windturbines

Waar staat ecoob logo voor?

ECoOB is een burgercoöperatie voor hernieuwbare energie.
Zij verenigt burgers om de energievoorziening in eigen handen te nemen. Het streefdoel is een significante bijdrage te leveren in het streven naar een klimaat-neutrale energievoorziening in de regio Oost-Brabant.

ECoOB cvba is opgericht door een aantal inwoners van Herent en omgeving die mekaar spontaan gevonden hebben in hun bekommernis om het milieu voor de huidige en toekomstige generaties. Vanuit die drijfveer ontstond het idee om de transitie van milieubelastende energievormen naar hernieuwbare energie (wind, zon, energiebesparende maatregelen, …) een duw in de rug te geven en tegelijk “het heft terug in eigen handen te nemen”. De burgercoöperatie ECoOB werd onder de doopvont gehouden op 28 mei 2018 na een intense voorbereiding van anderhalf jaar door een groep van enthousiaste voortrekkers. Tijdens deze voorbereiding werd het duidelijk dat het oprichten van een energiecoöperatie in de regio Oost-Brabant heel enthousiast werd ontvangen bij heel wat inwoners van deze regio. Inwoners die via een dergelijk initiatief een actieve bijdrage willen leveren aan de energietransitie.

ECoOB is een erkende coöperatieve vennootschap, is lid van REScoop Vlaanderen en volgt de principes van de Internationale Alliantie voor Coöperatief ondernemen (ICA).
U kan hier onze statuten in detail nalezen.

Ons uitgangspunt is:
De zon en de wind zijn van iedereen.
Het ligt dus voor de hand dat de lokale gemeenschap een belangrijke rol speelt in het omvormen en beschikbaar maken van deze energie voor de mensen in de regio. De focus ligt hierbij op een eerlijke verdeling van “lusten en lasten”.

ECoOB wil dan ook financiële middelen verzamelen bij de lokale gemeenschap, en deze via technische en economische know-how – zowel van professionele toeleveranciers als van ECoOB medewerkers – inzetten om (1) te investeren in hernieuwbare energieproductie, (2) energiebesparende initiatieven op te zetten, en (3) op termijn een rol te spelen in het leveren van energie en energiediensten.

Centraal stelt ECoOB hierbij de volgende kernwaarden:

  • Respect voor mens en ecosysteem (lokaal, regionaal en globaal niveau)
  • Duurzaam en efficiënt omgaan met energie en grondstoffen in mondiaal perspectief
  • Kwaliteit in technologie en organisatie gebaseerd op recentste normen
  • Duurzame economische haalbaarheid als maatstaf voorinvesteringen en exploitatie
  • Eerlijke verdeling van de opbrengsten van onze inzet gestoeld op democratische besluitvorming

Onze eerste projecten:
Op dit moment ontwikkelen wij een vijftal zonnestroom projecten op grote daken in de gemeente Herent.

Contact:
U kan ons contacteren via de contactpagina.

Visie

zonnepanelen

DUURZAME ENERGIE LIGT VOOR HET GRIJPEN

Het potentieel van lokale duurzame bronnen (wind, zon en biomassa) voor het voorzien in onze vraag naar stroom, warmte en mobiliteit is enorm maar blijft nagenoeg onontgonnen in onze gemeente/regio. Technisch is het de dag van vandaag mogelijk om een snelle transitie naar een duurzaam energiesysteem te realiseren waarin de rol van fossiel en nucleair volledig verdwijnt, zonder verhoging van maatschappelijke kosten.

zonnepanelen

BURGERS KUNNEN EEN HOOFDROL SPELEN IN LOKALE TRANSITIE

Overheden in ons land blijken onmachtig om voldoende vaart te brengen in een energie-omslag die de planeet respecteert. Daarentegen, op lokaal niveau – gemeente, regio – kunnen burgers de transitie versnellen door verenigd in energie-coöperaties massaal te investeren in decentrale productie van stroom en warmte uit lokale duurzame bronnen, en in methodes en technieken om efficiënter met energie om te gaan. Een groeiend aantal energiecoöperaties in Vlaanderen en Europa toont in de praktijk aan dat het locaal realiseren en exploiteren van zonnestroominstallaties, windturbines, warmtenetten en buurtbatterijen perfect kan, met en voor de burgers.

windturbine

BURGER­COÖPE­RATIES KUNNEN BELEID STUREN NAAR EEN VERSNELDE TRANSITIE

Bestaande wet- en regelgeving op lokaal en nationaal niveau, vaak in stand gehouden door economische belangen die strijdig zijn met de energietransitie, veroorzaakt onnodige vertraging en verminderde rendabiliteit van duurzame energieprojecten. Door de grote aantallen participanten, de locale geografische verankering en de dichte band met de lokale duurzame bronnen zijn burgercoöperaties perfect geplaatst om als hefboom te werken in de noodzakelijke wijziging in beleid en energiemarkt ten voordele van decentrale duurzame energie.

