windturbines

ONTWERP STATUTEN

Statuten, ter goedkeuring op de Buitengewone Algemene Vergadering van zaterdag 24 april 2021:
Ontwerp statuten 2021 ⇦ open webpagina via link.
Ontwerp statuten 2021 ⇦ open officiële pdf versie van de statuten via link.

VORIGE STATUTEN

Onderstaande statuten dateren van april 2018 en gelden tot goedkeuring van de nieuwe statuten hierboven door de algemene vergadering.

Hoofdstuk I:
benaming – zetel – duur – doel

Artikel 1 - Rechtsvorm – Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam is ECoOB (voluit Energiecoöperatie Oost-Brabant).

De woorden “coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of de afkorting “CVBA” moeten in alle akten, facturen en documenten uitgaande van de vennootschap die naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

Artikel 2 - Maatschappelijke Zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3020 Herent, Roeselveld 1.

Hij kan worden verplaatst bij beslissing van de Raad van Bestuur.

Bij beslissing van de Raad van Bestuur mag de vennootschap bedrijfszetels vestigen op andere plaatsen in België en in het buitenland.

Artikel 3 – Doel

De vennootschap heeft tot doel gemeenten in Oost-Brabant mee klimaatneutraal te maken door zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in participatie met derden:

 1. het verwerven van financiële middelen om deze aan te wenden voor investeringen in hernieuwbare energieproductie op duurzame wijze, het realiseren van energiebesparing en/of het leveren van energie en energiediensten
 2. hernieuwbare energie en energie-efficiëntie en energie te promoten en
 3. het verenigen van de burgers in coöperatief verband die bovenstaande doelstellingen delen en samen wensen te realiseren.

In het licht van voornoemde doelstellingen kan de vennootschap volgende handelingen stellen:

 • het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, renoveren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen of doen verbouwen, de promotie van en het makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties in de meest brede zin met inbegrip van onroerende leasing;
 • het aanhouden van deelnemingen in vennootschappen en het deelnemen aan het bestuur van deze vennootschappen. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met/deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;
 • het waarnemen van bestuurs- en/of vereffeningsmandaten in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden. De opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap heeft een onbeperkte duur.

Hoofdstuk II:
maatschappelijk kapitaal - aandelen

Artikel 5 - Maatschappelijk Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt en samengesteld uit aandelen op naam onderschreven door vennoten. Het is deels vast en deels veranderlijk.

Het vaste gedeelte van het kapitaal is gelijk aan achttienduizendzevenhonderdvijftig euro (€ 18 750).

Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte van het kapitaal overtreft.

Artikel 6 – Maatschappelijke Aandelen

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen, is verdeeld in aandelen op naam met een nominale waarde van tweehonderdvijftig euro (€ 250).

Elk aandeel is voorzien van een volgnummer.

Na de oprichting van de vennootschap worden de aandelen in principe volstort.

Uitzonderlijk kan de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid van stemmen beslissen dat aandelen maar voor een vierde (¼) volstort worden.

De Raad van Bestuur stelt de tijdstippen vast waarop deze stortingen kunnen worden opgevraagd.

De vennoten die voor de uitvoering van hun stortingen binnen de vastgestelde termijnen in gebreke blijven, zijn evenwel van rechtswege en zonder ingebrekestelling verplicht een intrest van zeven percent te betalen vanaf de datum waarop het bedrag eisbaar is en dit onverminderd het recht van de vennootschap om in rechte de inning van het gehele verschuldigde saldo of de vernietiging van de inschrijving of de uitsluiting van de in gebreke gebleven vennoot te vorderen.

Van de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort zolang de regelmatig opgevraagde en eisbare stortingen niet hebben plaatsgevonden.

Bij de uitgifte van nieuwe aandelen kan de Raad van Bestuur een uitgiftepremie voorzien.

De Algemene Vergadering van de vennoten kan bij gewone meerderheid van de stemmen beslissen over de uitgifte van obligaties, al dan niet van hypothecaire aard, door de vennootschap. Ze stelt de rentevoet en de modaliteiten van de emissie vast en regelt de werking van de vergadering van de obligatiehouders.

Artikel 7- Aansprakelijkheid van de vennoten

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving. Onder de vennoten bestaat er geen solidariteit, noch onverdeeldheid.

