top of page

Zonnebouwers+

Een ECoOB programma ter bestrijding van energiearmoede

 • Wat zijn de statuten van ECoOB?
  Deze vind je hier.
 • Hoe koop ik een aandeel?
  De aankoop wordt gedaan middels het invullen van het daartoe bestemde investeringsformulier. Instructies om het bedrag te storten worden nadien naar u doorgestuurd. Na ontvangst van de storting en inschrijving in het aandelenregister wordt de aankoop definitief. Dit wordt bevestigd in een e-mail die de nummers van de aandelen bevat alsook het aandeelhoudersbewijs. Voor het aandelenregister worden de gegevens gebruikt die u verstrekte in het formulier: naam, adres en rekeningnummer. Indien gewenst kunt u per brief of per e-mail deze gegevens wijzigen met als referentie de naam (namen) van de aandeelhouders en de nummers van de aandelen. Elke persoon kan maximum 20 aandelen bezitten en ieder aandeel wordt altijd geregistreerd op naam van een natuurlijke of een rechtspersoon. Daardoor kan een aandeel nooit op 2 namen staan. ECoOB is steeds bereikbaar voor al uw vragen, aangezien ECoOB als burgercoöperatie altijd transparant en democratisch werkt. Onze contactgegevens vindt u op de contactpagina.
 • Hoeveel aandelen kan ik kopen?
  ECoOB beperkt de verkoop van aandelen tot een maximum van 20 per persoon, bij de waarde van € 250 vertegenwoordigt dit een maximaal bedrag van € 5000. Koppels kunnen dus maximaal 40 aandelen aankopen, max. 20 aandelen op ieders naam. Aandelen kunnen niet aangekocht worden op 2 namen.
 • Wanneer krijg ik bevestiging van de aankoop van mijn aandelen?
  Het aandeelhoudersbewijs wordt u via e-mail gestuurd binnen een periode van ongeveer 4 weken na ontvangst van de storting. Die tijd hebben wij nodig om uw aandeelhouderschap administratief te verwerken. Dat bewijs is geen waardepapier. Bij verlies bent u uw aandeel gelukkig niet echt kwijt. Op de datum van ontvangst van uw storting gaat uw aandeelhouderschap in.
 • Hoe zorgt ECoOB voor omzet en winst?
  De coöperatie verzamelt financiële middelen bij de lokale gemeenschap. Hiermee plaatst ECoOB PV-installaties die (tot) 20 jaar haar eigendom blijven. ECoOB verkoopt de opgewekte stroom. Met de inkomsten betaalt de coöperatie de installatie en algemene bedrijfskosten. De winst die overblijft verdeelt ECoOB als dividend onder de aandeelhouders.
 • Hoeveel risico neem ik met de aankoop van een aandeel?
  Het kopen van een aandeel houdt altijd een risico in, hoe beperkt ook. Een aandeel is geen spaarproduct: u investeert in een bedrijf. ECoOB beheert uw investering zo goed als mogelijk en haalbaar is, hetgeen naast risico’s ook opportuniteiten oplevert. Wij raden u aan zeker onze jaarrekeningen te raadplegen (zie hiervoor helemaal onderaan rechts van deze pagina). Wie reeds aandelen bezit, raden wij aan onze jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders bij te wonen.
 • Hoe worden dividenden berekend?
  Het is de Algemene Vergadering die vastlegt of een dividend uitgekeerd wordt en aan welk percentage. De vennootschapswetgeving bepaalt dat het dividend van een erkende coöperatie zoals ECoOB niet hoger mag zijn dan 6%. Voorbeeld: Voor één aandeel waarbij u het hele voorafgaande jaar aandeelhouder was en het dividend op 3% staat: uw dividend is 3% van € 250 en bedraagt dus € 7,50.
 • Ik heb nieuwe aandelen. Hoe wordt mijn dividend berekend?
  Het aantal dagen dat u aandeelhouder was in het kalenderjaar dat voorafgaat aan de betrokken Algemene Vergadering bepalen de waarde van uw dividend. Voorbeeld: Indien u een aandeel kocht op 20 oktober dan bent u 73 dagen aandeelhouder geweest, dat is één vijfde van één jaar. Bij eenzelfde percentage voor het dividend ontvangt u € 1,50 namelijk één vijfde van € 7,50. De algemene berekening is: x % van 250 vermenigvuldigd met het aantal dagen gedeeld door 365.