De burgercoöperatie ECoOB cvba wil vanuit deze visie duurzame energieprojecten realiseren met participatie van inwoners van de regio Oost-Brabant.

windturbines

De 7 ICA principes

ECoOB is een coöperatie van en voor gewone burgers. Ze onderschrijft de 7 coöperatieve principes van ICA.

De Internationale Alliantie voor Coöperatief Ondernemen (ICA) verenigt coöperaties die deze principes onderschrijven:

Coöperaties zijn vrijwillige organisaties. Ze staan open - zonder seksuele, sociale, raciale, politieke of religieuze discriminatie - voor alle personen die de diensten ervan kunnen benutten en het maatschappelijk doel onderschrijven. Door hun toetreding aanvaarden de vennoten de verantwoordelijkheden van het lidmaatschap en onderschrijven ze het principe van gelijkwaardigheid tegenover andere vennoten.

Toelichting ...

Coöperaties zijn democratische organisaties, gecontroleerd door hun vennoten, die actief deelnemen aan het beleid en de besluitvorming. De leden van de coöperatie staan op voet van gelijkheid. Iedereen kan mee beslissen, onafhankelijk van het ingebrachte kapitaal.

Toelichting ...

Coöperanten hebben een dubbele relatie met hun onderneming: ze zijn zowel aandeelhouder als gebruiker van de geleverde diensten of producten. Het kapitaal van de coöperatie wordt gekenmerkt door billijke bijdragen en een democratische controle door de vennoten. Gewoonlijk is minstens een deel van het kapitaal gemeenschappelijk bezit van de coöperatie. Meerwaardecreatie en winstverdeling: vennoten ontvangen gewoonlijk een beperkt rendement op het ingebrachte kapitaal (aandeelhoudersmeerwaarde), daarnaast wordt de winst gebruikt voor een of meerdere van de volgende doelstellingen: de ontwikkeling van de coöperatie, het aanleggen van (ten dele ondeelbare) reserves, voordelen voor de vennoten in verhouding tot hun transacties met de coöperatie (gebruikersmeerwaarde), en de ondersteuning van andere activiteiten die de goedkeuring van de vennoten meedragen. De dienstverlening aan de coöperanten staat daarbij centraal.

Toelichting ...

Coöperaties zijn autonome zelforganisaties die gecontroleerd worden door hun leden. Wanneer coöperaties akkoorden sluiten met andere organisaties, inclusief overheden, of kapitaal aantrekken van externe bronnen, dan doen ze dat op een manier die de democratische controle door de leden en de autonomie van de coöperatie weet te waarborgen.

Toelichting ...

Coöperaties voorzien in onderwijs en vorming voor hun leden, hun verkozen vertegenwoordigers, hun managers en hun werknemers, zodat deze op een doeltreffende manier kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en de eigenheid van de coöperatie. Ze informeren het ruimere publiek – met in het bijzonder jongeren en opiniemakers – over de aard en de voordelen van de coöperatie.

Toelichting ...

Coöperaties bedienen hun vennoten het meest effectief en versterken de coöperatieve beweging door samenwerking via lokale, nationale, regionale en internationale structuren.

Toelichting ...

Coöperaties werken voor de duurzame ontwikkeling van hun gemeenschap via beleidsmaatregelen die goedgekeurd worden door de leden.

Toelichting ...

ECoOB onderschrijft het charter van REScoop Vlaanderen, de Vlaamse vereniging van burgercoöperaties voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. REScoop.eu, de Europese federatie van coöperaties van vernieuwbare energie, verenigt meer dan 1.000.000 burgers actief in de energietransitie.

U kan hier onze statuten in detail nalezen.

Energie­coöpe­raties

Filmpje energie in eigen handen van Greenpeace Belgium

Cookies! Deze website gebruikt cookies. Niet voor advertenties, ook niet om u te volgen, maar om technische redenen. Meer over cookies.