Artikel 8 - Vorm van de aandelen

De aandelen zijn op naam; ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar.

De vennootschap heeft het recht om, in geval van onverdeeldheid, de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten tot de aanwijzing van één enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap.

Artikel 9– Overdracht van aandelen

De aandelen zijn slechts beperkt overdraagbaar.
Ze mogen enkel onderling overgedragen worden aan bestaande vennoten mits een voorafgaandelijk akkoord van de Raad van Bestuur die hierover beslist met een gewone meerderheid van stemmen.
Aandelen zijn niet overdraagbaar aan derden.

Elke vennoot, natuurlijke of rechtspersoon, die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wil overdragen (hierna “overdrager” genoemd) moet de Raad van Bestuur hierover inlichten, met vermelding van het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en modaliteiten van betaling geboden door de kandidaat-overnemer alsmede de identiteit van deze laatste (hierna “overnemer” genoemd) en alle andere voorwaarden van overdracht.
Binnen de twee maanden na de verzending van de vraag om goedkeuring, beslist de Raad van Bestuur over de goedkeuring van de voorgestelde overnemer.
Het besluit van de Raad van Bestuur wordt aan de overdrager betekend binnen de acht dagen.
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.

Hoofdstuk III: vennoten

Artikel 10- De vennoten

Zijn vennoot:

 1. de ondertekenaars van deze akte, hierna “oprichters” genoemd.
 2. De natuurlijke personen en rechtspersonen die als vennoot door de Raad van

Bestuur worden aanvaard volgens de in dit hoofdstuk bepaalde modaliteiten en daartoe één of meer aandelen onderschrijft. Het cumulatief aantal aandelen dat één vennoot kan onderschrijven is beperkt tot 20.

Door het onderschrijven van een aandeel verbindt de vennoot zich ertoe de statuten, het huishoudelijk reglement en de beslissingen van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur te aanvaarden en na te leven.

De Raad van Bestuur beslist over de toetreding, de uittreding en de uitsluiting van de vennoten. De Raad van Bestuur mag de toetreding, uittreding of uitsluiting van vennoten niet weigeren, respectievelijk uitspreken, tenzij die vennoot niet of niet langer aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoet of daden verricht die met de belangen van de vennootschap strijdig zijn.

Maar in geen enkel geval zal de toetreding geweigerd worden omwille van speculatieve redenen. In dat licht wordt een weigering gemotiveerd aan de vennoot in kwestie.
De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot geschiedt door een inschrijving in het aandelenregister, zoals bepaald in artikel 357 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 11 – Einde van het lidmaatschap

De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge hun:

 1. uittreding;
 2. uitsluiting;
 3. uittreding van rechtswege ten gevolge van faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamverklaring van een vennoot;
 4. de ontbinding gepaard gaand met vereffening.

Artikel 12 – Register van aandelen

De vennootschap houdt op haar zetel een (elektronisch) register bij, waarvan de vennoten ter plaatse inzage kunnen nemen en waarin, voor iedere vennoot, het volgende wordt aangetekend:

 1. bij natuurlijke personen: naam, voornaam, woonplaats en rijksregisternummer of, bij een rechtspersoon-vennoot: de maatschappelijke benaming en zetel, vorm en ondernemingsnummer (of ander identificatienummer);
 2. de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting;
 3. het aantal aandelen en de volgnummers van de aandelen waarvan hij houder is, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen, de terugbetalingen en de overgangen en overdrachten van aandelen, met opgave van de datum;
 4. de stortingen op aandelen en de gelden die voor uittreding, gedeeltelijke terugneming van aandelen en voor terugneming van stortingen worden aangewend.

De Raad van Bestuur is belast met de inschrijvingen.

De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en ondertekend zijn. Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging.

Van de inschrijving in het aandelenregister wordt een afschrift afgegeven aan de vennoten.

Deze afschriften kunnen niet worden aangewend als bewijs tegen de vermeldingen in het aandelenregister.

De uittreding van een vennoot wordt ingeschreven in het aandelenregister naast de naam van de uittredende vennoot.

Artikel 13 – Uittreding of terugname van aandelen.

Een vennoot mag gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar uittreden of verzoeken om een gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen.

