windturbines

Waar staat ecoob logo voor?

ECoOB is een coöperatie van burgers die investeren in lokale productie van hernieuwbare energie.
Zij verenigt burgers om de energievoorziening in eigen handen te nemen. Het streefdoel is een significante bijdrage te leveren in het streven naar een klimaat-neutrale energievoorziening in de regio Oost-Brabant.

Energie is vandaag voor veel mensen beperkt tot het betalen van een factuur. Mensen zijn klaar om een grotere rol op te eisen. We nemen energie in eigen handen. Als burgercoöperatie doen we dat op een duurzame en democratische manier. De zon schijnt voor ieder van ons. Het is een onuitputtelijke bron van hernieuwbare energie die we oogsten met onze zonnepanelen. Deze zijn voor 100% eigendom van burgers die zich verenigen in onze energiecoöperatie. Burgers dragen zo niet langer alleen de lasten, maar genieten ook van de lusten als het gaat over energie.

ECoOB ontzorgt scholen, bedrijven, non-profit en de publieke sector voor productie van zonnestroom op eigen dak: een technisch perfect dossier, sluitende overeenkomsten, financiering en bouw. De klant kan zich intussen concentreren op zijn kerntaken, terwijl ECoOB de installatie 20 jaar exploiteert. De verbruikers van de zonnestroom genieten gedurende deze periode een voordelige en voorspelbare stroomprijs, daarna wordt de installatie gratis overgedragen aan de dakeigenaar.

Deze aanpak is een win-win voor iedereen.

  • Met elektriciteit uit zon helpen we de energietransitie vorm te geven en te versnellen. We dragen ons steentje bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen en tonen heel concreet hoe je daar als individu aan kan bijdragen.
  • De stroom die we opwekken verkopen we aan onze klanten. Daarmee creëren we een financieel rendement dat we delen met onze aandeelhouders.
  • Onze klant betaalt steeds een lagere factuur dan voordien en wij ontzorgen van begin tot einde.
  • We creëren onafhankelijkheid in de energievoorziening.
  • We helpen onze klanten hun duurzame doelstellingen te realiseren en de lokale gemeenschap te versterken zonder dat ze daar zelf tijd, middelen en moeite in moeten investeren.
Hoe zorgt ECoOB voor omzet en winst? We verzamelen financiële middelen bij de lokale gemeenschap. Hiermee plaatsen we PV-installaties die 20 jaar onze eigendom blijven. We verkopen de opgewekte stroom. Met de inkomsten betalen we de installatie en algemene bedrijfskosten. De winst die overblijft verdelen we als dividend onder onze aandeelhouders.

We gaan voor maximale participatie van burgers en streven ernaar het draagvlak voor hernieuwbare energie op een coöperatieve manier te vergroten. We betrekken de medewerkers (en andere belanghebbenden) van onze klanten. We leggen uit waarom we dit doen. We geven specifieke informatie, gaan graag in dialoog en bieden de mogelijkheid om financieel deel te nemen.

Het is onze ambitie om onze regio te versterken. We gaan voor lokaal geproduceerde energie. We werken samen met lokale partners en stimuleren zo de regionale arbeidsmarkt.


ECoOB cv is opgericht door een aantal inwoners van Herent en omgeving die mekaar spontaan vonden in hun bekommernis om het milieu voor de huidige en toekomstige generaties. Vanuit die drijfveer ontstond het idee om de transitie van milieubelastende energievormen naar hernieuwbare energie (wind, zon, energiebesparende maatregelen, …) een duw in de rug te geven en tegelijk het heft in eigen handen te nemen. De burgercoöperatie ECoOB werd onder de doopvont gehouden op 28 mei 2018. In tussentijd werd het duidelijk dat burgers via een dergelijk initiatief een actieve bijdrage willen leveren aan de energietransitie. In september 2019 werd de jonge coöperatie uitgebreid met een groep Leuvenaars die ervoor kozen de krachten te bundelen eerder dan zelf een nieuwe coöperatie op te richten.


Meer op onze projecten pagina.

Herbekijk de video's van onze infosessies.

Visie

zonnepanelen

DUURZAME ENERGIE LIGT VOOR HET GRIJPEN

Het potentieel van lokale duurzame bronnen (wind, zon en biomassa) voor het voorzien in onze vraag naar stroom, warmte en mobiliteit is enorm maar blijft nagenoeg onontgonnen in onze gemeente/regio. Technisch is het de dag van vandaag mogelijk om een snelle transitie naar een duurzaam energiesysteem te realiseren waarin de rol van fossiel en nucleair volledig verdwijnt, zonder verhoging van maatschappelijke kosten.

