windturbines

Balans en Resultatenrekening 2020

Dit is een ontwerp ter goedkeuring op de
Algemene Vergadering van zaterdag 24 april 2021.

ECoOB cv ACTIEF 31 dec 2020

ACTIEF 2020,00 2019,00 2018,00
VAST ACTIEF 587 925,94 48 536,16 237,18
Materieel vast actief 573 675,94 48 536,16 237,18
Installaties / Apparatuur 587 369,35 50 209,83 237,18
Afschrijvingen installaties -13 693,41 -1 673,67
Financieel vast actief 14 250,00
Borgtocht Leuven 14 250,00
VLOTTEND ACTIEF 251 347,29 418 278,46 43 547,75
Vorderingen op meer dan één jaar 0,00 75,00 0,00
Vorderingen op ten hoogste één jaar 6 586,38 2 146,46 603,33
Handelsvorderingen 6 586,38 2 146,46 603,33
Klanten 5 555,38
Op te maken facturen 1 031,00 1 381,46
Andere vorderingen 765,00 603,33
Liquide middelen 243 085,63 416 015,79 42 944,42
Overlopende rekeningen 1 675,28 41,21 0,00
TOTAAL ACTIEF 839 273,23 466 814,62 43 784,93

ECoOB cv PASSIEF 31 dec 2020

PASSIEF 2020,00 2019,00 2018,00
EIGEN VERMOGEN 781 532,05 465 242,02 43 447,43
Vermogen 784 500,00 472 750,00 47 000,00
Onbeschikbare reserve 18 750,00 18 750,00 18 750,00
Variabel vermogen 765 750,00 454 000,00 28 250,00
Overgedragen winst of verlies -2 967,95 -7 507,98 -3 552,57
verlies 2018 -3 552,57 -3 552,57
verlies 2019 -3 955,41 -3 955,41
winst 2020 4 540,03
SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 57 741,18 1 572,92 337,50
Handelsschulden (°) 55 167,81 1 572,92 337,50
Leveranciers 53 359,85
Te ontvangen facturen 1 807,96
Schulden mbt belastingen / sociale lasten 0,00 0,00 0,00
BTW 2 573,37 0,00
TOTAAL PASSIEF 839 273,23 466 814,94 43 784,93
(°) Voornamelijk te betalen facturen aan installateurs na oplevering installaties

ECoOB cv JAARREKENING 2020

KOSTEN 2020,00 2019,00 2018,00
Diensten en diverse goederen 9 770,79 5 543,78 3 072,31
Algemene bedrijfskosten 8 094,98 4 012,07 3 072,31
Specifieke kosten installaties 1 675,81 1 531,71
Afschrijvingen 12 019,74 1 910,85 67,76
Andere bedrijfskosten 540,00 727,50 397,50
Financiële kosten 290,28 54,18 15,00
KOSTEN 22 620,81 8 236,31 3 552,57
OPBRENGSTEN 2020,00 2019,00 2018,00
Omzet 26 247,57 4 279,46 0,00
Diverse bedrijfsopbrengsten 913,22
Financiële opbrengsten 0,05 1,44
OPBRENGSTEN 27 160,84 4 280,90 0,00
WINST / VERLIES 4 540,03 -3 955,41 -3 552,57

Balans en Resultatenrekening 2020 ⇦ open pdf via link

Cookies! Deze website gebruikt cookies. Niet voor advertenties, ook niet om u te volgen, maar om technische redenen. Meer over cookies.