Een gehele of gedeeltelijke terugneming is evenwel pas mogelijk ten vroegste het vijfde jaar na de toetreding.

Een vennoot die wenst uit te treden dient hier schriftelijk om te verzoeken. Dit kan bij aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs.

Uittreding of terugneming van aandelen is alleen toegestaan in zoverre ze niet voor gevolg heeft dat het netto actief, zoals bepaald in artikel 429 van de vennootschapswet, vermindert tot een bedrag dat kleiner is dan het vast gedeelte door de statuten vastgelegd of indien zij de vereffening van de vennootschap tot gevolg zou hebben, het bestaan ervan in het gedrang brengt door een solvabiliteits- of liquiditeitsprobleem of indien het aantal vennoten herleid wordt tot minder dan drie.
In voorkomend geval wordt deze beslissingsbevoegdheid toegewezen aan de Raad van Bestuur die haar beslissing motiveert in een aangetekend schrijven.

Artikel 14 - Uitsluiting van vennoten

Iedere vennoot kan om elke gegronde redenen of om elke andere in de statuten vermelde oorzaak uitgesloten worden.

De uitsluiting van vennoten is een beslissingsbevoegdheid voor de Raad van Bestuur, die hierover beslist met een gewone meerderheid van stemmen.

De vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd moet worden uitgenodigd om zijn opmerkingen binnen een maand na de verzending van een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting schriftelijk kenbaar te maken aan het orgaan van de vennootschap dat de uitsluiting moet uitspreken. Als hij erom verzoekt in zijn schriftelijke opmerkingen, moet de vennoot worden gehoord.

Elke beslissing tot uitsluiting moet met redenen omkleed zijn.
De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door de Raad van Bestuur. Dat proces-verbaal vermeldt de redenen waarop de uitsluiting is gegrond. De uitsluiting wordt in het register van de vennoten overgeschreven.
Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot verstuurd.

Artikel 15 – Terugbetaling van aandelen

De uittredende, uitgesloten of terugnemende vennoot heeft recht op de tegenwaarde van zijn aandelen, zoals die blijkt uit de goedgekeurde balans van het boekjaar waarin het lidmaatschap een einde neemt, maar steeds geplafonneerd tot maximum de nominale waarde.

De ontslagnemende, uittredende of uitgesloten vennoot kan ten opzichte van de vennootschap geen enkel ander recht laten gelden.
De betaling zal uiterlijk zes maanden na goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar waarin de aanvraag tot uittreding gedaan werd, betaald worden in voorkomend geval in verhouding tussen het werkelijk gestorte bedrag en de volledige inschrijvingsprijs van het totaal der aandelen. De Raad van Bestuur kan ten allen tijde beslissen de uitbetaling op een vroegere datum te doen, desgevallend als voorschot, indien de gerechtigden een grondige reden voorbrengen.

Artikel 16 - Inning tegenwaarde aandelen

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot hebben zijn erfgenamen, rechthebbenden, rechtverkrijgenden of schuldeisers recht op de uitkering van de waarde van zijn aandelen overeenkomstig de voorwaarden zoals bepaald in artikel 15.

Artikel 17 – Rechten van de vennoten

De vennoten en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een vennoot kunnen geenszins de vereffening van de vennootschap eisen, noch de zegels laten leggen op het vermogen van de vennootschap of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de statuten, de beslissingen van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.

Artikel 18 - Aansprakelijkheid

De vennoot die is uitgesloten, uitgetreden of gedeeltelijk zijn aandelen heeft teruggenomen, blijft gedurende vijf jaar te rekenen vanaf deze gebeurtenis behalve wanneer de wet een kortere verjaringstermijn bepaalt, binnen de grenzen van zijn verbintenis als vennoot, persoonlijk instaan voor alle verbintenissen door de vennootschap aangegaan voor het einde van het jaar waarin zijn uitsluiting, uittreding of gedeeltelijke terugneming zich heeft voorgedaan.

Hoofdstuk IV: Bestuur en controle

Artikel 19 - Bestuur van de vennootschap

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die samengesteld is uit minstens 3 leden.

De bestuurders worden benoemd voor zes jaar.

