windturbines

ECoOB tekent voor het klimaat
Met jouw steun?

Heb je al van Sign for my Future gehoord?

Sign for my Future is het breedste klimaatinitiatief ooit in België. Voor de allereerste keer werken bedrijfsleiders, middenveldorganisaties, rectoren, wetenschappers, jonge en oude burgers en de Belgische media samen. Ze roepen alle Belgen op om te tekenen op signformyfuture.be en zo onze regeringen te vragen om eindelijk werk te maken van een krachtig klimaatbeleid. Concreet wil dat zeggen dat België klimaatneutraal moet zijn voor 2050 en al in de komende 5 jaar de uitstoot noemenswaardig verminderen en zo onze toekomst en die van onze kinderen te redden.

Ook ECoOB steunt Sign for my Future.

Hoe meer handtekeningen we verzamelen, hoe krachtiger ons signaal. Krijgen we ook jouw steun?

Teken ook voor het klimaat www.signformyfuture.be

duim sign form my future

Sign for my future by vzw Klimaatmandaat

Wie zijn wij?

Sign for My Future is een burgerinitiatief, uitgegroeid tot de breedste coalitie ooit in België. Voor de allereerste keer hebben meer dan 100 bedrijfsleiders uit bijna alle sectoren, meer dan 100 middenveldorganisaties, rectoren, wetenschappers, jonge en oudere burgers en Belgische mediabedrijven de rangen gesloten.

Wat ons verbindt, is dat we ons zorgen maken over de wereld waarin onze kinderen en kleinkinderen binnenkort zullen leven. Eenvoudigweg omdat een te sterke klimaatopwarming zal leiden tot een lagere levenskwaliteit voor hen. Bovendien geloven wij dat een ambitieuzer klimaatbeleid kansen biedt voor ons vandaag: meer duurzame economische activiteit, meer jobs, een betere luchtkwaliteit en een betere gezondheid voor ieder van ons.

Wat willen we bereiken?

Ons klimaat warmt op en de gevolgen van die klimaatopwarming zijn nu al zichtbaar.

Op 12 december 2015 ondertekenden 195 wereldleiders het klimaatakkoord van Parijs. Met dit akkoord verbindt onder meer België zich ertoe om alle nodige maatregelen te nemen zodat de klimaatopwarming ruim onder de 2 graden kan blijven en te blijven streven naar maximaal 1,5 graad. Deze doelstelling moeten we absoluut halen, willen we de volgende generaties de kans bieden op een kwaliteitsvol leven, zoals ook blijkt uit het laatste rapport van het VN-klimaatpanel.

Onze uitstoot van broeikasgassen moet omlaag. En niet zo’n klein beetje: België moet klimaatneutraal zijn voor 2050 en al in de komende vijf jaar de uitstoot noemenswaardig verminderen.

Dit lijkt zeer uitdagend en toch is het haalbaar. Als onze overheden een gecoördineerd beleid voeren op lange termijn en daar nu meteen mee starten, dan kunnen we dit halen.

Het is dan ook onze nadrukkelijke vraag aan alle politieke verantwoordelijken om daar vanaf de volgende regeerperiode werk van te maken. Daarbij moet het beleid voor investeringszekerheid zorgen en de economische en sociale voordelen van de transitie aanboren, met aandacht voor ondernemingskansen en sociale rechtvaardigheid.

Daarom willen we als burgers, organisaties, verenigingen en bedrijven onze politici een niet mis te verstaan positief mandaat geven om het beleid aan te passen. En dat voor de verkiezingen in 2019.

Wat is het ‘klimaatmandaat’?

“Ik wil dat de volgende regeringen samen doen wat nodig is om de klimaatopwarming ruim onder de 2 graden te houden en te blijven streven naar maximaal 1,5 graad.  België moet klimaatneutraal worden voor 2050 en al in de komende 5 jaar de uitstoot noemenswaardig verminderen. Ik wil dat er een klimaatwet komt,  een investeringsprogramma om burgers en bedrijven te helpen bij de transitie en een onafhankelijke klimaatraad die het beleid opvolgt. Ik besef dat dit inspanningen zal vragen van elk van ons, maar geloof tegelijk dat het kansen biedt en dat het nodig is om te bouwen aan onze toekomst.”

Het klimaatmandaat wil een fiat zijn van honderdduizenden burgers, middenveldorganisaties en CEO’s van bedrijven aan de politieke verantwoordelijken om de nodige maatregelen te nemen om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen.

