windturbines

INFORMATIENOTA 2021

ECoOB / INFORMATIENOTA
AANVULLING 6 MEI 2021

Algemeen: de Informatienota is herschikt zodat de volgorde overeenstemt met het Koninklijk Besluit met betrekking tot de publicatie van een Informatienota van 23 september 2018.

Waarschuwing: de “Wet op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt” van 2 mei 2010 staat elke bestaande vennoot toe, in uitvoering van art. 15 van deze Wet, om de investering onmiddellijk in te trekken n.a.v. het publiceren van een aangevulde Informatienota (°). ECoOB cv laat dit toe t.e.m. 16 mei 2021.

Aanvullingen op 6 mei 2021

 • In Deel I Risicofactoren
  • Toelichting en voorbeelden bij de risico’s inzake (wijzigende) wet- en regelgeving, toelichting bij de risico’s aan de sector van hernieuwbare energie, meer bepaald inzake de bestaande activa en de mogelijke nieuwe activa, en toelichting bij de risico’s inzake de looptijd en voorfinanciering van projecten.
 • In Deel II Informatie over de uitgevende instelling en de aanbieder
  • (In Duurzame bedrijfsvoering) Toelichting over de ervaring van ECoOB met verschillende types van groene stroomproductie.
  • (In Belangrijkste activiteiten) Verdere definitie van de bedrijfsactiviteiten en de oorsprong van de inkomsten
  • (In Financiële Informatie / Verwachtingen en wijzigingen na het einde van het laatste boekjaar) Toelichting bij de verwachte expansie doorheen 2021, en raming van de financieringsbehoeften in de eerstkomende 12 maanden.
  • (In Belangrijkste aandeelhouders) Mededeling dat er geen vennoten zijn die meer dan 5% van het vermogen in bezit hebben.
 • In Deel III Informatie over de aanbieding van beleggingsinstrumenten
  • (In Informatie over de aanbieding) Opname van de vermelding dat maximaal 5.000.000 Euro per lopende periode van 12 maanden opgehaald wordt
  • (In Redenen voor de aanbieding) Toelichting omtrent de reden van aanbieding en de financieringsnoden, die schommelen naargelang nieuwe projecten mogelijk zijn
 • In Deel IV Informatie over de aangeboden beleggingsinstrumenten
  • (In Kenmerken van de aangeboden beleggingsinstrumenten) Opname van voorwaarden om in te tekenen op aandelen, om ze over te dragen, of om terug te treden. Deze voorwaarden staan in de statuten van ECoOB cv en zijn onveranderd overgenomen in de Informatienota.
  • (In Kenmerken van de aangeboden beleggingsinstrumenten) Toelichting omtrent de beslissingsprocedure over het dividendbeleid. Deze voorwaarden staan in de statuten van ECoOB cv en zijn onveranderd overgenomen in de Informatienota.
 • (In Context, tendensen en strategie) Definitie van PV installaties

(°) “Elke met de informatie in de Informatienota verband houdende belangrijke nieuwe ontwikkeling, materiële vergissing of onjuistheid die van invloed kan zijn op de beoordeling van de beleggingssintrumenten, en zich voordoet of wordt geconstateerd tussen het tijdstip van de beschikbaarstelling van de Informatienota, (…) wordt in een aanvulling op de Informatienota vermeld. (….)

In geval van een aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek hebben de beleggers die hebben aanvaard om al voor de publicatie van de aanvulling de beleggingsinstrumenten te kopen of erop in te schrijven, het recht om hun aanvaarding gedurende twee werkdagen na de publicatie van die aanvulling in te trekken, op voorwaarde dat de in het eerste lid bedoelde nieuwe ontwikkeling, vergissing of onjuistheid zich heeft voorgedaan voor de definitieve afsluiting van de aanbieding aan het publieke en voor de levering van de beleggingsinstrumenten, naargelang wat het eerst plaatsvindt. Deze termijn kan worden verlengd door de uitgevende instelling of door de aanbieder.

INFORMATIENOTA 2021

ECoOB cv

Coöperatieve vennootschap

Maatschappelijke zetel: Roeselveld 1, 3020 Herent

Ondernemingsnummer: BE 0696.887.689

Dit document is geen prospectus en werd niet gecontroleerd of goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten.
De jongste actualisering van dit document: 6 mei 2021.

Een investering in de aandelen houdt risico’s in. Een belegger loopt het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen en/of het verwachte rendement niet te halen. Alvorens aandelen te kopen dienen potentiële investeerders aandachtig de hele Informatienota te lezen. Dit bevat een beschrijving van het aanbod en de risicofactoren. Daarnaast zijn de statuten en de jaarverslagen een belangrijke vorm van informatie.

Dit beleggingsinstrument is niet genoteerd: de belegger loopt het risico problemen te ondervinden om zijn positie aan een derde te verkopen indien hij dat zou wensen.

Samenvatting

ECoOB cv investeert in lokale en duurzame energieprojecten. ECoOB cv gaat hiervoor uit van een coöperatief model waarbij kapitaal van een grote groep van aandeelhouders gebruikt wordt voor lokale projecten in eigen beheer. De nadruk ligt hierbij op ecologische, sociale en financiële duurzaamheid. Deze aanpak kadert geheel in de principes van de directieven van de Europese Unie over “Energiegemeenschappen van burgers” en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties of zogenaamde Sustainable Development Goals ( SDGs).

ECoOB cv beperkt het toetreden van aandeelhouders tot maximaal 20 aandelen per aandeelhouder, en beperkt het nieuw opgehaald kapitaal tot maximaal 5.000.000 Euro per 12 maanden.

Deze Informatienota is niet voorgelegd bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en voldoet niet aan artikel 23 van de Wet van 16 juni 2006 betreffende de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. Het document is gebaseerd op hoe een prospectus is opgebouwd, maar het is geen officiële prospectus. Dit is conform de regelgeving van de FSMA.

De Informatienota houdt in geen geval een beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van de investering, noch van de toestand van de aandeelhouder. Een belegging in aandelen houdt risico’s in. De risico’s staan opgesomd in het hoofdstuk RISICOFACTOREN. Deze Informatienota kunt u downloaden van de website www.ecoob.be.

ECoOB cv haalt kapitaal op voor investeringen, voornamelijk in Vlaanderen, en mikt in de eerste plaats maar niet exhaustief, op aandeelhouders in Vlaanderen.

Daarom wordt deze Informatienota enkel in het Nederlands ter beschikking gesteld.