Ze worden door de Algemene Vergadering benoemd met een gewone meerderheid van de stemmen.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De mandaten verstrijken telkens op de dag van de algemene vergadering die gehouden wordt in het jaar waarin het mandaat afloopt.

De algemene vergadering mag een bestuurder op elk ogenblik of zonder vooropzeg ontslaan zij het dat hier twee derde (2/3) de van de geldig uitgebrachte stemmen nodig zijn.

Het mandaat van de bestuurders en van de controlerende vennoten is in principe niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering, die in voorkomend geval de hoogte van de vergoedingen vastlegt. Als de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, mag hiervoor door de Algemene Vergadering een vergoeding worden toegekend; deze vergoeding mag in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn.

De benoeming van een bestuurder treedt in werking na aanvaarding van het mandaat. De aanvaarding wordt vermoed plaats te vinden tenzij een uitdrukkelijke verklaring van de betrokkene dat hij zijn mandaat weigert op te nemen.

Binnen acht dagen na hun benoeming moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoemingsakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam zou vervullen.

Artikel 20 - Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur kiest onder de bestuurders een voorzitter en kan een ondervoorzitter kiezen.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de raad voorgezeten door de ondervoorzitter.

De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter, als deze verhinderd is door de ondervoorzitter evenals zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen indien twee bestuurders daarom verzoeken.

De raad komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de vergadering, geschieden oproepingen per e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering.

De vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en wanneer de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Als een eerste bijeenkomst van de Raad van Bestuur niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Voor het nemen van beslissingen wordt gestreefd naar consensus, en indien dit niet mogelijk is bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het agendapunt uitgesteld naar de volgende Raad van Bestuur. Als er dan wederom staking van stemmen is, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Stemming gebeurt bij handopsteking, tenzij een bestuurder verzoekt om een geheime stemming.

Stemmingen in verband met persoonsgebonden materies zijn geheim, tenzij de aanwezige bestuurders eenparig akkoord zijn om anders te stemmen.

Een bestuurder mag per brief of elektronisch aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten uiterlijk bij het begin van de vergadering aan de voorzitter worden bekendgemaakt.

De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de voorzitter. De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Artikel 21 – Belangenconflicten

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de Raad van Bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de Raad van Bestuur die de beslissing moet nemen. Ook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap moeten in de notulen worden vermeld.
Het betrokken bestuurslid kan geldig deelnemen aan de toelichting van het agendapunt maar zal niet deelnemen aan de beraadslaging, noch aan de stemming.
De vennootschap kan de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel bepaalde regels.

Artikel 22 - Openvallen bestuursmandaat

Indien een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige vervanger benoemen.
De benoeming moet aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging worden voorgelegd, rekening houdend met de bepalingen van artikel 19.
De nieuwe bestuurder wordt benoemd voor de resterende tijd van het mandaat van de persoon die hij vervangt.

Artikel 23 – Bevoegdheden Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is om het doel van de vennootschap te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet of de statuten wordt voorbehouden aan de algemene vergadering behoort tot haar bevoegdheid.
De Raad van Bestuur mag aan lasthebbers van zijn keuze, binnen de perken van zijn bevoegdheid, bijzondere volmachten verlenen.

Artikel 24 – Delegeren van bevoegdheden Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders, gedelegeerd bestuurder genaamd.

Eén bestuurder volstaat in geval van financiële handelingen tot vijfduizend euro (€ 5 000). Bij hogere bedragen is de machtiging van twee bestuurders vereist.

Hij mag eveneens de bevoegdheden van alle of een gedeelte van de zaken van de vennootschap toevertrouwen aan een directiecomité, directeur of coördinator.

Verder mag hij voor bepaalde taken welomlijnde bevoegdheden toekennen aan derden.
Dergelijke delegaties dienen duidelijk genoteerd te worden in het verslag van de Raad van Bestuur.

Artikel 25 - Vertegenwoordiging van de vennootschap

Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders.
Afschriften van (goedgekeurde) notulen en stukken van de vennootschap mogen rechtsgeldig voor eensluidend worden ondertekend hetzij door twee bestuurders (gezamenlijk handelend), hetzij door de voorzitter (alleen handelend), hetzij door een gedelegeerd bestuurder (alleen handelend).