In het mandaat staan drie specifieke en dringende vragen:

● Een wettelijke en decretale verankering van de doelstelling om voor 2050 klimaatneutraal te zijn in België en de gewesten. Het wettelijk kader formuleert ook coherente tussentijdse doelstellingen die de komende vijf jaar al voor noemenswaardige emissiereducties zorgen. Daarbij nemen we in acht dat de daling van de emissies van de industrie en elektriciteitsproductie geregeld wordt door de Europese emissiehandel (EU ETS) om zo een gelijk speelveld tussen bedrijven in Europa te waarborgen. De klimaatwet biedt daarbij het kader voor de emissies van de hele Belgische economie.

● Een ambitieus en sociaal rechtvaardig investeringsplan dat alle burgers en bedrijven helpt en stimuleert om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te maken. Dat investeringsplan treedt ten laatste eind 2022 in werking.

● Een onafhankelijke evaluatie en advisering van het gevoerde beleid door een neutrale klimaatraad van experten.

Wij zullen er alles aan doen dat zoveel mogelijk burgers, middenveldorganisaties en CEO’s van bedrijven dit mandaat ondertekenen. Via reguliere en sociale media, via advertenties en grote en kleine evenementen zullen wij en onze partners dit mandaat bekend maken en laten tekenen.

Wij beseffen als burgers, organisaties, verenigingen en bedrijven zeer goed dat de transitie naar een klimaatneutraal België inspanningen zal vragen, maar zijn ervan overtuigd dat het ook enorme kansen biedt, dat het nodig is en dat het bovendien mogelijk is. Onze inspanningen als samenleving zullen leiden tot een betere wereld voor onze kinderen, kleinkinderen én onszelf en ook tot een sterke en duurzame economie.

Ons project is volledig politiek neutraal. Wij richten ons tot alle burgers, ongeacht hun politieke voorkeur en willen politici van alle politieke strekkingen overtuigen om verder te gaan in hun ambitie op het vlak van klimaat. Wij zijn ook positief ingesteld. Het gevoel dat we willen overbrengen is “yes, we can”. Tot slot is dit initiatief tijdelijk van aard. Na de regeringsvorming van 2019 stopt dit project.

Hoe gaan we dit doel bereiken?

Van februari 2019 tot net voor de verkiezingen van 26 mei 2019 voeren we een impactvolle campagne waarmee we een heel grote groep burgers en CEO’s van bedrijven en middenveldorganisaties mobiliseren om het ‘mandaat’ te ondertekenen. We willen mensen niet enkel enthousiasmeren, maar ook informeren over wat een ambitieuzer klimaatbeleid inhoudt voor henzelf, de samenleving en de economie.

Onze campagne is een campagne voor en door jongeren. Zij zijn immers degenen die met de gevolgen van de klimaatopwarming gaan leven. De zorg voor kinderen en kleinkinderen verbindt de hele samenleving. Daarom zijn zij de woordvoerders van deze campagne.

Wie maakt dit project mogelijk?

De doelstellingen van dit project zijn ambitieus. Een grote groep burgers, organisaties en verenigingen en bedrijven mobiliseren is niet mogelijk zonder de steun van sterke partners.

Klimaatmandaat kan rekenen op de steun van vrijwel alle Belgische mediahuizen. Zij bieden gratis mediaruimte en vaak ook redactionele samenwerkingen.

Daarnaast werkt ook een unieke groep van meer dan 100 partners uit de ‘civil society’ mee aan de campagne. Zij verenigen hun krachten om zo breed mogelijk te mobiliseren en ondersteunen de campagne ook met hun inhoudelijke expertise. Het gaat dan om alle mogelijke natuur- en milieuverenigingen, jeugdbewegingen en -organisaties, werknemersorganisaties, ziekenfondsen, …

En tot slot kunnen we ook rekenen op het engagement van meer dan 100 CEO’s van toonaangevende ondernemingen. Zij stellen hun eigen kanalen open voor de campagne.

Met welke middelen doen we dit?

We realiseren dit project met een beperkt budget. Communicatieagentschappen werken onze campagne pro bono uit, de mediahuizen stellen gratis advertentieruimte ter beschikking en de leden van de stuurgroep werken als vrijwilliger intensief aan het project.

Voor de productie van campagnemateriaal, de werking van de vzw Klimaatmandaat – Mandat Climatique, het projectmanagement en gespecialiseerd juridisch advies hebben we een beroep op giften gedaan.

Teken ook voor het klimaat www.signformyfuture.be

Veelgestelde vragen

Sign for my Future is een burgerinitiatief, uitgegroeid tot de breedste coalitie ooit van jongeren, bedrijfsleiders, middenveldorganisaties, de media en de academische wereld die willen dat onze volgende regeringen op dit scharniermoment werk maken van een leefbaar klimaat en een goede toekomst voor de kinderen.