 • Wanneer wordt mijn dividend uitbetaald?
  De Algemene Vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van april, waarbij er beslist wordt of er dividend uitgekeerd wordt en wat het percentage van het dividend is, met een maximum van 6% doordat ECoOB een erkende coöperatie is. De effectieve uitkering van het dividend wordt uitgevoerd in de periode juni – augustus en wordt (tenzij u het anders vermeldt) op hetzelfde rekeningnummer gestort als dat waarmee u de aankoop uitvoerde.
 • Wat met de roerende voorheffing op ontvangen dividenden van ECoOB cv?
  Voor erkende coöperaties was er tot eind 2017 een vrijstelling van roerende voorheffing op de eerste schijf van € 190 ontvangen dividend. Sinds 1 januari 2018 is deze vrijstelling gewijzigd en geïntegreerd in een ruimere vrijstelling voor alle dividenden aan particulieren van beursgenoteerde en coöperatieve ondernemingen. De nieuwe regel stelt dat de eerste schrijf van € 640 (inkomstenjaar 2018 – aanslagjaar 2019) of € 800 (vanaf inkomstenjaar 2019 – aanslagjaar 2020) van alle ontvangen dividenden fiscaal vrijgesteld is en dit per belastingplichtige. Dit heeft tot gevolg dat vanaf 2018 de coöperatie roerende voorheffing op het volledige dividend dient af te houden. Het is aan de belastingplichtige (aandeelhouder van ECoOB cv) zelf om de teveel afgehouden roerende voorheffing te recupereren via de eigen aangifte personenbelasting via de daartoe voorziene codes.
 • Is tax shelter van toepassing op mijn aandelen?
  ECoOB komt vanaf 03/11/2019 niet meer in aanmerking voor de Tax Shelter regeling. De Tax Shelter is dus niet langer van toepassing op investeringen in ECoOB
 • Ik ben mijn aandeelhoudersbewijs kwijt. Ben ik dan mijn aandeel kwijt?
  Aangezien het aandeelhoudersbewijs geen waardepapier is, bent u uw aandeel niet kwijt bij verlies of diefstal van dat bewijs. Het bewijs bestaat uit de officiële registratie in het aandelenregister.
 • Kunnen minderjarigen aandelen kopen?
  Er zijn bijkomende juridische gevolgen. Het moeten in principe de ouders zijn die een aandeel kopen: enkel de ouders zijn immers de wettelijke vertegenwoordigers (dit betekent ook dat ze op een algemene vergadering een stem hebben voor hun kind).. Minderjarigen kunnen aandelen verwerven in hun naam, mits opgave van hun Rijksregisternummer en opgave van het Bankrekeningnummer (op hun naam) waarop later het dividend kan worden gestort. Opgelet er zijn wettelijk een aantal voorwaarden ter bescherming van het kind o.a.: aankoop van aandelen voor minderjarigen betreft steeds een schenking met geld van de schenker zelf m.a.w. de aankoop mag niet gebeuren met het spaargeld van een minderjarige. Bij eventuele verkoop van aandelen van minderjarigen dient er ook een vrederechterstoestemming te zijn naast de gewone uittredingsvoorwaarden van ECoOB. Aandelen schenken aan minderjarigen zie je dan best ook als een investering op langere termijn. Zodra het kind meerderjarig wordt, vervalt natuurlijk deze beperking. In geval van een schenking gelieve in het intekenformulier de bankrekening op naam van de uiteindelijke eigenaar (vb. het minderjarige kind) in te vullen. De bankrekening waaruit achteraf de uiteindelijk overschrijving gebeurt, kiest uzelf.
 • Wat met uw aandelen bij overlijden?
  Hierbij betaalt ECoOB uw aandeel terug. ECoOB kan dat doen nadat u ons een kopie bezorgde van het document Van het vredegerecht (akte van bekendheid) Of van de notaris (erfrechtverklaring) Zodra blijkt dat alles in orde is, stort ECoOB het aandeel (de aandelen) terug. In geval van twijfel wordt bevestiging gevraagd aan de Raad van Bestuur.