Artikel 26 - Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering, onder de leden (natuurlijke personen of rechtspersonen) van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
De Algemene Vergadering kan de onderzoek- en controlebevoegdheid evenwel overdragen aan één of meer controlerende vennoten die zij benoemt en te allen tijd kan ontslaan. De controlerende venno(o)ten rapporteren aan de algemene vergadering.

Hoofdstuk V: Algemene Vergadering

Artikel 27 - Samenstelling en bevoegdheid

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle vennoten. Haar beslissingen zijn bindend voor alle vennoten, ook voor deze die afwezig zijn, niet stemmen of tegenstemmen. Zij beschikt over alle bevoegdheden die de wet of de statuten haar toekent.

Artikel 28 - Oproeping

De Algemene Vergadering wordt opgeroepen door de Raad van Bestuur. Dat moet geschieden door middel van e-mail of via de post als de vennoot hierom schriftelijk verzoekt.
Oproeping gebeurt met opgave van de agenda, ten minste vijftien dagen vóór de datum van de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd aan het laatst gekende e-mailadres.
De Algemene Vergadering moet minstens eenmaal per jaar worden opgeroepen op de laatste zaterdag van april om 10 uur om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar, het te bestemmen resultaat, desgevallend het jaarverslag en over de kwijting aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle.

Indien deze zaterdag daags nadien gevolgd wordt door een officiële feestdag zal de Algemene Vergadering de eerstvolgende zaterdag doorgaan.

De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dergelijke Buitengewone Algemene Vergadering moet geschieden op verzoek van de vennoten met ten minste de helft van alle aandelen in hun bezit op het ogenblik van dat verzoek of in voorkomend geval van een commissaris. Ze moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen.

De algemene vergaderingen komen bijeen op een plaats in Vlaams-Brabant.

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, zo deze afwezig is door een andere bestuurder, daartoe door de Raad van Bestuur aangewezen. De voorzitter wijst de secretaris aan die geen vennoot hoeft te zijn.
De vergadering wijst onder de aanwezige vennoten twee stemopnemers aan. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers maken het Bureau van de Algemene Vergadering uit.

Artikel 29 - Volmachten

Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een andere vennoot met stemrecht laten vertegenwoordigen. Elke volmachtdrager kan slechts één andere vennoot vertegenwoordigen.
De rechtspersonen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.

Artikel 30 – Beslissingen

Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten beslist de vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen.
De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezigen of het aantal vertegenwoordigde vennoten.

Behoudens in verantwoorde dringende gevallen zal de Algemene Vergadering alleen over de agendapunten die vermeld staan in de oproeping geldig kunnen beraadslagen.

Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in de statuten, de wijziging van het maatschappelijk doel of de ontbinding van de vennootschap moeten, opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen, de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden en moet ten minste de helft van de aandelen met stemrecht op de vergadering geldig vertegenwoordigd zijn.

Wordt deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
Een wijziging van de statuten is pas geldig als ze met drie vierden van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd.

Een wijziging van het maatschappelijk doel is pas geldig als ze met vier vijfden van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd.

Artikel 31 – Stemrechten

Elke vennoot heeft één stem, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit.

Artikel 32 – Notulen

De notulen van de Algemene Vergadering worden ondertekend door de leden van het Bureau en de vennoten die zulks wensen.
De afschriften en uittreksels van die notulen worden door de voorzitter ondertekend.

Hoofdstuk VI: balans – winstverdeling

Artikel 33 - Boekjaar

Het boekjaar stemt overeen met het kalenderjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Artikel 34 - Jaarverslag

Aan het eind van elk boekjaar stelt de Raad van Bestuur, overeenkomstig de bepalingen toepasselijk ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de Algemene Vergadering moeten worden overgelegd.
Één maand vóór de Algemene Vergadering overhandigt de Raad van Bestuur de documenten, samen met een verslag, aan de commissaris(sen) of de vennoot (vennoten) belast met de controle. Hij (zij) zal (zullen) een verslag over hun controleopdracht opstellen.
Vijftien dagen vóór de vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, de verslagen van de bestuurders en commissarissen (of vennoten belast met de controle) ter beschikking van de vennoten neergelegd op de zetel van de vennootschap.