Inhoudstabel

INFORMATIENOTA 2021

Samenvatting

Inhoudstabel

DEEL I: BELANGRIJKSTE RISICO’s INHERENT AAN DE UITGEVENDE INSTELLING EN DE AANGEBODEN BELEGGINGSINSTRUMENTEN, EN DIE SPECIFIEK ZIJN VOOR DE BETROKKEN AANBIEDING

Algemeen

Risico’s eigen aan een cv

Risico’s eigen aan activiteiten van ECoOB cv

DEEL II: INFORMATIE OVER DE UITGEVENDE INSTELLING EN DE AANBIEDER VAN DE BELEGGINGSINSTRUMENTEN

A. Identiteit van de uitgevende instelling

B. Financiële informatie over de uitgevende instelling

DEEL III: INFORMATIE OVER DE AANBIEDING VAN BELEGGINGSINSTRUMENTEN

A. Beschrijving van de aanbieding

B. Redenen voor de aanbieding

DEEL IV: INFORMATIE OVER DE AANGEBODEN BELEGGINGSINSTRUMENTEN

A. Kenmerken van de aangeboden beleggingsinstrumenten

DEEL I:
BELANGRIJKSTE RISICO’s INHERENT AAN DE UITGEVENDE INSTELLING EN DE AANGEBODEN BELEGGINGSINSTRUMENTEN, EN DIE SPECIFIEK ZIJN VOOR DE BETROKKEN AANBIEDING

Algemeen

ECoOB cv is van oordeel dat de hieronder beschreven factoren de voornaamste risicofactoren zijn, verbonden aan de aangeboden aandelen, en/of eigen aan de activiteiten van ECoOB cv.

Deze factoren kunnen een invloed hebben op de beslissing van ECoOB cv om

 • op deze aandelen een dividend uit te keren;
 • bij uittreding de statutaire uitgifteprijs van 250 Euro per aandeel terug te betalen;
 • al dan niet vrijwillige uittredingen te weigeren of uit te stellen in toepassing van artikel 13 van de statuten.

Al deze factoren zijn onvoorziene omstandigheden, die zich al dan niet kunnen voordoen.

De lijst van risico’s is niet exhaustief. Het is altijd mogelijk dat de coöperatie getroffen wordt door een risico dat op basis van de momenteel beschikbare informatie niet waarschijnlijk wordt geacht. Kandidaat-inschrijvers worden uitgenodigd om ook de gedetailleerde informatie in deze nota lezen en een eigen mening te vormen, alvorens een beslissing te nemen over een eventuele intekening op aandelen.

Risico’s eigen aan een cv

Risico’s verbonden aan de kapitaalstructuur en aan het behoud van de aandeelhouders

Een cv heeft een onbeschikbaar en een variabel vermogen. Het onbeschikbare gedeelte wordt vastgelegd in de statuten en kan enkel gewijzigd worden met een notarieel vastgelegde statutenwijziging. Het variabele gedeelte is veranderlijk en kan gewijzigd worden zonder de statuten aan te passen en zonder notariële vaststelling. Uit- en toetredingen en terug - en bijnemingen hebben invloed op dit vermogen. Dit geeft de cv de nodige flexibiliteit, maar het risico bestaat dat, indien een groot aantal aandeelhouders gelijktijdig wenst uit te treden, ECoOB cv op dat ogenblik niet over voldoende liquide middelen beschikt om het scheidingsaandeel te betalen zonder de bedrijfsvoering te schaden, en de terugbetaling tijdelijk dient uit te stellen.

Risico’s verbonden aan een beperking in de tijd waarin kan worden uitgetreden

De wet bepaalt dat vennoten enkel in de loop van de eerste zes maanden van het boekjaar het recht hebben om uit te treden. Dit heeft tot gevolg dat een vraag voor uittreding van een vennoot in de tweede helft van het boekjaar pas in het daaropvolgende boekjaar gevolg krijgt. Daarnaast is een gehele of gedeeltelijke terugneming pas mogelijk ten vroegste het vijfde jaar na de toetreding.

Uittreding of terugneming van aandelen is daarbij alleen toegestaan in zoverre ze niet voor gevolg heeft dat het netto actief vermindert tot een bedrag dat kleiner is dan het onbeschikbaar gedeelte door de statuten vastgelegd, of indien zij de vereffening van de vennootschap tot gevolg zou hebben, het bestaan ervan in het gedrang brengt door een solvabiliteits- of liquiditeitsprobleem, of indien het aantal vennoten herleid wordt tot minder dan drie.

Aandelen verwerven van ECoOB cv is dan ook niet aangewezen voor wie op korte termijn over deze financiële middelen dient te kunnen beschikken. Ook bij uittreding na het verloop van de vermelde vijf jaar, dient met een tijdsverloop rekening te worden gehouden tussen de (tijdige) vraag tot uittreding en de effectieve teruggave van de tegenwaarde van uw aandeel.

Risico’s verbonden aan de waardemaximalisatie

De aandelen van de coöperatieve vennootschap hebben een vaste statutaire uitgifteprijs van 250 Euro, die niet geïndexeerd wordt. De aandelen geven geen recht op eventuele opgebouwde reserves.

De uittredende, uitgesloten of terugnemende vennoot heeft recht op de tegenwaarde van zijn aandelen, zoals die blijkt uit de goedgekeurde balans van het boekjaar waarin het lidmaatschap een einde neemt, maar steeds geplafonneerd tot maximum de nominale waarde.

Risico’s in verband met wijzigingen in regelgeving m.b.t. coöperaties

Indien een aandeelhouder dividenden ontvangt, zal ECoOB cv op deze dividenden de roerende voorheffing inhouden. De hoogte van de roerende voorheffing is wettelijk bepaald en kan in de toekomst gewijzigd worden. De aandeelhouder kan de roerende voorheffing via de aangifte in de personenbelasting (codes 1437 en 2437) geheel of gedeeltelijk terugvorderen voor zover de wetgeving en zijn persoonlijke situatie dit toelaat. Ook deze terugvorderingsmogelijkheid kan in de toekomst gewijzigd of zelfs beëindigd worden.

Risico’s eigen aan activiteiten van ECoOB cv

Geografisch risico

De tot vandaag gerealiseerde projecten liggen alle in Vlaanderen. Dit is ook zo voor de projecten in ontwikkeling. Dit houdt evenwel het risico in dat de activiteiten onderhevig zijn aan de lokale wet- en regelgeving en het energiebeleid, opgesteld door de Federale of de Vlaamse overheden, die kan verschillen van en mogelijk nadeliger zijn dan de wet- en regelgeving en het energiebeleid in andere (deel)staten.

Het algemeen Europees kader evenwel, o.a. de directieven van de Europese Unie, is op termijn stimulerend voor energiegemeenschappen.