We zijn vandaag op weg naar een klimaatopwarming van meer dan 3 graden, wat de toekomst van onze kinderen in gevaar brengt. Als de uitstoot van broeikasgassen de komende jaren niet snel daalt, verspelen politici de kans op een veilig klimaat voor ons en de volgende generaties. De overheid moet daarom een krachtig klimaatbeleid voeren vanaf de volgende regeerperiode.

Sign for my Future wil aan de politici tonen dat de brede samenleving - burgers jong en oud, wetenschappelijke instellingen, bedrijven en middenveld - vragende partij is voor een krachtig klimaatbeleid en ook bereid is om de politici daarin te steunen. Door te tekenen op signformyfuture.be vraag je aan alle politici dat ze eindelijk werk maken van een krachtig en adequaat klimaatbeleid en dus van de toekomst van onze kinderen.

De oplossingen om de klimaatopwarming tegen te gaan, zijn er. De maatregelen die de overheid moet nemen, zijn gekend. Nu moeten ze het wel nog doen.

Wij beseffen zeer goed dat de transitie naar een klimaatneutraal België inspanningen zal vragen. Maar wij zijn er tegelijk van overtuigd dat de transitie veel kansen biedt, zoals meer duurzame economische activiteit, meer jobs, een betere luchtkwaliteit en een betere gezondheid voor ons allemaal.

Wij willen dat de volgende regeringen doen wat nodig is om een veilig klimaat te behouden.

Onze overheid moet alles doen wat nodig is om de klimaatopwarming ruim onder de 2 graden te houden, strevend naar 1,5 graad, zoals bepaald in het klimaatverdrag van Parijs. Concreet willen we dat de overheid een beleid ontwikkelt dat ervoor zorgt dat België voor 2050 klimaatneutraal wordt en in dit scharniermoment de juiste koers uitzet. Al in de komende jaren is een noemenswaardige vermindering van uitstoot nodig. Om ervoor te zorgen dat dit ook echt gebeurt, hebben we drie eisen:

1. Een klimaatwet: laat ons de doelstelling om voor 2050 klimaatneutraal te zijn in België en de tussentijdse doelstellingen vastleggen in de wet. Dat wettelijk kader is tegen ten laatste eind december 2020 van kracht. Daarbij nemen we in acht dat de daling van de emissies van de industrie en elektriciteitsproductie geregeld wordt op Europees niveau via de Europese emissiehandel (EU ETS), om zo een gelijk speelveld tussen bedrijven in Europa te waarborgen. De klimaatwet biedt daarbij het kader voor de emissies van de hele Belgische economie.

2. Een investeringsplan: er moet een krachtig en sociaal rechtvaardig investeringsplan komen dat alle burgers en bedrijven helpt en stimuleert om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te maken. Dat investeringsplan treedt ten laatste eind 2022 in werking. Voorts moeten investeringen in activiteiten die het klimaat schade kunnen toebrengen afgebouwd en vermeden worden.

3. Een onafhankelijke evaluatie van het gevoerde beleid door een neutrale klimaatraad van experten.

Dit is een burgerinitiatief dat is uitgegroeid tot de breedste coalitie ooit in België. De belangrijke actoren in de samenleving - zowel burgers, media, wetenschappers als een groot deel van het bedrijfsleven en het middenveld - scharen zich massaal achter de politiek neutrale doelstellingen van Sign for my Future. Sign for my Future is bovendien een tijdelijke coalition of the willing. Het heeft geen ander doel dan via een maximaal aantal handtekeningen een breed platform te creëren voor een ambitieus klimaatbeleid.

Sign for my Future wil een krachtig signaal naar de politici sturen dat ze alles moeten doen wat nodig is om de opwarming van ons klimaat ruim onder de 2 graden te houden en te blijven streven naar maximaal 1,5 graad.

Dit is in de eerste plaats belangrijk omdat dit zorgt voor een veilige toekomst, een leefbaar klimaat voor onze kinderen. We willen niet dat onze kinderen later moeten leven in slechtere omstandigheden dan wij vandaag.

We zijn ons ervan bewust dat de noodzakelijke beleidsbeslissingen een impact kunnen hebben op onze manier van leven, maar we geloven tegelijk dat de evolutie naar een klimaatneutrale samenleving vanaf vandaag al veel kansen biedt voor elk van ons. Omdat het zelfs op korte termijn zal leiden tot meer duurzame economische activiteit, meer jobs, een betere luchtkwaliteit en een betere gezondheid voor ons allemaal.