De Raad van Bestuur brengt eveneens ieder jaar op de Algemene Vergadering een bijzonder verslag uit over de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op de erkenningsvoorwaarden van de Nationale Raad voor de Coöperatie en in het bijzonder over het economisch en/of sociaal voordeel aan de leden en/of vorming van vennoten.

Artikel 35 - Winstverdeling

Op voorstel van de Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadering zich met een gewone meerderheid uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst:

 • Minstens vijf percent wordt afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve en dit tot deze gelijk is aan één tiende van het maatschappelijk kapitaal.
 • Een gedeelte van het saldo wordt gereserveerd voor informatieverstrekking aan en opleiding van de vennoten zowel huidige als potentiële, of het grote publiek.
 • Een saldo kan worden uitbetaald als een dividend op het gestorte bedrag van de aandelen. Het rechtstreekse vermogensvoordeel dat de vennootschap onder de vorm van dividend aan de vennoten uitkeert, zal niet hoger zijn dan de rentevoet vastgesteld door de Koning ter uitvoering van artikel 1, § 2, 6° van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962. De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door de Raad van Bestuur vastgesteld. Indien een vennoot zijn verzoek tot uittreding ter kennis heeft gebracht van de vennootschap zal de winstuitkering pro rata temporis gebeuren tot op het ogenblik van het verzoek tot uittreding;
 • Een gedeelte van het saldo kan eveneens worden gebruikt ter ondersteuning van initiatieven van organisaties die bijdragen tot de doelstelling van de vennootschap.
 • het eventuele overschot wordt aan de vrije reserve toegewezen of overgedragen.

Hoofdstuk VII: ontbinding - vereffening

Artikel 36 - Vereffening

Behalve de wettelijke oorzaken van ontbinding, kan de vennootschap ontbonden worden door de Algemene Vergadering volgens de voorwaarden voorzien inzake statutenwijziging.
In geval van ontbinding om gelijk welke reden en op gelijk welk tijdstip geschiedt de vereffening door de zorgen van het bestuursorgaan, tenzij de Algemene Vergadering besluit de vereffening aan één of meer vereffenaars toe te vertrouwen.
De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.
Daartoe zal een eenzijdig verzoekschrift tot bevestiging of homologatie van de vereffenaar samen met een afschrift van de akte in vereffeningstelling moeten worden ingeleid bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel die daarover uiterlijk binnen de vijf dagen uitspraak doet. Bij gebreke van een beschikking binnen deze termijn wordt de eerst aangewezen vereffenaar beschouwd als bevestigd dan wel gehomologeerd.
De vereffenaar(s) beschikt(ken) over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door de artikels 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
In voorkomend geval zal de vergadering de emolumenten van de vereffenaar(s) vaststellen.

Artikel 37 - Slotafrekening

Na betaling van de schulden van de vennootschap en de kosten en lasten van de vereffening zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de uitbetaling van de vennoten overeenkomstig artikel 15.

De aandelen geven geen recht op enige andere uitbetaling dan voorzien in artikel 15. In geval het vermogen van de vennootschap ontoereikend is om de vennoten uit te betalen overeenkomstig artikel 16, geschiedt de betaling pondspondsgewijze.

Hoofdstuk VIII: diverse bepalingen

Artikel 38 - Keuze van woonplaats

Iedere vennoot of bestuurder, die in het buitenland woont en geen woonplaats in België heeft gekozen, wordt voor de toepassing van deze statuten verondersteld woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hem alle officiële kennisgevingen, mededelingen en aanmaningen geldig kunnen bezorgd worden.

Artikel 39 – Huishoudelijk Reglement en/of aandeelhoudersovereenkomst

Alles wat verband houdt met de werkzaamheden van de Raad van Bestuur, de Algemene Vergadering, en de goede werking van de vennootschap mag geregeld worden door een huishoudelijk reglement en/of een aandeelhoudersovereenkomst zonder strijdig te zijn met de wet of de statuten. Het huishoudelijk reglement is geldig als het met een gewone meerderheid van de totaal geldig uitgebrachte stemmen binnen de Algemene Vergadering wordt goedgekeurd.

Herent, 30 april 2018

Cookies! Deze website gebruikt cookies. Niet voor advertenties, ook niet om u te volgen, maar om technische redenen. Meer over cookies.