 • Kan een bedrijf (of andere rechtspersonen) ook aandelen kopen?
  Jazeker, ook bedrijven in de vorm van een vennootschap of andere rechtspersonen zoals een vereniging (bv. vzw) kunnen aandelen van ECoOB kopen. Hierbij dienen we wel op te merken dat rechtspersonen niet in aanmerking komen voor het fiscale voordeel van de tax shelter voor startende ondernemingen: deze is enkel geldig voor natuurlijke personen. Uitkering van dividend is wel van toepassing voor aandelen gekocht door bedrijven. Bovendien zullen vennootschappen de ingehouden roerende voorheffing kunnen verrekenen met de verschuldigde vennootschapsbelasting. Verenigingen die onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting kunnen de roerende voorheffing niet recupereren. Verenigingen die onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting kunnen de roerende voorheffing niet recupereren.
 • Plaatsen jullie ook zonnepanelen op privé-daken?
  Momenteel richten wij ons enkel op grotere daken van bedrijven, non-profit organisaties (woonzorgcentra, scholen, onderwijsinstellingen,...) en overheden.
 • Wat is de impact van de geschrapte terugdraaiende teller overgangsregeling op de ECoOB-installaties?
  Half januari vernietigde het Grondwettelijk Hof de overgangsregeling van de Vlaamse regering voor prosumenten met een digitale teller. Deze regeling hield in dat wie zonnepanelen plaatste voor 2021, gedurende 15 jaar zou kunnen genieten van het systeem van de terugdraaiende teller, waarbij het stroomnet als het ware als een grote batterij wordt gebruikt, ook al wordt er in tussentijd een digitale meter geplaatst. Dit laat zonnepaneeleigenaars toe om de stroom die ze in de zomer opwekken, te verbruiken in de winter. Dit kan niet meer zodra er een digitale teller geïnstalleerd wordt, maar wie zonnepanelen installeerde na 2005 en voor 2021 kan tot begin 2025 zonder gevolg aan Fluvius laten weten nog geen digitale meter te willen. Van zodra een digitale meter wordt geplaatst wordt het heel belangrijk om productie en verbruik zo goed als mogelijk op elkaar af te stemmen om een zo hoog mogelijk eigenverbruik te bereiken. Dit brengt wel wat onzekerheid met zich mee en ook voor ECoOB kwam het nieuws eerder onverwacht. Toch is de impact op onze projecten zeer klein. Slechts 3 kleinere projecten werken nog met het systeem van de terugdraaiende teller: De Ark, Avansa (het voormalige Vorming Plus) en een kleinere installatie van De Valkerij. Alle andere projecten werken nu al met een digitale meter en zijn zo gebouwd dat het eigenverbruik in verhouding is met de productiecapaciteit. Bij al die heisa zou je het bijna vergeten, maar de digitale meter heeft ook voordelen. Niet alleen het prosumententarief vervalt. Deze meter maakt het mogelijk om ons verbruik te sturen.Je zal de positieve impact op je verbruik zien wanneer je grote verbruikers zoals droogkasten en wasmachines laat draaien wanneer de zonneproductie het hoogst is. In een slimme combinatie met een thuisbatterij, warmtepompboiler of een elektrische wagen verhogen we het eigenverbruik en zetten we stappen in de juiste richting, maar dé grote stap vooruit is die naar samenwerking in energiegemeenschappen. De prosument zal zijn energie kunnen delen met de andere burgers uit de wijk die geen producent zijn. Op die manier ontstaat voor elke burger een win/win. Lokaal geproduceerde energie lokaal verdelen kan niet zonder digitale meter. Van zodra de regelgeving het toestaat en de kostprijs voor het (beperkt) gebruik van het net niet te hoog oploopt kan er dankzij de digitale meter een korte keten in energie ontstaan waar iedereen beter van wordt. ECoOB volgt deze evolutie van kortbij op en is klaar om op deze nieuwe mogelijkheden in te spelen.
 • Gaan jullie zelf op zoek naar mogelijke projecten?