Ja. Kijk naar de betogingen, kijk naar de laatste enquêtes: 80% van de Belgen beschouwt klimaatverandering als een probleem dat dringend aangepakt moet worden, bijna 3 op 4 jongeren vinden dat de regering te weinig doet voor hun toekomst. Vele duizenden scholieren komen elke week op straat om voor hun toekomst te demonstreren en dat gebeurt in heel Europa.

Sinds de oprichting van Sign for my Future werd het duidelijk dat niet alleen veel burgers, middenveldorganisaties, jongerenorganisaties en wetenschappelijke instellingen voorstander zijn van meer klimaatmaatregelen. Ook heel veel bedrijven wachten op een ambitieuzer en duidelijk klimaatbeleid. Vandaag zijn meer dan 100 CEO’s van grote Belgische bedrijven ambassadeur van Sign for my Future. Zij zien duurzame economische kansen in een ambitieus klimaatbeleid. Zij willen ook dat er keuzes gemaakt worden en vooral dat de beleidsmakers zich aan deze keuzes houden, over de legislaturen heen.

Download hier de pdf voor een overzicht.

Nee. De experten zijn het erover eens: België is niet goed bezig. Als we kijken naar hoe ons land scoort op een aantal van haar belangrijkste klimaatdoelstellingen die tegen 2020 behaald moeten zijn, zien we een triest plaatje: België zal de meeste waarschijnlijk niet behalen. Zowel op het vlak van energie uit duurzame bronnen, minder energieverbruik, als uitstoot van broeikasgassen liggen we niet op koers naar een duurzame toekomst. De uitstoot van broeikasgassen is de laatste jaren zelfs toegenomen. In Europa behoren we tot de slechte leerlingen uit de klas.

En de uitdagingen voor de toekomst worden nog groter: volgens Europa moet in de komende 12 jaar de uitstoot van broeikasgassen veel sneller worden teruggedrongen dan nu. We zijn op immers op weg naar een klimaatopwarming van meer dan 3 graden. En dat bedreigt onze toekomst en die van onze kinderen.

Daarom is een grondige bijsturing van het beleid nodig want op deze manier gaan we er zeker niet geraken.

Een klimaatneutraal land is een land dat geen schade meer berokkent aan het klimaat. Dit betekent dat de hoeveelheid van de uitgestoten broeikasgassen door dat land even groot is als de opgevangen broeikasgassen (dit kan op natuurlijke wijze gebeuren zoals b.v. door bossen of dit kan ook artificieel).

Daarvoor moet de uitstoot van broeikasgassen onmiddellijk harder naar beneden en moeten we voor 2050 klimaatneutraal zijn. Alleen zo kunnen we de klimaatopwarming onder de 2 graden houden en onze kinderen een leefbare toekomst geven.

De realisatie van de doelstellingen mag niet tot een significante toename van broeikasgassen buiten het Belgische grondgebied leiden, maar moet juist de gelijktijdige afname in andere landen bevorderen. Zo zullen de broeikasgasemissies die verbonden zijn aan de consumptie van producten ook dalen.

Er zijn verschillende manieren om deze doelstelling te bereiken. Sign for my Future schrijft niet voor dewelke dat moeten zijn. Tegelijk moeten we snel af van het massale gebruik van fossiele brandstoffen.

We moeten zo snel mogelijk af van steenkool, olie en gas als energiebron voor onze industrie, elektriciteitsproductie, gebouwen en vervoer. De alternatieven bestaan al, maar we moeten die nu breed uitrollen en betaalbaar maken voor iedereen.

Energie: Nieuwe infrastructuur zoals elektriciteits- of warmtenetten en een snel stijgende productie van duurzame, hernieuwbare energie.

Gebouwen: Renoveren, isoleren en overstappen van verwarmen op olie en gas naar klimaatvriendelijke oplossingen.

Transport: Elektrische voertuigen, de fiets en het openbaar vervoer moeten nog meer gestimuleerd worden als logische keuze om je snel, goedkoop en comfortabel te verplaatsen.

Industrie: Het slim inzetten van een spectrum aan technieken zoals waterstof, elektrificatie, gebruik van CO2 om nieuwe producten te maken, duurzame biomassa als grondstof zal de vervuiling sterk terugbrengen. Daarnaast zullen we grondstoffen en materialen beter hergebruiken en recycleren. Investeren in de nieuwe economie zodat België koploper wordt en de industrie snel inzet op hernieuwbare energie en innoveert. Maar ook consumptie speelt hier een belangrijke rol. Het duurzaam en circulair gebruik van materialen is goed klimaatbeleid.

Landbouw: De emissies van de veestapel moeten dalen en in de glastuinbouw moet overschakelen op groene warmte.