Risico’s inzake (wijzigende) wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving en het energiebeleid opgesteld door de Federale of de Vlaamse overheden zijn een leidraad in de investeringen van de cv en in de berekening van de rendabiliteit van de projecten. Dit houdt het risico in dat veranderingen in de lokale wet- en regelgeving en het energiebeleid, een grote impact kunnen hebben op de rendabiliteit van de projecten. Het verleden heeft aangetoond dat het risico op dergelijk veranderingen niet onbestaand is.

Voorbeelden van veranderingen zijn de in het verleden afgebouwde groene stroomcertificaten voor installaties met terugdraaiende tellers, de politieke beloften omtrent terugdraaiende digitale tellers die gestrand zijn op bevoegdheidsconflicten tussen Vlaamse en Federale overheid, de moeilijke voorspelbaarheid van de afbouw van groene stroomcertificaten voor installaties met een groene stroomteller in 2018-2020, de vervanging van groene stroomcertificaten voor dergelijke installaties door een oproepsysteem “call groene stroom”, die op zijn beurt meermaals uitgesteld is, enz. ECoOB past haar beleid hiervoor aan door bijv. beperkt in te zetten op installaties met terugdraaiende teller, door bijv. offertes en overeenkomsten met potentiële klanten te koppelen aan voorwaarden inzake beslissings- en aansluitingsdatum, en resultaat van de toewijzing na de oproep voor groene stroom.

Risico’s eigen aan de sector van de hernieuwbare energie

Alle installaties waarbij ECoOB cv optreedt als bouwheer, worden gebouwd door gekwalificeerde installateurs. ECoOB cv kiest voor bedrijven die hun bekwaamheid bewezen.

ECoOB cv sluit voor alle projecten een verzekering “alle risico’s elektronica” af, en gaat na of haar installateurs verzekerd zijn voor beroepsrisico’s en tienjarige aansprakelijkheid. ECoOB cv eist van haar klanten / dakeigenaars, dat zij op hun beurt een patrimoniumpolis afsluiten die eventuele aansprakelijkheid voor schade aan de installaties verzekert.

De werking van de installaties wordt continu opgevolgd door een elektronisch monitoringssysteem. Hierdoor worden problemen met de installaties snel opgespoord en opgelost, waardoor eventueel productieverlies door pannes enz. beperkt wordt.

Het risico bestaat dat:

 1. technische problemen de stroomproductie beperken;
 2. tijdens de levensduur van een project de zon minder schijnt dan voorzien;
 3. de stroombehoefte van de klant foutief geraamd is of wijzigt;
 4. de klant of afnemer failliet gaat of niet of laattijdig betaalt;
 5. de marktprijzen van de elektriciteit die niet door de klant wordt afgenomen, en aangeboden aan een derde partij, verder dalen dan geraamd;
 6. veranderende administratieve procedures de opstart van projecten vertraagt;
 7. beslissingen bij klanten aanslepen en een project vertragen;
 8. bouw- en uitbatingsvergunningen niet tijdig verkregen worden;
 9. de wet- en regelgeving van de energiemarkt wijzigt;
 10. de regelgeving wijzigt rond Groene Stroomcertificaten en andere voordelen.

Voor de tot en met 2020 gebouwde installaties zijn deze risico’s beperkt gebleven tot de hierboven opgesomde in (3) stroombehoefte klanten.

De risico’s onder (4) financiële draagkracht klant zijn sterk gereduceerd door in de startjaren uitsluitend klanten te selecteren met grote solvabiliteits- en liquiditeitsgaranties, zoals betoelaagde welzijnsinstellingen en lokale overheden.

De risico’s onder (6), (7), en (8) vertragingen hebben slechts een beperkte rol gespeeld in de zin dat de opbrengsten stabiel waren maar later startten, en langer doorliepen dan aanvankelijk voorzien. De oorspronkelijk overeengekomen looptijd voor het afnemen van stroom bleef in die gevallen ongewijzigd.

De andere opgesomde risico’s onder (1), (2), (5), (9) en (10) hebben het rendement van de bestaande installaties niet beïnvloed tot nu toe.

Alle lopende projecten produceren zoals voorzien, er zijn geen specifieke defecten of tekortkomingen vastgesteld.

De huidige lopende aanbieding financiert gelijkaardige projecten met gelijkaardige risico’s als de bestaande, met uitzondering van projecten waarbij de klanten privébedrijven zijn, en dus de risico’s op niet-betaling kunnen verhogen (zie (4)).

De panelen kunnen integraal gerecycleerd worden door een gespecialiseerde firma. Voor meer informatie verwijzen we naar pvcycle.be.

De energiemarkt, de technologie in duurzame energietechnieken en de wet- en regelgeving evolueren snel. Dit creëert opportuniteiten en risico’s. Inzetten op nieuwe technologieën en bedrijfsmodellen is niet altijd succesvol en vraagt continue monitoring en evaluatie van de mogelijkheden. Dit is voor een kleine energiecoöperatie een uitdaging. Daarom is het groeien en creëren van schaalvoordelen een belangrijk aspect van de bedrijfsstrategie van ECoOB cv. Daarnaast steunt ECoOB cv op een uitgebreide groep van sympathisanten met nuttige kennis (techniek, bedrijfsvoering…). De uitgebreide formele (Rescoop) en informele samenwerkingen tussen burgercoöperaties leveren kennis en ervaring. Een voorbeeld hiervan is de gezamenlijke aanbieding van Ecopower en ECoOB cv voor het project van 10 grote Leuvense daken.

Specifiek vragen de veranderingen in de energiepolitiek van de overheid en van de tarifering van elektriciteit – zoals de invoering van de dynamische tarifering en de verschuiving van prijs van verbruik (kWh) naar eigen verbruik en capaciteit, en de wijzigingen in de energiepolitiek van de overheid de nodige aandacht. Momenteel zijn de gerealiseerde projecten gekoppeld aan lange termijncontracten met geïndexeerde prijzen.

Risico’s inzake uitbreiding van activiteiten in de sector van de hernieuwbare energie

De statuten voorzien dat ECoOB haar activiteiten kan uitbreiden om in te spelen op opportuniteiten, en andere activiteiten kan ontwikkelen naast de huidige. Dit kan risico's inhouden, maar evenzeer opportuniteiten.

Risico’s inzake menselijk kapitaal

ECoOB steunt op een uitgebreide en diverse groep sympathisanten met nuttige kennis (techniek, bedrijfsvoering…), dit behoort tot de kracht van ECoOB. Omdat deze sympathisanten zich vrijwillig inzetten, is ECoOB afhankelijk van hun beschikbaarheid, inzet, kennis en ervaringen. Hierdoor kunnen bepaalde risico’s ontstaan zoals vertraging in beslissingen, foute of suboptimale beslissingen. ECoOB doet ook beroep op (betaalde) experts wanneer specifieke expertise vereist is.