  Om projecten op poten te kunnen zetten, moeten we ze eerst vinden. We zijn zelf actief op zoek en werken samen met vrijwilligerskernen in meerdere gemeenten, maar we rekenen ook op onze coöperanten om ons te helpen. Ken je een beslissingsnemer van een organisatie met een groot dak? Je mag altijd contact met ons opnemen via info@ecoob.be
 • Uit welke onderdelen bestaat een zonnepanelen installatie?
  Een zonnepanelen installatie bestaat natuurlijk uit zonnepanelen, welke op het dak van de woning worden geplaatst door middel van een montagesysteem. Vanaf de zonnepanelen loopt solar bekabeling naar de omvormer, welke vaak op het zolder hangt. Vanaf de omvormer loopt een stroomkabel (YMVK kabel) naar de meterkast. Eventueel kun je de zonnepanelen installatie uitbreiden met een monitoringsysteem.
 • Wat doet een zonnepaneel?
  Het werk van zonnepanelen wordt verricht door zonnecellen, dunne donkerblauwe of zwarte schijfjes die door het fotovoltaïsch effect licht omzetten in elektrische stroom. Hoe minder wolken en hoe hoger de zon, hoe meer licht op de zonnecellen en hoe meer stroom ze produceren. De meest gebruikte zonnecellen bestaan voor het overgroot deel uit silicium, een materiaal dat overvloedig aanwezig is op onze planeet. Een typisch hedendaags zonnepaneel dat we gebruiken voor onze zonnestroom­installaties is 1 m op 1,65 m groot, weegt zo’n 18 kg en heeft een maximaal elektrisch vermogen van ongeveer 300 Wp (Watt piek: output bij volle zon). Bij het leggen van zonnepanelen letten we goed op een optimale richting en hellingshoek ten opzichte van het zuiden en zorgen we dat er zo min mogelijk schaduw op valt, bijvoorbeeld van bomen, gebouwdelen of objecten op het dak. Zo kunnen we jaarlijks per geïnstalleerde kWp zo rond 850 - 950 kWh oogsten. Zonnepanelen gaan heel lang mee – zeker 25 jaar – zonder dat ze veel van hun opbrengst inboeten. Na afloop van hun levensduur worden de materialen gerecycleerd.
 • Wat zijn "omvormers"?"
  Zonnepanelen produceren gelijkstroom. Om deze stroom geschikt te maken voor gebruik, wordt ze omgezet in wisselstroom met behulp van een zogenaamde omvormer. Dit is een compact apparaat, uitgerust met vermogenselektronica die – mits goed ontworpen en gedimensioneerd – deze omzetting doet met heel weinig verlies. Ook zorgt de omvormer voor een optimale regeling van de eraan gekoppelde circuits van zonnepanelen om de productie onder wisselende lichtinval zo hoog mogelijk te houden.
 • Wat zijn "PV-systemen"?"
  Zonnestroominstallaties worden vaak PV systemen genoemd (PV: Photo Voltaïsch). Een PV systeem bestaat uit een aantal zonnepanelen, bekabeling, bevestigingsconstructie, omvormer(s) en een netontkoppelbord. In de omvormer is doorgaans een monitoringsysteem ingebouwd dat via het internet geraadpleegd kan worden en continu inzage verschaft in gedetailleerd informatie over energieopbrengst en werking van het systeem.
 • Waarvoor dient een netontkoppelingsbord?
  Een netontkoppelbord controleert of de omvormers van de zonnepanelen synchroon draaien met het net zodat er geen problemen zijn bij teruglevering en schakelt de installatie uit als er niet synchroon gewerkt wordt. Ook zorgt dit bord voor de connectie met de groenestroomteller en voor de beveiliging van de omvormers.
 • Zijn zonnepanelen een goed idee voor mij?