Deze verschillende doelstellingen vereisen een evolutie van het beleid, wat op zijn beurt een impact zal hebben op onze manier van leven en ondernemen. Wij zijn ons daarvan bewust en zien dit als een opportuniteit.

Het beleid moet alles doen wat nodig is om de opwarming ruim onder de 2 graden te houden en te blijven streven naar een maximale opwarming van 1,5 graad Celsius, zoals is afgesproken in het klimaatverdrag van Parijs. Het laatste rapport van het internationaal panel van klimaatexperten (IPCC, Inter Governmental Panel on Climate Change) maakt immers duidelijk dat de negatieve gevolgen voor mens en natuur sterk toenemen tussen 1,5 en 2 graden opwarming.

Het internationaal panel van klimaatexperten (IPCC) geeft ook aan dat de huidige vrijwillige maatregelen van de landen die het verdrag van Parijs hebben ondertekend, nog altijd leiden tot meer dan 3 graden opwarming. Daarom roept het alle landen op om hun ambities te verhogen: enkel zo maken we nog kans om in de buurt van 1,5 graad opwarming te komen. Ook de Europese Commissie wil dat Europa klimaatneutraal wordt voor 2050 en roept de lidstaten op om de ambities te verhogen.

Niet enkel het einddoel (klimaatneutraal voor 2050) is belangrijk, maar ook de snelheid waarmee de uitstoot vermindert. Het is de totale hoeveelheid CO2 die we over een langere periode in de atmosfeer brengen die bepaalt hoe hoog de uiteindelijke opwarming zal zijn. Als er sneller CO2 wordt verminderd dan zal de totale hoeveelheid CO2 in de atmosfeer tussen nu en 2050 gevoelig lager liggen dan wanneer er trager wordt verminderd. De totale hoeveelheid CO2 die we in de atmosfeer brengen zal immers nog tientallen jaren een effect hebben op de opwarming. Daarom is het aangewezen om zo snel mogelijk de CO2-uitstoot te verminderen.

De meest ambitieuze landen in Europa, waaronder bijvoorbeeld Nederland en Finland, pleiten voor een verhoging van de Europese ambitie tot 55% reductie van CO2-uitstoot tegen 2030. Ook het Europees Parlement en het Federaal Parlement stemden al voor hogere Europese klimaatambities, met 55% reductie tegen 2030.

Ook op Belgisch vlak moet er gehandeld worden. Een ambitieus klimaatbeleid streeft er naar een om België klimaatneutraal te maken voor 2050, en tegelijkertijd is het zinvol om de vermindering van CO2-uitstoot zo snel mogelijk te realiseren. Niet uitstellen is de boodschap.

Het vergt veel investeringen, zeker 4 miljard euro meer per jaar. Die zijn nodig voor investeringen in elektriciteitsproductie, duurzame gebouwen, transport en industrie.

De overheid kan die investeringen bevorderen door op lange termijn te denken, keuzes te maken en ook bij deze keuzes te blijven. Daarom vragen wij een wet en een investeringsplan: dat geeft zekerheid op lange termijn en dat is nodig. Zo’n investeringsplan kan het spaargeld en het investeringsvermogen van ondernemingen mobiliseren, zorgen dat de fiscaliteit een prijs op vervuiling plakt en vergroening beloont en de overheidsinvesteringen stroomlijnen. Deze stroomlijning vergt een diepgaande analyse van de investeringen opdat er coherentie is op het vlak van klimaatvriendelijke oplossingen.

Ja, dit is absoluut een slimme keuze.

De investeringen zullen zichzelf terugbetalen. Geen olie en gas meer betekent dat we op termijn miljarden euro’s besparen die we nu jaarlijks uitgeven aan olie uit Saoedi-Arabië of Rusland. Door een betere luchtkwaliteit zullen bepaalde ziektes zoals hartziektes en kankers minder voorkomen, wat goed is en ook leidt tot een besparing in de ziektekosten.

Niets doen zou ons trouwens nog veel meer kosten: dan loopt de schade op met een factor 4 tot 7. De financiële gevolgen van een te sterke klimaatopwarming zullen dus vele malen hoger zijn dan de kost van de transitie naar een klimaatneutraal België.

Iedereen, zowel burgers als bedrijven, gaat natuurlijk zijn steentje moeten bijdragen. Toch hebben we in de eerste plaats een beleid nodig om ervoor te zorgen dat we de ganse samenleving snel laten evolueren.

De oplossingen zijn gekend, maar we hebben de overheid nodig om ze op een brede schaal uit te rollen en betaalbaar te maken voor iedereen.