Risico’s inzake risicospreiding in de projectenportefeuille

Gezien de cv in 2018 opgericht is, is slechts een beperkt aantal projecten gerealiseerd. In de mate dat meer projecten tot stand komen, zijn de risico’s inzake een mogelijk fout gelopen project beter gespreid, en gedragen over de totaliteit van de projectenportefeuille. Hierboven onder punt Risico’s eigen aan de sector van de hernieuwbare energie staan mogelijke risico’s, met vermelding van degene die een rol spelen in de tot nog toe gebouwde projecten.

We beperken dergelijke risico’s door een analyse vooraf, en opvolging van het project. Het aantal projecten stijgt sterk in 2021, hetgeen automatisch een betere risicospreiding oplevert.

Risico’s inzake de looptijd van projecten

Veel projecten en de contracten lopen over meerdere jaren, tot meer dan 20 jaar. Hoewel voor al deze projecten steeds een analyse gebeurt waarbij de rendabiliteit wordt onderzocht, zorgt de lange looptijd voor enige onzekerheid en een periode van voorfinanciering door de cv. Deze voorfinanciering gebeurt voornamelijk met kapitaal van de vennoten. ECoOB streeft een gemiddeld rendement na voor haar gehele projectenportefeuille. Een typisch project met een looptijd van 20 jaar is terugverdiend na 12 tot 16 jaar. Dit betekent ook dat het belang van de voorfinanciering door aandelen jaarlijks afneemt (omwille van de doorlopende afschrijving van de installaties), gezien de inkomstenstroom toeneemt in verhouding tot de nodige investeringskosten.

ECoOB is dan ook weinig onderhevig aan renteschommelingen maar wel aan de (blijvende) bereidheid van vennoten om onze projecten te (blijven) steunen. In dit kader biedt de minimumtermijn van meer dan vier jaar bij intrede de nodige garanties op een langere tijdshorizon van verzekerde financiering, en de mogelijkheid om projecten tot rendabiliteit te brengen. Gelieve in dit kader ook hierboven item Risico’s verbonden aan een beperking in de tijd waarin kan worden uitgetreden te lezen.

Risico’s inzake oplopende rente en inflatie

De contracten met klanten zijn lange termijncontracten met geïndexeerde prijzen. Deze prijzen zijn gebaseerd op de investeringen en kosten in het project. Hierdoor vermindert ECoOB de risico's wanneer de rente en/of inflatie zou oplopen.

Wel bestaat het risico dat (potentiële) vennoten elders een betere vergoeding kunnen krijgen dan een dividend dat onzeker is, en beperkt tot een wettelijk maximumpercentage van 6% bruto ten tijde van de opmaak van de Informatienota. Ook een meerwaarde op het aandeel is uitgesloten. Hierdoor kan een aandeel van ECoOB in tijden van stijgende rente, inflatie en/of stijgende beurzen mogelijk minder aantrekkelijk ogen.

ECoOB doet daarom ook beroep op lokale betrokkenheid, duurzaamheid, ecologie.

Risicobeheersing bij ECoOB cv

Het Bestuursorgaan van ECoOB cv beslist autonoom over het algemene investeringskader. Zolang zij zich houdt aan de doelstellingen geformuleerd in de statuten moet ze hiervoor geen toestemming vragen aan de aandeelhouders. Belangrijke leidraden bij het nemen van investeringsbeslissingen zijn onder andere het rendement, ecologische en ethische afwegingen, en het risico. Over dit investeringskader rapporteert het Bestuursorgaan aan de aandeelhouders via de Algemene Vergadering, de website en de nieuwsbrief.

Kostenbeheersing gaat bij ECoOB cv gepaard met een vermindering van het beslag op gebouwen, vervoermiddelen en goederen, en vermindert de financiële risico’s. ECoOB cv houdt de kosten laag door:

 • Voorlopig geen eigen kantoren te voorzien;
 • Prestige uitgaven te vermijden;
 • Verplaatsingskosten te beperken door lokaal te werken;
 • Het delen van kosten met andere coöperaties;
 • De bestuurders niet te vergoeden voor hun bestuurstaken;
 • De noodzaak aan externe experten te beperken door eigen expertise en bijscholing in te zetten van bestuurders en andere sympathisanten;
 • Beroep te doen op onderzoek en overheidssubsidies in het kader van klimaat en participatie;
 • Op grote schaal te investeren.

Hierdoor kan ECoOB cv lagere tarieven aanrekenen voor 100 % hernieuwbare en lokale energie.

De aandelen van ECoOB cv komen niet in aanmerking voor de waarborg van het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten.

DEEL II:
INFORMATIE OVER DE UITGEVENDE INSTELLING EN DE AANBIEDER VAN DE BELEGGINGSINSTRUMENTEN

A. Identiteit van de uitgevende instelling

ALGEMENE GEGEVENS

Handelsnaam: ECoOB
Rechtsvorm: coöperatieve vennootschap (cv)
Maatschappelijke zetel: Roeselveld 1, 3020 Herent, België
Telefoon: +32 495 54 72 76
E-mail: info@ecoob.be
Webpagina: www.ecoob.be
Bankrekening: IBAN BE065 7360 4705 7996 BIC KREDBEBB
Ondernemingsnummer: BE 0696.887.689
Rechtspersonenregister: Leuven

DOELSTELLINGEN

ECoOB cv geeft elke burger of rechtspersoon de kans om te investeren in projecten die overeenstemmen met de doelstellingen, o.a. in hernieuwbare energie. ECoOB cv werkt vooral aan eigen projecten, maar kan ook investeren in projecten van derden. ECoOB cv wenst lokaal te werken in de regio, streeft naar sterke betrokkenheid van aandeelhouders en klanten, en staat open voor samenwerking.

ECoOB cv wil tegelijk ook sensibiliseren over hernieuwbare energie en vooral rationeel energiegebruik.

Artikel 3 van de statuten beschrijft het doel en voorwerp van de coöperatie:

De coöperatieve vennootschap heeft tot voornaamste tot doel te voldoen aan de behoeften van haar vennoten en van derden.

De coöperatieve vennootschap heeft eveneens tot doel in het algemeen belang bij te dragen tot de realisatie van een klimaatneutrale samenleving en een rechtvaardige energietransitie.