  Door het systeem met de digitale meter duurt de terugverdientijd van zonnepanelen inderdaad langer. Toch verdien je op termijn je investering sowieso volledig terug en maak je nog altijd pure winst. Zonnepanelen zijn dus ook in 2021 nog interessant en rendabel dankzij de volgende voordelen: - De kwaliteit van zonnepanelen blijft stijgen en ze gaan ook steeds langer mee (tot 25 à 30 jaar). - De prijs van zonnepanelen blijft dalen. Een zonnepanelen-installatie was nooit goedkoper dan nu. - Je krijgt OF een eenmalige compensatiepremie van de Vlaamse overheid (bij zonnepanelen geplaatst voor 2021) OF een eenmalige investeringspremie van Fluvius (bij zonnepanelen geplaatst na 1 januari 2021). - Het prosumententarief verdwijnt. Je moet deze vergoeding voor het gebruik van het elektriciteitsnet dus niet langer betalen. - Je krijgt een terugleververgoeding van je elektriciteitsleverancier voor de overtollige groene stroom die je op het net zet. Neem hierover zeker contact op met jouw leverancier. Is je woning ouder dan 10 jaar? Dan betaal je slechts 6% btw in plaats van 21%. En dat zowel voor de zonnepanelen-installatie als voor de plaatsing ervan.
 • Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig voor bij mij thuis?
  Hoeveel zonnepanelen je nodig hebt, is afhankelijk van de doelstelling die je hebt voor jouw zonnepanelen. Wil je met zonnepanelen in je complete stroombehoefte voorzien of wil je een gedeelte van je stroombehoefte opwekken door middel van zonnepanelen? Daarnaast is ook het oppervlakte van je dak en de ligging van het dak van invloed op de hoeveelheid zonnepanelen die je nodig hebt. Een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks 3500kWh aan stroom, hiervoor zijn 15 – 17 zonnepanelen nodig.
 • Doen jullie enkel projecten met zonnepanelen, of gaan jullie ook windprojecten en warmtenetten doen?"
  In eerste instantie concentreren we ons op PV-projecten omdat deze relatief snel te realiseren zijn, met weinig risico én er is nog heel wat potentieel om de zon te oogsten. Maar we kijken zeker ook naar andere technieken om duurzaam energie op te wekken. Daarvoor werken we samen met collega coöperaties die gespecialilseerd zijn in deze materies. Verder hebben we voelhorens bij onderzoeksinstellingen en volgen we de innovaties op de voet.
 • Wat is Wattpiek?
  Zoals bekend is de opbrengst van een zonnepaneel afhankelijk van de hoeveelheid zonlicht die het opvangt. De opbrengst van een zonnepaneel wordt uitgedrukt in Wp, wat staat voor wattpiek. Wp staat voor de opbrengst in de meest ideale omstandigheden, dus wanneer er veel zonlicht op het paneel schijnt. Hierdoor betekent het niet automatisch dat een paneel van 180Wp ook daadwerkelijk 180Wp oplevert.
 • Leveren zonnepanelen in de herfst en winter wel voldoende rendement op?
  Dat zonnepanelen in de herfst en winter niet rendabel zijn, is een fabel. Zonnepanelen werken namelijk niet op zonlicht, maar op licht en functioneren daarmee dus ook bij bewolkt weer. Uiteraard ligt de piek in de opbrengst wel tussen maart en oktober. Tegelijkertijd is er ook in de herfst en winter straling van de zon, waardoor zonnepanelen tevens in deze tijd van het jaar opbrengst op kunnen leveren.
 • Wat is de levensduur van een zonnepanelen installatie?
  De meeste zonnepanelen hebben een levensduur van tenminste 25 jaar. Ze hebben vaak een vermogensgarantie van 90% na 10 jaar en 80% na 25 jaar. De omvormer heeft een gemiddelde levensduur van 15 jaar.
 • Moeten zonnepanelen onderhouden worden?
  In principe zijn zonnepanelen onderhoudsvrij. Het weinige vuil dat erop komt, wordt voor het grootste gedeelte door regen weer weggespoeld. Echter kan er altijd wat vuil in de vorm van stof, zand of bladeren achterblijft. Het is aan te raden om de zonnepanelen daarom één keer per jaar schoon te maken of vuil vrij te maken. Het schoonmaken van zonnepanelen kan ervoor zorgen dat je opbrengst tot 15% hoger is.
 • Hoe wordt de installateur van de zonne-installatie gekozen?
  Dit gebeurt d.m.v. offertes die we bij naar verschillende installatiebedrijven versturen en kan wijzigen per project.