De overheid kan dit doen door op lange termijn te denken, keuzes te maken en ook bij deze keuzes te blijven. Daarom vragen wij een wet en een investeringsplan: dat geeft zekerheid op lange termijn en dat is nodig.

Wel, daar zijn 3 goede redenen voor.

Ten eerste omdat elk verantwoordelijk land zijn eigen bijdrage moet leveren. Je krijgt de straat enkel proper als iedereen voor zijn eigen deur veegt.

Ten tweede omdat deze investering in het klimaat ondertussen ook maatschappelijk en economisch gezien een slimme keuze is. We willen als België toch meestappen in dit verhaal dat economische activiteit zal brengen, jobs zal creëren en de leefkwaliteit zal verbeteren.

Ten derde omdat we als België een pionier kunnen zijn. De oplossingen die onze bedrijven ontwikkelen, zullen we naar de rest van de wereld kunnen exporteren.

België is ook niet zo’n kleine vervuiler. In de wereld staan we zowel in absolute termen als per hoofd van de bevolking in de top 40 van de landen die het meest uitstoten.

De beleidsmakers zullen daar rekening moeten mee houden. Zij moeten een sociaal rechtvaardig beleid implementeren. De regering moet er dus voor zorgen dat de oplossingen voor iedereen - jong en oud, arm en rijk - haalbaar, betaalbaar en aantrekkelijk zijn. Dat is des te belangrijker omdat de eerste slachtoffers van vervuiling en klimaatverandering net mensen in precaire omstandigheden zijn.

De genomen maatregelen moeten daarom sociaal inclusief zijn zodat niemand aan de rand van de maatschappij achterblijft. Door de transitie naar een koolstofarme samenleving te bewerkstelligen, kunnen we ook de levensomstandigheden en de gezondheid van iedereen verbeteren.

De bedrijven zijn vragende partij voor een daadkrachtig klimaatbeleid en een investeringskader op lange termijn, zoals onze campagne bewijst. Al meer dan honderd vooraanstaande CEO’s hebben de campagne onderschreven. Ze dragen de boodschap uit bij hun werknemers, klanten en de politiek.

Een krachtig en intelligent klimaatbeleid kan de concurrentiepositie van ons bedrijfsleven vrijwaren of zelfs verbeteren doordat we onze kennis kunnen exporteren en efficiëntiewinsten op vlak van materialen- en energiebeheer kunnen maken. De transitie zal net heel veel ondernemingskansen met zich meebrengen.

De regering moet mechanismen ontwikkelen die ervoor zorgen dat er geen oneerlijke concurrentie komt door sociale of ecologische dumping. Dat kan bijvoorbeeld door de kost van koolstof in rekening te brengen, ook voor buitenlandse bedrijven en de import.

Allereerst het mandaat tekenen op signformyfuture.be en de politici tonen dat je een krachtig klimaatbeleid wil en dat je hen daarin wil steunen. Alleen de overheid kan zorgen voor een betere toekomst en ervoor zorgen dat we op een haalbare en betaalbare manier klimaatneutraal worden. Werk samen met vrienden en familie om de krachten te bundelen voor een beter klimaat.

Vervolgens zijn er nog een aantal zaken die je kan doen.

Kies voor bedrijven die de ontwikkeling van een koolstofneutrale samenleving ondersteunen.

Zo kan je gemakkelijk overschakelen naar een duurzame energieleverancier.

Investeer je eigen centen slim.

Isoleren, zonnepanelen, duurzame beleggingen zijn vaak veel rendabeler dan sparen. Voor je spaargeld of beleggingen kan je ook vragen aan je bank dat ze dit duurzaam beleggen.

Zorg dat je in het dagelijkse leven minder olie en gas gaat verbruiken. Dit kan bijvoorbeeld door:

  • te stappen of vaker de fiets of het openbaar vervoer te nemen
  • te kiezen voor seizoensgroenten en fruit die lokaal worden verbouwd
  • niet te vaak te vliegen en zeker niet voor korte afstanden
  • een elektrische wagen te overwegen wanneer je een nieuwe wagen moet kopen
  • te kiezen voor een warmtepomp wanneer je verbouwt
  • minder vaak vlees te eten

Ja. Het Verenigd Koninkrijk was in 2008 het eerste land ter wereld met een klimaatwet. Inmiddels hebben ook Zweden, Nederland, Noorwegen, Denemarken, Finland, Frankrijk, de Marshalleilanden en Mexico zo’n wet.

In België heeft Wallonië een klimaatdecreet, wat het gewestelijke equivalent is van een federale wet. Maar er bestaat nog niets op Belgische schaal.