Zij wenst economische activiteiten te ontwikkelen, teneinde de ruime regio in en rond Leuven, maar niet exclusief beperkt tot die regio, meer klimaatneutraal te maken, door:

 1. het verwerven van financiële middelen om deze aan te wenden voor investeringen in hernieuwbare energieproductie op duurzame wijze, het realiseren van energiebesparing en/of het leveren van energie en energiediensten;
 2. hernieuwbare energie en energie-efficiëntie en energie te promoten;
 3. het verenigen van de burgers in coöperatief verband die bovenstaande doelstellingen delen en samen wensen te realiseren; en
 4. coöperatieve producten of coöperatief geleverde diensten voor haar vennoten na te streven, binnen het ruime kader van het nastreven van klimaatneutraliteit.

Ontstaansgeschiedenis

ECoOB cv is op 28 mei 2018 opgericht en startte met het plaatsen van installaties met zonnepanelen. Het is een erkende coöperatie volgens het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962, en richt zich op de ICA principes (de 7 coöperatieve ICA principes):

 • Vrijwillig en open lidmaatschap
 • Democratische controle door de leden
 • Economische participatie van de leden
 • Autonomie en onafhankelijkheid
 • Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
 • Samenwerking tussen coöperaties
 • Aandacht voor de gemeenschap

Het is de bedoeling om zoveel mogelijk projecten in hernieuwbare energie te realiseren, maar tegelijk streeft het Bestuursorgaan van ECoOB cv ernaar dat elk project weloverwogen uitgewerkt wordt. Begin 2021 is ECoOB cv eigenaar van 10 installaties met zonnepanelen.

ECoOB cv kijkt uit naar bijkomende projecten om aan het maatschappelijke doel – o.a. meer hernieuwbare energie – te voldoen. ECoOB cv heeft de ambitie voldoende winstgevend te groeien om de coöperatie stabiel en rendabel te maken.

BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN

ECoOB cv ontwikkelt voornamelijk hernieuwbare energieprojecten. Tot nog toe gaat het om het plaatsen en in eigendom beheren van zonnepanelen op grote daken om elektriciteit op te wekken. ECoOB cv financiert, bouwt, en onderhoudt de groene stroom installaties. ECoOB cv verkoopt de stroom aan de gebruiker/dakeigenaar die ter plaatse afneemt, aan een kost die lager is dan de gebruiker voordien betaalde. Eventuele stroomoverschotten die de gebruiker niet afneemt verkoopt ECoOB cv aan een afnemer. Indien voldaan wordt aan bepaalde opgelegde voorwaarden, krijgt ECoOB groene stroomcertificaten, een financiële stimulans waarmee de overheid groene stroom productie aantrekkelijk maakt.

ECoOB cv beperkt haar bedrijfsrisico’s met een bedrijfsmodel dat gebaseerd is op langlopende contracten, van 10 tot 20 jaar. Na de installatiefase is een project weinig arbeidsintensief met een continue inkomstenstroom.

Investeringen in andere vormen van hernieuwbare en duurzame energie zijn in de toekomst mogelijk, en investeringen of acties in energiebesparing. Bij het uitwerken van de Europese principes van “energiegemeenschappen van burgers” ontstaan nieuwe investeringsmodellen waar decentrale productie, opslag, energiedelen, flexibele vraag en elektrische mobiliteit mogelijk zijn. De energiecoöperatie volgt deze ontwikkelingen op de voet en zal hierin in de toekomst investeren.

ECoOB cv investeerde tot dusver uitsluitend in projecten voor hernieuwbare energie in Vlaanderen. De opgewekte groene stroom wordt bij voorkeur lokaal verbruikt (eigenverbruik, energiedelen of peer-to-peer verkoop), of verkocht op de (Vlaamse) energiemarkt.

Ten slotte timmert ECoOB cv mee aan de weg voor coöperaties, o.a. door regionale samenwerking met gelijkaardige coöperaties. Dit gebeurt ook op Vlaams niveau via organisaties zoals Coopkracht en REScoop Vlaanderen.

Duurzame bedrijfsvoering

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in de bedrijfsvoering van ECoOB cv. Duurzaam ondernemen kan men beoordelen op basis van de sociale en participatieve, de ecologische, en de economische component (People, Participation, Planet, Profit).

Sociale en maatschappelijke dimensie

De projecten van ECoOB cv staan volledig open voor rechtstreekse participatie. Dat betekent dat de aandeelhouders samen eigenaar zijn van het gehele bedrijf. Alle eigendommen, zoals de installaties, zijn gemeenschappelijk bezit. Een aandeel van ECoOB cv staat op naam. Het is niet beursgenoteerd, en het is niet op fluctuerende koersen gebaseerd. Het gaat om zuiver coöperatieve aandelen.

 • De rechtstreekse participatie van ECoOB cv staat het dichtst bij het coöperatieve streefdoel: gedeeld eigenaarschap, gedeelde risico’s en winsten.
 • Een “minder participatief” coöperatief model – dat ECoOB niet volgt – is gebaseerd op een structuur waarbij een coöperatie aandelen uitschrijft, dat geld via een lening aan een ander bedrijf ter beschikking stelt, en waarbij de aandeelhouders niet participeren in de winst, het eigenaarschap en het beleid van dat ander bedrijf, maar wel mee het risico nemen.

ECoOB cv gaat er van uit dat hernieuwbare energie een gemeenschappelijk goed is, waarvan de winsten voor zo veel mogelijk mensen beschikbaar moeten staan. De coöperatieve structuur leent zich daar prima toe. Iedereen kan aandeelhouder worden van ECoOB cv en hierdoor participeren in de risico’s en winsten van lokale en duurzame investeringen.

Huidige en nieuwe aandeelhouders krijgen informatie via de nieuwsbrief en via de website (www.ecoob.be). ECoOB cv betrekt waar mogelijk buurtbewoners, medewerkers en klanten van de dakeigenaars, bij haar projecten.

Ecologische dimensie

Voor alle projecten wordt het duurzaamheidsgehalte afgewogen. ECoOB cv gaat er niet van uit dat alle projecten voor hernieuwbare energie per definitie duurzaam zijn. Voor het uitwerken van windprojecten houdt ECoOB cv zich aan de regels die in Vlaanderen gelden, waar mogelijk proberen we het beter te doen. Voor biomassa nemen we ethische overwegingen zorgvuldig mee. ECoOB heeft tot nog uitsluitend ervaring met PV installaties. Daarom is de keuze van het Bestuursorgaan om voor wind- en biomassaprojecten prioritair samen te werken met partners die én ervaring inbrengen én coöperatief werken, of met overheidsinbreng.

ECoOB cv kiest voor de maatschappelijk interessantste projecten, met stabiele partners. Overigens is het groenste kilowattuur het bespaarde kilowattuur. ECoOB cv wil mensen zo veel mogelijk hierover informeren en steunen.

Economische dimensie

ECoOB cv beschikte einde 2020 – na afschrijving – over een totale investering van 581.570,89 Euro in hernieuwbare-energieprojecten.

