan ik zelf een energieleverancier kiezen als er een warmtenet in mijn buurt komt?
  Als jouw woning is aangesloten op een warmtenet of stadsverwarming, kun je niet zelf kiezen voor een energieleverancier. De beschikbare ruimte in de ondergrond (onder het wegoppervlak) is vaak beperkt en de investeringen voor een warmtenet zijn erg hoog. Het is daarom niet mogelijk om meerdere warmtenetten in een gebied aan te leggen zodat woningeigenaren en/of huurders kunnen kiezen voor verschillende warmteleveranciers. De partij die wordt aangewezen om het warmtenet te bouwen bepaalt welke warmte er wordt geleverd vanuit welke warmtebron. Het is daarnaast waarschijnlijk dat er per warmtenet maar enkele duurzame warmtebronnen beschikbaar zijn die warmte aan het warmtenet leveren dus een vrije keuze hierin ligt niet voor de hand.
 • Heeft zonnepanelen zin bij stadsverwarming?
  Door stadsverwarming heb je in principe geen gas meer nodig in huis. Maar nog wel stroom. Met zonnepanelen wek je zelf groene stroom op om in huis te gebruiken. Ze zijn dus juist een goede aanvulling op een warmtenet.
 • Wat is een individuele warmtepomp?
  Een warmtepomp haalt energie uit de buitenlucht. Deze energie kan gebruikt worden voor het verwarmen of koelen van een gebouw. Een koelkast of airco werkt op een vergelijkbare manier: ze pompen de warme lucht naar buiten zodat de temperatuur daalt. Een warmtepomp gebruikt elektriciteit om de warmte uit de buitenlucht te halen. Dit gebeurt op een energie-efficiëntie manier waardoor een stuk minder wordt verbruikt dan bij elektrisch verwarmen zonder warmtepomp. W Hoe werkt een warmtepomp? Een warmtepomp bestaat meestal uit een binnen- en een buitendeel. Het binnen deel lijkt op een cv-ketel. Bij een hybride warmtepomp is het binnen deel ongeveer net zo groot als de ketel. Bij alle andere opties heb je ook een boilervat nodig voor het tapwater. Samen zijn de boiler en het binnen deel ongeveer even groot als een grote koelkast. Het buiten deel lijkt op een grote airco.
 • Welke soorten individuele warmtepompen bestaan er?
  Er zijn een aantal verschillende soorten warmtepompen. Afhankelijk van de situatie en de ruimte voor de warmtepomp, kan een specifiek type voor jouw woning het meest geschikt zijn. Wat is een volledig elektrische warmtepomp (all-electric) en hoe werkt het? Om een huis te voorzien van warm water en verwarming, haalt een volledig elektrische warmtepomp de warmte uit de lucht of de bodem. Een deel van de installatie bevindt zich dus ook buiten het huis om dit te kunnen doen. Anders dan bij een cv-ketel kan de all-eletric warmtepomp niet in één keer voldoende warm water afleveren. Er is daarom een boiler nodig waarin het warme water opgeslagen wordt. Er is binnen ruimte nodig voor het binnendeel van de warmtepomp en de boiler, buiten is er ruimte nodig voor het buitendeel. Bij de keuze voor een all-electric warmtepomp is het belangrijk dat je huis goed geïsoleerd is en het verwarmingssysteem op lage temperatuur kan werken. De meeste eengezinswoningen met energielabel B zijn nu al klaar voor een volledig elektrische warmtepomp. In combinatie met zonnepanelen om de elektriciteit op te wekken voor de warmtepomp kan dit systeem volledig duurzaam werken. Wat is een hybride warmtepomp en hoe werkt het? Een hybride warmtepomp bestaat uit de combinatie van een (lucht)warmtepomp en een cv-ketel. Dit type warmtepomp neemt het grootste deel van het jaar het werk op zich om jouw huis van verwarming en warm water te voorzien. Alleen tijdens koude dagen komt de warmte vanuit de gasketel. Met een hybride warmtepomp zet je dus een goede stap in verduurzaming, maar je bent nog wel aangesloten op gas. De hybride warmtepomp is in Nederland een interessante optie om het aardgasverbruik te verlagen, mede omdat deze makkelijk gecombineerd kan worden met het bestaande cv-systeem. In bijna ieder huis is een hybride warmtepomp toepasbaar én je hoeft hier, in vergelijking met een all-electric warmtepomp, geen lage temperatuurverwarming voor te hebben. Goede isolatie is overigens altijd aan te raden. Wat is een lucht/water warmtepomp en hoe werkt het? Bijna alle hybride warmtepompen zijn lucht/water-warmtepompen. Dit type warmtepomp onttrekt het hele jaar door warmte uit de omgevingslucht, buitenlucht of ventilatielucht. Het water in je cv stroomt naar de radiatoren/vloerverwarming en verwarmt uiteindelijk het huis. Wat is een bodem/water-warmtepomp en hoe werkt het? Via buizen in de grond wordt er warmte uit de bodem naar boven gepompt door de bodem/water-warmtepomp. De warmtebron van dit systeem wordt een gesloten bron of gesloten lus genoemd. Een bodem/water-warmtepomp is wat duurder dan een lucht/water-warmtepomp, vanwege de complexiteit van de aanleg van de bron. Maar deze warmtepomp werkt wel efficiënter. Wat is een lucht/lucht-warmtepomp en hoe werkt het? De lucht/lucht warmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht om een gebouw mee te verwarmen via plafond- en wandunits. Dit type warmtepomp kan als minder comfortabel ervaren worden vergeleken met andere warmtepomp types. De constante luchtstroom kan namelijk voor een tocht- of trekervaring zorgen. Lucht-lucht warmtepompen worden in Nederland praktisch niet toegepast in woningen, omdat 99% van de woningen een verwarmingssysteem hebben met water erin (radiatoren of vloerverwarming). Dan is het logischer om een lucht-water warmtepomp te installeren. Een lucht-lucht warmtepomp kan wel een optie zijn voor bijvoorbeeld een vakantiehuisje zonder radiatoren/vloerverwarming en het wordt ook weleens toegepast in utiliteiten. Wat is een water/water-warmtepomp en hoe werkt het? Een water/water warmtepomp is, in vergelijking met de andere warmtepompen, een collectiefsysteem. Dat betekent dat je dit niet voor alléén je eigen woning kunt inzetten. Dit type warmtepomp haalt water uit een collectieve bron en zet dit om in warmte. Dit is een duur systeem en is vooral interessant voor een groep woningen of een bedrijfspand

Investeer mee in je toekomst

Investeer tot € 5.000. Geniet van 3.25% dividend (2023), plus persoonlijk advies, samenaankoop en aandeelhouderskortingen. Samen met 1.000+ medebeleggers.

bottom of page