Dergelijke wetten hebben effect: van de 5 EU-landen die het meest vooruitgang boeken, zijn er 3 met een klimaatwet: Zweden, Nederland en Frankrijk.J

Vanaf de industriële revolutie, in de 18de en vooral de 19de eeuw, hebben we dankzij het massaal inzetten van olie, kolen en later gas, een grote toename gezien van het aantal mensen en hun welvaart. Vandaag hebben we echter de grens bereikt van deze groei. Want door het gebruik van deze fossiele brandstoffen komen er veel broeikasgassen vrij. Die leggen een soort dekentje over de planeet, waardoor de warmte niet kan ontsnappen en de aarde opwarmt.

Vandaag zitten we op al meer dan 1 graad opwarming in vergelijking met 1850 en gaat de opwarming almaar sneller.

Als het klimaat deze eeuw te sterk opwarmt, dan komen we echt in grote problemen: een stijgende zeespiegel, extreme stormen met overstromingen, bosbranden, oorlogen om eten en voedsel, een massale vluchtelingenstroom uit gebieden die het hardst getroffen zullen worden.

Op basis van de huidige vrijwillige maatregelen wereldwijd zijn we onderweg naar meer dan 3 graden opwarming wat desastreuze gevolgen zou hebben voor de mens. Daarom is er ook dringend een krachtig klimaatbeleid nodig in België en de rest van de wereld dat de klimaatopwarming beperkt tot ruim onder de 2 graden, strevend naar maximaal 1,5 graad.

Ja. Als de regeringen wereldwijd nu in actie schieten. Dus ook in België.

We moeten daarom zo snel mogelijk af van steenkool, olie en aardgas als energiebron voor onze industrie, elektriciteitsproductie, gebouwen en vervoer. De alternatieven bestaan al, maar we moeten die nu breed uitrollen en betaalbaar maken voor iedereen: meer en beter (elektrisch) openbaar vervoer, elektrische voertuigen, hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, groene warmte en een propere industrie.

We zijn ons ervan bewust dat de noodzakelijke beleidsbeslissingen een impact kunnen hebben op onze manier van leven, maar we geloven tegelijk dat de evolutie naar een klimaatneutrale samenleving vanaf vandaag al veel kansen biedt voor elk van ons. Omdat het zelfs op korte termijn zal leiden tot meer duurzame economische activiteit, meer jobs, een betere luchtkwaliteit en een betere gezondheid voor ons allemaal.

Het klimaatakkoord van Parijs is een overeenkomst tussen bijna alle landen ter wereld waarin ze afspreken om de risico’s van de klimaatverandering te beperken. Daarom willen ze de wereldwijde opwarming tegen het einde van de eeuw ruim onder de 2 graden houden, met als doel 1,5 graad. Elk land moet hiervoor eigen klimaatplannen uitwerken.

Vandaag zitten we al aan meer dan 1 graad opwarming in vergelijking met 1850 en gaat de opwarming almaar sneller. Naarmate het klimaat meer opwarmt, komen we meer in de problemen: een stijgende zeespiegel, extreme stormen met overstromingen, droogte, bosbranden, oorlogen om eten, drinkwatertekorten, een verlies aan biodiversiteit, een massale vluchtelingenstroom uit gebieden die sneller getroffen zullen worden.

Dit is een toekomst die we onze kinderen niet toewensen. We moeten de opwarming ruim onder de 2 graden houden, strevend naar 1,5 graden. Daarom nemen we dit initiatief: Sign for my future, teken voor een toekomst waarin het goed en veilig leven is, voor onszelf en voor onze kinderen. En laat ons tegelijkertijd de kansen grijpen die de transitie voor ons vandaag meebrengt: meer jobs, een beter luchtkwaliteit en een betere gezondheid voor ons allemaal.

Luchtvaart heeft zijn belang en is essentieel voor de wereldeconomie. Maar we moeten beseffen welke schade we daarmee aanrichten. Vlieg enkel wanneer er geen werkbaar alternatief voorhanden is, en vlieg niet voor een weekendje naar de andere kant van Europa omdat het goedkoop is.

Het feit dat er geen belasting op kerosine of vliegtickets is, lijkt ons inderdaad bizar. Het feit dat je voor 30 euro naar de andere kant van Europa vliegt, is niet normaal.

Een klein voorbeeld: nu is een treinticket dikwijls duurder dan een vliegtuigticket. Zo kunnen we niet verder. Andere Europese landen tonen dat het anders kan. Bijvoorbeeld in Nederland. Daar rijden nu alle treinen op windenergie. Laten wij ons hierdoor laten inspireren!