Van 2018 tot 2020 keerde ECoOB cv geen dividend uit, gezien de opstartkosten hoger waren dan de opbrengsten. ECoOB cv streeft ernaar om in de nabije toekomst dividenden uit te keren, maar een dividend is nooit gegarandeerd. Dit weerspiegelt het principe dat investeringen in duurzame energie ook financieel duurzaam moet zijn.

BELANGRIJKSTE AANDEELHOUDERS

Op de Algemene Vergadering is het stemrecht niet gekoppeld aan de omvang van het kapitaal dat door een aandeelhouder is ingebracht. Stemrecht gebeurt volgens het democratisch principe van ”één persoon, één stem”.

Er zijn geen vennoten, niet als natuurlijke persoon en niet als rechtspersoon, die meer dan 5 % van het vermogen in bezit hebben. Dientengevolge zijn er geen te vermelden verrichtingen tussen dergelijke vennoten en de vennootschap.

BESTUURSORGAAN

Beleid, toezicht en controle

In de Algemene Vergadering van september 2019 werd het Bestuursorgaan uitgebreid tot 13 bestuurders. In juli 2020 dienden 2 bestuurders hun ontslag in, in maart 2021 diende 1 bestuurder zijn ontslag in, waarbij het totaal aantal bestuurders terugvalt op 10. De bestuurders nemen het dagelijks bestuur waar.

Bestuurders per 3/05/2021, in alfabetische volgorde

Sven Calluy

Lid van het Bestuursorgaan sinds 14 september 2019.

Woont in Leuven, geboren in 1979.

Software ontwikkelaar bij KBC, realiseert graag wervende communicatie.

Steven Decat

Medeoprichter van ECoOB en lid van het Bestuursorgaan sinds 28 mei 2018.

Woont in Herent, geboren in 1971.

Opgeleid tot burgerlijk ingenieur elektromechanica en energie.

Zelfstandig consultant energie en logistiek, veel technische expertise en ervaring met projectbeheer en planning.

Jo De Groote

Lid van het Bestuursorgaan sinds 27 april 2019.

Woont in Herent, geboren in 1963.

Opgeleid tot bachelor laboratoriumtechnieken.

Consultant hernieuwbare energie, en projectmedewerker groepsaankoop PV Zonnewijzer bij energiecoöperatie Klimaan.

Voordien medewerker bij INEOS, Tessenderlo Chemie, en gemeentebestuur Herent.

Ervaring in projectbeheer en elektrische mobiliteit

Leo D’Haese

Lid van het Bestuursorgaan sinds 14 september 2019.

Woont in Leuven, geboren in 1956.

Opgeleid tot burgerlijk ingenieur computerwetenschappen - toegepaste wiskunde.

Gewezen financieel analist bij de Nationale Bank, gastlector bij Avans en Klimaatgids.

Deskundig in en ervaring met ICT, projectleiding, financiële analyse, energieprojecten, lesgeven.

Bestuurder vzw MinderisMeer, voorheen bestuurder vzw Oxfam Wereldwinkel Kessel-Lo.

Hugo Grauls

Ondervoorzitter en lid van het Bestuursorgaan sinds 27 april 2019.

Woont in Heverlee, geboren in 1953.

Opgeleid tot Master Wiskunde.

Loopbaan in telecommunicatie en informatica.

Luc Motmans

Lid van het Bestuursorgaan sinds 14 september 2019.

Woont in Heverlee, geboren in 1956.

Loopbaan in administratief-financieel beheer in de non-profit.

Deskundig in en ervaring met financieel beheer, overeenkomsten, toelagedossiers.

Bestuurder SALCO vzw, voorheen controlerend aandeelhouder bij Ecopower namens de Algemene Vergadering.

Paul Tisaun

Medeoprichter van ECoOB en lid van het Bestuursorgaan sinds 28 mei 2018.

Woont in Herent, geboren in 1950.

Gepensioneerd ziekenhuisapotheker.

Lokaalbeheerder Scouts Herent, penningmeester van de Gemeentelijke Adviesraad voor Mobiliteit en Veiligheid in Herent, en voordien in de Milieu Adviesraad.

Sander Van Garsse

Voorzitter, lid van het Bestuursorgaan sinds 14 september 2019.

Woont in Wijgmaal, geboren in 1980.

Arbeids- en Organisatiepsycholoog, boekhouder en beleidseconoom.

Directeur woonzorgcentrum

Gewezen coördinator OCWW-vereniging, consultant in de woonzorgsector.

Stefaan Van Gerven

Lid van het Bestuursorgaan sinds 14 september 2019.

Woont in Heverlee, geboren in 1966.

Opgeleid tot Doctor in de Toegepaste Wetenschappen Elektrotechniek, en postgraduaat Energie en Klimaat.

Consultant hernieuwbare energie.

Deskundig in, en ervaring met, ontwerp en berekening van grote zonnestroominstallaties.

Coördinatie en contactpersoon voor de Leuvense LICHT groep in 2019.

Tom Van Lint

Lid van het Bestuursorgaan sinds 27 april 2019.

Woont in Veltem-Beisem, geboren in 1959.

Deskundigheid en ervaring met ICT toepassingen.

BEZOLDIGINGEN

Geen van de bestuurders is vandaag tewerkgesteld in de coöperatie. Er zijn in 2020 geen bezoldigingen uitgekeerd, geen bedragen gereserveerd voor pensioenen of soortgelijke uitkeringen.

Werknemers

ECoOB cv heeft einde 2020 geen werknemers in dienst.

Voor enkele gespecialiseerde taken inzake bedrijfsbeheer doet ECoOB cv beroep op dienstverleners, bv. boekhouding en fiscaliteit, notariële akten...

Voor extern advies voor installaties doet ECoOB cv waar nodig beroep op betaalde adviseurs, bv. voor stabiliteitsstudies van gebouwen.

In de nabije toekomst kunnen bestuurders eventueel betaalde taken uitvoeren voor ECoOB cv.

BELANGENCONFLICTEN

Er bestaan geen familiebanden binnen het Bestuursorgaan.

Geen enkele van de bestuurders heeft de voorbije vijf jaar een veroordeling opgelopen in verband met fraudemisdrijven. Geen enkele van de bestuurders heeft voorwerp uitgemaakt van officieel en openbaar geuite beschuldigingen of opgelegde sancties door wettelijke of toezichthoudende autoriteiten. Geen enkele van de bestuurders is de voorbije vijf jaar onbekwaam verklaard om te handelen als lid van de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van een uitgevende instelling. Er bestaan geen belangenconflicten tussen de bestuurders, of tussen bestuurders en de vennootschap.

