top of page

ECoOB Bijzondere Algemene Vergadering 2024  


ECoOB staat er sinds 2018 en groeit fors. Het bestuursorgaan wil een aantal elementen uit de statuten wijzigen om ook in de toekomst deze groei te kunnen aanhouden. 

Als coöperatie gaan we daarover graag in overleg met onze aandeelhouders, zodat deze elementen goed geduid en gedragen worden. We proberen dit traject zo participatief mogelijk te maken. 

Hieronder een  samenvatting in tabelvorm van het geplande inspraaktraject voor deze statutenwijziging. Daarna volgen de details over elke samenkomst.

Puzzel teksy.jpg
image.png

(*) Onze jaarlijkse gewone Algemene Vergadering gaat door om 27 april. De statutenwijzigingen komen hier niet aan bod. Je ontvangt hiervoor nog een aparte uitnodiging.

 

 • Een gesprek & overleg met geïnteresseerde aandeelhouders op woensdag 20 maart om 20 u in De Wildeman (lokaal B 1) in Herent. Deze vergadering gebeurt alleen fysiek en dus ter plaatse. Tijdens de vergadering duiden we de context van de voorgestelde wijzigingen. We gaan ook dieper in op de voor-en nadelen van bepaalde keuzes, en polsen naar de mening van de aanwezige aandeelhouders. 
  Indien je geïnteresseerd bent vernemen we gra
  ag je opmerkingen (vooraf) via onderstaand formulier, ook indien je niet kan deelnemen. Indien je daarover verslag wenst te ontvangen, kan je dat langs dezelfde weg vragen.
   

 • Toelichting van de voorgestelde statutenwijzigingen met een online presentatie, op donderdag 4 april om 20u. Bij die gelegenheid kan je vragen stellen in de chat functie van de videovergadering. Alle aandeelhouders worden uitgenodigd.
   

 • Onze gewone Algemene Vergadering van 27 april zal de statutenwijziging nièt agenderen.
   

 • Er is een Buitengewone Algemene Vergadering gepland, fysiek in De Wildeman in Herent en online op 1 juni om 10 u. Daar stemmen de aanwezige aandeelhouders, in de zaal of online, voor de voorgelegde wijzigingen.
   

In de loop van dit traject komen de mogelijke wijzigingen uitgebreid aan bod. In afwachting kunnen we al meedelen welke wijzigingen het Bestuur overweegt.
 

 1. Behoud van de coöperatieve vennootschap, of omzetting naar coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk?

 2. Concrete invulling van het doel: welke behoeften van aandeelhouders en van derden willen we invullen?

 3. Het maximale aantal aandelen per aandeelhouder (nu 5.000 Euro) verhogen.

 4. Het minimale aanhouden van de aandelen (nu 5 jaar) wijzigen, naar korter.

 5. De benoeming van bestuurders (nu voor 6 jaar) wijzigen, naar korter.

 6. De benoeming van bestuurders in opeenvolgende mandaten (nu onbeperkt) wijzigen, met een maximaal aantal verlengingen.

 7. Behoud van onbezoldigde mandaten voor bestuurstaken? Of deze voorwaarde verleggen van de statuten naar beslissingen van de Algemene Vergadering?

 8. Wijzigingen voorzien in lijn met de noden en groei van de coöperatie: delegatie van mandaten aan personeelsleden, ruimere volmachten voor betalingen of afsluiten van contracten. Of halen we dit uit de statuten en brengen we het onder in een Intern Reglement?

 9. De datum van bijeenroeping van de Algemene Vergadering (nu “laatste zaterdag van april”) verruimen naar bv. “een zaterdag tussen 1 april en 31 mei”.

 10. Afwegen of het wenselijk is dividend om te zetten in een verhoogd aandeel (“kapitalisatie”), voor aandeelhouders die dit verkiezen boven uitkering van het dividend.

Ik heb een opmerking en/of ontvang graag het verslag

Bedankt voor je inzending!
BAV form
bottom of page