zonnepanelen

BURGERS KUNNEN EEN HOOFDROL SPELEN IN LOKALE TRANSITIE

Overheden in ons land blijken onmachtig om voldoende vaart te brengen in een energie-omslag die de planeet respecteert. Daarentegen, op lokaal niveau – gemeente, regio – kunnen burgers de transitie versnellen door verenigd in energie-coöperaties massaal te investeren in decentrale productie van stroom en warmte uit lokale duurzame bronnen, en in methodes en technieken om efficiënter met energie om te gaan. Een groeiend aantal energiecoöperaties in Vlaanderen en Europa toont in de praktijk aan dat het locaal realiseren en exploiteren van zonnestroominstallaties, windturbines, warmtenetten en buurtbatterijen perfect kan, met en voor de burgers.

windturbine

BURGER­COÖPE­RATIES KUNNEN BELEID STUREN NAAR EEN VERSNELDE TRANSITIE

Bestaande wet- en regelgeving op lokaal en nationaal niveau, vaak in stand gehouden door economische belangen die strijdig zijn met de energietransitie, veroorzaakt onnodige vertraging en verminderde rendabiliteit van duurzame energieprojecten. Door de grote aantallen participanten, de locale geografische verankering en de dichte band met de lokale duurzame bronnen zijn burgercoöperaties perfect geplaatst om als hefboom te werken in de noodzakelijke wijziging in beleid en energiemarkt ten voordele van decentrale duurzame energie.

De burgercoöperatie ECoOB cv wil vanuit deze visie duurzame energieprojecten realiseren met participatie van inwoners van de regio Oost-Brabant.

windturbines

De 7 ICA principes

ECoOB is een erkende coöperatieve vennootschap - van en voor gewone burgers. Ze onderschrijft de 7 coöperatieve principes van ICA.

De Internationale Alliantie voor Coöperatief Ondernemen (ICA) verenigt coöperaties die deze principes onderschrijven:

Coöperaties zijn vrijwillige organisaties. Ze staan open - zonder seksuele, sociale, raciale, politieke of religieuze discriminatie - voor alle personen die de diensten ervan kunnen benutten en het maatschappelijk doel onderschrijven. Door hun toetreding aanvaarden de vennoten de verantwoordelijkheden van het lidmaatschap en onderschrijven ze het principe van gelijkwaardigheid tegenover andere vennoten.

Toelichting ...

Coöperaties zijn democratische organisaties, gecontroleerd door hun vennoten, die actief deelnemen aan het beleid en de besluitvorming. De leden van de coöperatie staan op voet van gelijkheid. Iedereen kan mee beslissen, onafhankelijk van het ingebrachte kapitaal.

Toelichting ...

Coöperanten hebben een dubbele relatie met hun onderneming: ze zijn zowel aandeelhouder als gebruiker van de geleverde diensten of producten. Het kapitaal van de coöperatie wordt gekenmerkt door billijke bijdragen en een democratische controle door de vennoten. Gewoonlijk is minstens een deel van het kapitaal gemeenschappelijk bezit van de coöperatie. Meerwaardecreatie en winstverdeling: vennoten ontvangen gewoonlijk een beperkt rendement op het ingebrachte kapitaal (aandeelhoudersmeerwaarde), daarnaast wordt de winst gebruikt voor een of meerdere van de volgende doelstellingen: de ontwikkeling van de coöperatie, het aanleggen van (ten dele ondeelbare) reserves, voordelen voor de vennoten in verhouding tot hun transacties met de coöperatie (gebruikersmeerwaarde), en de ondersteuning van andere activiteiten die de goedkeuring van de vennoten meedragen. De dienstverlening aan de coöperanten staat daarbij centraal.

Toelichting ...

Coöperaties zijn autonome zelforganisaties die gecontroleerd worden door hun leden. Wanneer coöperaties akkoorden sluiten met andere organisaties, inclusief overheden, of kapitaal aantrekken van externe bronnen, dan doen ze dat op een manier die de democratische controle door de leden en de autonomie van de coöperatie weet te waarborgen.

Toelichting ...

Coöperaties voorzien in onderwijs en vorming voor hun leden, hun verkozen vertegenwoordigers, hun managers en hun werknemers, zodat deze op een doeltreffende manier kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en de eigenheid van de coöperatie. Ze informeren het ruimere publiek – met in het bijzonder jongeren en opiniemakers – over de aard en de voordelen van de coöperatie.

Toelichting ...

Coöperaties bedienen hun vennoten het meest effectief en versterken de coöperatieve beweging door samenwerking via lokale, nationale, regionale en internationale structuren.

Toelichting ...

Coöperaties werken voor de duurzame ontwikkeling van hun gemeenschap via beleidsmaatregelen die goedgekeurd worden door de leden.

Toelichting ...

ECoOB onderschrijft het charter van REScoop Vlaanderen, de Vlaamse vereniging van burgercoöperaties voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. REScoop.eu, de Europese federatie van coöperaties van vernieuwbare energie, verenigt meer dan 1.000.000 burgers actief in de energietransitie.

U kan hier onze statuten in detail nalezen.

Energie­coöpe­raties

Filmpje energie in eigen handen van Greenpeace Belgium

Cookies! Deze website gebruikt cookies. Niet voor advertenties, ook niet om u te volgen, maar om technische redenen. Meer over cookies.