Met uitzondering van ECoOB cv als rechtspersoon en de aandeelhouders van ECoOB, zijn er geen natuurlijke en/of rechtspersonen die belang hebben bij de uitgifte van aandelen.

WERKING VAN HET BESTUURSORGAAN

ECoOB cv is een onafhankelijk bedrijf, bestuurd door haar Bestuursorgaan, en gecontroleerd door een Algemene Vergadering van de aandeelhouders. Andere bedrijven kunnen, onder dezelfde voorwaarden als andere aandeelhouders, aandeelhouder worden van ECoOB cv.

ECoOB cv is, als niet-beursgenoteerd bedrijf, niet onderworpen aan de Belgische Corporate Governance Code 2009. Het deugdelijk bestuur van ECoOB cv wordt bepaald door de principes zoals opgenomen in haar statuten en de ICA principes.

ECoOB is lid van CoopKracht, het netwerk voor coöperaties in Vlaanderen.

ECoOB onderschrijft het charter van REScoop Vlaanderen, de Vlaamse vereniging van burgercoöperaties voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.

Artikel 19 van de statuten zegt:

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan dat samengesteld is uit minstens drie leden.

De bestuurders worden benoemd voor zes jaar. (…)

Het mandaat van de bestuurders en van de controlerende vennoten is niet bezoldigd.

De jaarlijkse Algemene Vergadering valt statutair op de laatste zaterdag van april. Alle aandeelhouders worden persoonlijk uitgenodigd voor deze Algemene Vergadering. Elke aandeelhouder heeft er één stem, onafhankelijk van het aantal aandelen dat hij of zij bezit. Tijdens de Algemene Vergadering wordt gestemd over de besteding van de winst van het voorbije boekjaar.

De aandeelhouders ontvangen voor de Algemene Vergadering de balans en resultatenrekening. Op de Algemene Vergadering wordt een jaarverslag voorgesteld, met een beschrijving van de activiteiten van het afgelopen boekjaar, en de jaarrekening. Onmiddellijk na de Algemene Vergadering worden deze documenten op de website geplaatst. Ook jaarverslagen van de voorbije jaren kunnen gedownload worden. De volledige presentatie voor de Algemene Vergadering is opvraagbaar voor aandeelhouders.

Tussen Algemene Vergaderingen organiseert ECoOB cv infosessies, waarbij actuele thema’s en nieuwe projecten worden voorgesteld.

ECoOB cv publiceert een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief versturen we naar alle aandeelhouders en geïnteresseerden. Deze nieuwsbrieven worden ook op de website geplaatst.

Verder staan de bestuurders klaar om (zowel schriftelijke via info@ecoob.be, als telefonische) vragen te beantwoorden.

B. Financiële informatie over de uitgevende instelling

1. Jaarrekeningen

Hierna volgen de (verkorte) jaarrekeningen van 2018, 2019 en 2020. Deze jaarrekeningen zijn niet geauditeerd door een commissaris en evenmin aan een onafhankelijke externe toetsing onderworpen.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt normaal aan één of meer commissarissen opgedragen, die worden benoemd door de Algemene Vergadering, onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Gezien ECoOB cv evenwel de wettelijke criteria niet overschrijdt en dus een kleine vennootschap is, diende er tot nog toe geen commissaris aangesteld. De jaarrekeningen 2018-2019-2020 zijn dan ook niet geauditeerd door een commissaris, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Wel is voorzien dat in dergelijk geval iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris heeft.

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen.

De waarderingsregels voor installaties zijn als volgt:

 • Installaties worden afgeschreven over 5 of 10 of 15 of 20 jaren.
 • Installaties worden pro rata afgeschreven, dus in gelijke delen, per volledig jaar.
 • In het start- en eindjaar van productie wordt, in afwijking van het vorige punt, afgeschreven pro rata van het aantal volledige maanden dat de installatie produceert.
 • Onderhoudskosten en herstellingskosten komen nooit in de afschrijvingstabel indien < 2.500 Euro excl. btw, en altijd in de afschrijvingstabel indien> 2.500 Euro excl. btw, per factuur. Deze kosten worden pro rata afgeschreven tot de datum van de laatste afschrijving van de gehele installatie.
 • Voorbereidende kosten worden opgenomen in de afschrijving indien betaald aan derde partijen.

De waarderingsregels zijn beperkt gewijzigd ten opzichte van het boekjaar 2019. Tot 2019 werden installaties afgeschreven over 20 jaren. Vanaf 2020 zijn afschrijvingen mogelijk voor 5 of 10 of 15 of 20 jaren, voor installaties die in gebruik kwamen na 2019.

De resultatenrekening is niet op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar moeten worden toegerekend.

In de loop van het boekjaar werden geen materiële vaste activa geherwaardeerd.

Er zijn geen waarderingen in vreemde valuta.

2. Verklaring inzake het werkkapitaal

Ondergetekenden, Sander Van Garsse, Luc Motmans, en Steven Decat, verklaren hierbij dat het werkkapitaal van ECoOB cv voldoende is om in de huidige behoeften van de bedrijfsvoering te voorzien.

Uiteraard wil ECoOB cv ook in de toekomst blijven investeren in hernieuwbare energie zodat er voortdurend bijkomend werkkapitaal dient te worden voorzien. De behoeften voor de eerstkomende 12 maanden belopen tussen minimaal 350 000,00 en maximaal 1 500 000,00 Euro.

Vandaar ook dat ECoOB cv een uitgifte van aandelen met een permanent karakter doet. Indien onvoldoende kapitaal opgehaald kan worden, beperkt ECoOB het aangaan van nieuwe investeringsprojecten.

3. Eigen vermogen en schuldenlast

2018 2019 2020
Aantal aandeelhouders 30 213 439
Aantal aandelen 188 1 891 3 138
Geplaatst kapitaal [€] 47 000,00 472 750,00 784 500,00
Omzet [€] 0,00 4 279,46 26 247,57
Andere bedrijfsopbrengsten [€] 0,00 1,44 913,22
Te bestemmen winstsaldo [€] - 3 552,57 - 3 955,41 4 540,03
Totaal vermogen/balanstotaal [€] 43 784,93 466 814,94 839 273,23
Eigen vermogen [€] 43 447,43 465 242,02 781 532,05
Schulden binnen het jaar [€] 337,50 1 572,92 57 741,18
Schulden op meer dan een jaar [€] 0,00 0,00 0,00

De schulden binnen het jaar op 31/12/2020 betreffen voornamelijk te betalen aankoopfacturen van installateurs, voor installaties die opgeleverd zijn in de eerste weken van 2021. Deze schulden zijn met zekerheid gedekt door beschikbare liquide middelen, en zijn uitsluitend gebonden aan de goede oplevering door de installateurs.