Ook bedrijfsleiders ondersteunen Sign for my Future. Ook zij vragen een klimaatwet, een investeringsplan en een onafhankelijke controle van het beleid. Dit geeft alleen maar aan hoe dringend onze vragen zijn.

Het feit dat deze bedrijfsleiders Sign for my Future steunen, wil niet zeggen dat hun onderneming vandaag al alles doet wat nodig is om het klimaatverdrag van Parijs te realiseren. Dat is een realiteit die de campagne niet wilt verbergen.

Wat de bedrijfsleiders wel aangeven is de intentie om mee te bouwen aan een klimaatneutraal België voor 2050 en hun verantwoordelijkheid te nemen. Zij vragen daarom ook een klimaatwet, een klimaatraad en een investeringsplan dat zorgt voor de nodige zekerheid op de lange termijn. Iets wat nodig is om deze grote transitie haalbaar te maken.

Sign for my Future vraagt aan bedrijven, verenigingen, koepels, vakbonden enzovoort, om haar boodschap mee uit te dragen. Sign for my Future controleert deze communicatie verder niet. In alle communicatie die vanuit Sign for my Future zelf vertrekt wordt nergens een logo van een bedrijf of organisatie of koepel vermeld.

Sign for my Future is een zeer brede en verbindende campagne met maar één doel: zoveel mogelijk burgers laten tekenen voor een krachtig klimaatbeleid. We hebben drie specifieke eisen om het beleid in België een versnelling hoger te schakelen.

Afgezien van deze eisen, willen we de antwoorden niet opleggen. Wij zijn van mening dat een democratisch debat noodzakelijk is, dat veel stemmen zich hierin moeten kunnen uiten, en dat een sterke aandacht van de beleidsmakers noodzakelijk is.

We zijn ons er dus van bewust dat er andere belangrijke klimaatinitiatieven zijn, wat heel goed is. Onze rol is om iedereen aan te moedigen mee te doen aan het klimaat en deel te nemen aan het debat over meer concrete maatregelen.

Sign for my Future wil ook mensen en organisaties bereiken die nog niet betrokken zijn, misschien uit kringen die zich minder bewust zijn van het klimaatprobleem. De naar voor geschoven maatregelen verschillen met andere initiatieven, maar de eisen gaan in dezelfde richting: dat is een beleid om de opwarming ruim onder de twee graden te houden en te blijven streven naar 1,5 graad.

Vzw Klimaatmandaat werd opgericht door een aantal burgers die zich zorgen maakten over de toekomst van hun kinderen ten gevolge van de klimaatopwarming. Zij vonden elkaar in een gezamenlijke overtuiging dat een krachtig klimaatbeleid de sleutel is naar een klimaatneutrale samenleving.

De stuurgroep van vzw Klimaatmandaat bestaat uit burgers met een professionele achtergrond in marketing, media, milieuzorg, het middenveld, de universitaire wereld of de bedrijfswereld. De leden van de stuurgroep zetelen als individu en vertegenwoordigen op geen enkele manier de organisatie waarvoor zij werken.

De stuurgroep bestaat vandaag uit de volgende leden:

Herlinde Baeyens
Mathias Bienstman
Davy Caluwaerts
Piet Colruyt
Annemie Goegebuer
Sylvie Irzi
Nathalie Guillaume
Antoine Lebrun
Noé Lecoq
David Leyssens
Céline Tellier
Julie Vandenberghe
Pascal Vermeulen
Koen Verwee (voorzitter)
Guy Weyns
Piet Wulleman
Tomas Wyns

Projectmanagers:
Karen Casteels
Anne-Sophie Dubrux
Charlotte Vroemans

Communicatieagentschappen werken onze campagne pro bono uit, de mediahuizen stellen gratis advertentieruimte ter beschikking en de leden van de stuurgroep werken als vrijwilliger intensief aan het project.

Voor de productie van campagnemateriaal, de werking van de vzw Klimaatmandaat, het projectmanagement en gespecialiseerd juridisch advies hebben we een beroep gedaan op giften van individuen, middenveldorganisaties en bedrijven. De individuen, organisaties en bedrijven die een gift hebben gegeven deden dit uit sympathie voor het project. Het geven van een gift geeft op geen enkele manier een recht op inspraak in de inhoud van het project en de campagne. In de communicatie van Sign for my Future worden bovendien geen logo’s vermeld van bedrijven of organisaties die het project steunen.

Teken ook voor het klimaat www.signformyfuture.be
Cookies! Deze website gebruikt cookies. Niet voor advertenties, ook niet om u te volgen, maar om technische redenen. Meer over cookies.