 • Zijn de zonnepanelen die jullie plaatsen van Belgische makelij?
  Helaas zijn er geen Belgische producenten van standaard zonnepanelen en zelfs nauwelijks nog Europese. De panelen komen van Azië, hoofdzakelijk China, en zijn tegenwoordig van uitstekende kwaliteit.
 • Worden de zonnepanelen op een duurzame manier geproduceerd, is dat gecontroleerd?"
  De productie van zonnepanelen vergt uiteraard ook grondstoffen en is energie-intensief. Het is echter zo dat de zonnepanelen zelf deze investering in energie ruimschoots goed maken met de energie die ze zullen opwekken. Recente studies tonen aan dat de installaties ongeveer 7 keer meer energie opwekken dan de energiekost om ze te vervaardigen. Het hoofdbestanddeel van PV-panelen is silicium, wat uit zand ontgonnen wordt. Tenslotte is het ook fijn te weten dat de huidige generatie zonnepanelen tot meer dan 90% gereycleerd kunnen worden; Het glas, 80% van het materiaal is zonder meer recyleerbaar, alsook de geleidermaterialen (bedrading). Het silicium kan tot 4x toe gerecycleerd worden.
 • In welke regio zijn jullie actief?
  Wij richten ons uitsluitend op het oosten van Vlaams-Brabant. Van noord naar zuid: van Keerbergen tot de grenzen van Tienen. Van oost naar west: van de grenzen van Diest tot Tervuren. Wij zijn een lokale coöperatie, maar zien een zekere co-excistentie met andere coöperaties in bepaalde gebieden niet als hinderpaal voor onszelf of andere spelers. Waar mogelijk en nuttig werken we dus actief samen. Coöperaties streven niet naar winstmaximalisatie, dus zit samenwerken diep ingebakken in ons DNA want samen kunnen we de energietransitie te versnellen!
 • Wat is een REScoop?
  Een coöperatie is een uiterst geschikte organisatievorm voor mensen die zich willen verenigen rond hernieuwbare energieprojecten. In een REScoop (renewable energy resources cooperative) zijn de leden mede-eigenaar van de installaties die de hernieuwbare energie in hun omgeving opwekken en willen ze die democratisch beheren en controleren. In een REScoop nemen de burgers hun energievoorziening in eigen handen en krijgen ze energieautonomie.
 • Is REScoop ook een organisatie?
  Ja, REScoop is - naast een algemene term voor burgercoöperaties - ook de naam van de koepelorganisatie van coöperaties in Europa. ECoOB is een aktief lid van deze organisatie. Overal in Europa verenigen gewone burgers zich om samen windturbines en zonnepanelen te plaatsen, om het distributienet in beheer te nemen, om thuis de samen opgewekte groene stroom of warmte aan een faire prijs geleverd te krijgen.Ook in Vlaanderen nemen mensen zoals jij het heft in eigen handen. Ze verenigen zich in individuele REScoops, burgercoöperaties voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. In Vlaanderen vind je deze in elke regio.
 • Waarover wordt er zoal gestemd op de algemene vergadering?
  De Algemene vergadering beslist in principe over alles waar het bestuur niet over kan beslissen: goedkeuring van de inventaris, balans, en de resultatenrekening met nodige toelichtingen, alsook van wettelijk vereiste verslagen, in het bijzonder het verslag over de wijze waarop de vennootschap zich als sociale onderneming heeft geprofileerd en gedragen. Verder spreekt de Algemene vergadering zich uit over de kwijting van de bestuurders, om vervolgens over te gaan tot winstverdeling; sociale projecten, uitkering dividend, aanpassing van de statuten en/of het huishoudelijk reglement.

Zonnebouwers+
Meters & Peters

Met de steun van...

koning-boudewijnstichting-vector-logo.png
logo-vlaamsbrabant-sponsor.jpg

Fonds “Iedereen warm voor het Klimaat” 

Steunpunt Duurzaam
Wonen en Bouwen

Foto Roel Vanderstukken:  Selina De Mayer. Foto's Liesbeth Provoost en Hilde Beckers: Lissens Johan Photography

bottom of page