Op 31/03/2021 waren de schulden binnen het jaar afgenomen tot 28 123,61 Euro, te betalen aankoopfacturen van installateurs voor installaties die opgeleverd zijn in april 2021.

Personeelsleden: ECoOB cv werkt voorlopig met zelfstandigen of tijdelijke krachten, naast de prestaties van onbetaalde bestuurders.

De huidige inkomstenstroom van ECoOB cv bestaat uit:

 • verkoop van lokaal opgewekte groene stroom aan de klant
 • verkoop van het in het net geïnjecteerde groene stroom
 • opbrengsten van groene stroomcertificaten

4. Verwachtingen en wijzigingen na het einde van het laatste boekjaar

Eind 2020 heeft ECoOB cv op de volgende sites zonnestroom installaties geplaatst: (1) Oostrem De Wilg; (2) WZC De Wingerd; (3) Bibliotheek Tweebronnen; (4) Museum M; (5) Sportschuur; (6) Ontmoetingscentrum Genadedal; (7) Kantoor IGO; (8) Kantoor Avansa Oost-Brabant; (9) Kantoren De Valkerij en (10) Lagere School De Ark.

ECoOB cv ziet haar investeringen na de afsluiting van 2020 als volgt evolueren.

Start t.e.m. 2020 01-04/2021 In prospectie
Geïnstalleerd vermogen (kWp) 801 749 1 000
Waarde investeringen [€] 665 000,00 475 000,00 500 000,00
Inkomsten per volledig productiejaar [€] 92 000,00 76 000,00
Projectwinst per volledig productiejaar [€] 40 000,00 30 000,00
Procent winst / ingezet vermogen 6,00 % 6,30 %

Er zijn begin 2021 contractintenties voor (1) Ontmoetingscentrum ’t Celestijntje; (2) Oostrem Bijlokstraat. Verschillende ander projecten zijn in onderhandeling.

ECoOB cv streeft ernaar om het totaalbedrag aan investeringen in 2021 te verdubbelen.

DEEL III:
INFORMATIE OVER DE AANBIEDING VAN BELEGGINGSINSTRUMENTEN

A. Beschrijving van de aanbieding

1. Maximumbedrag / Voorwaarden / Tijdsschema

ECoOB haalt in de lopende aanbieding maximaal 5.000.000 Euro op per lopende periode, startend vanaf 5 december 2020 tot en met 4 december 2021, en vanaf dan per periode van 12 maanden vanaf 5 december tot 4 december. Er is geen slotdatum in deze aanbieding, zij loopt permanent verder.

Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen investeren in ECoOB cv. Investeerders kunnen minimaal intekenen voor één aandeel van 250 Euro. Men kan meerdere, gehele, aandelen kopen, tot een maximum van 20 aandelen, hetzij 5.000 Euro.

2. Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan de aankoop of de terugname van aandelen. In het geval een vennoot wil terugtreden, kan dit per geheel aandeel, met uitzondering van de stichtende vennoten.

3. Procedure

Men wordt aandeelhouder door aanmelding via de Digitale Aandelen Registratie module op de website van ECoOB cv. Vervolgens wordt de kandidaat-aandeelhouder uitgenodigd een bedrag over te maken, gelijk aan het aantal gewenste aandelen maal 250 Euro, op rekeningnummer IBAN BE65 7360 4705 7996 van ECoOB cv, met vermelding van de opgegeven gestructureerde mededeling. De aandeelhouder ontvangt een uittreksel van het aandelenregister als bevestiging van het aantal aandelen dat hij of zij in de coöperatie beschikt.

B. Redenen voor de aanbieding

De reden voor deze aanbieding valt samen met hetgeen in artikel 3 van de statuten van ECoOB beschreven wordt:

 1. het verwerven van financiële middelen om deze aan te wenden voor investeringen in hernieuwbare energieproductie op duurzame wijze, het realiseren van energiebesparing en/of het leveren van energie en energiediensten;
 2. hernieuwbare energie en energie-efficiëntie en energie te promoten;
 3. het verenigen van de burgers in coöperatief verband die bovenstaande doelstellingen delen en samen wensen te realiseren; en
 4. coöperatieve producten of coöperatief geleverde diensten voor haar vennoten na te streven, binnen het ruime kader van het nastreven van klimaatneutraliteit.

ECoOB realiseert installaties in de mate dat zij erin slaagt klanten te overtuigen een project aan te vatten. Dientengevolge is de opvolging en financieringsnood van projecten onregelmatig doorheen de tijd. ECoOB engageert zich er toe de aanbieding te beperken tot één aandeel per nieuwe vennoot wanneer de rollende financiering volstaat. Op onregelmatige tijdstippen, afhankelijk van nieuwe projecten waarvoor extra kapitaal nodig is, worden tijdelijke kapitaalsrondes gestart. Tijdens zo’n ronde kunnen bestaande en nieuwe vennoten aandelen bijkopen tot het maximum van 20 aandelen per vennoot bereikt wordt. ECoOB streeft ernaar geen andere financieringsbronnen te gebruiken, tenzij dit nuttig is voor de financiering van projecten die anders onmogelijk tijdig tot stand kunnen komen.

DEEL IV
INFORMATIE OVER DE AANGEBODEN BELEGGINGSINSTRUMENTEN

A. Kenmerken van de aangeboden beleggingsinstrumenten

1. Aard / Munt / Vervaldatum / Terugbetaling

Zoals bepaald in de statuten, staan de aandelen op naam, en worden de aandelen ingeschreven in het aandelenregister van de onderneming op de datum van aanvaarding. De statutaire uitgifteprijs van een aandeel bedraagt 250 Euro, het aandeel heeft geen vervaldatum.

De vrije overdracht van aandelen is beperkt door artikel 8 van de statuten:

De aandelen zijn slechts beperkt overdraagbaar. Ze mogen enkel onderling overgedragen worden aan bestaande vennoten mits een voorafgaandelijk akkoord van het bestuursorgaan dat hierover beslist met een gewone meerderheid van stemmen.

Aandelen zijn niet overdraagbaar aan derden.

2. Dividendenbeleid

Aandelen genereren geen rente. Het Bestuursorgaan legt jaarlijks, ter gelegenheid van de statutaire Gewone Algemene Vergadering, samen met de jaarrekening, een voorstel neer voor de bestemming van het jaarsaldo, in overeenstemming met artikel 34 van haar statuten:

Op voorstel van het Bestuursorgaan kan de algemene vergadering zich met een gewone meerderheid uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst:

 • minstens vijf procent wordt afgenomen voor de vorming van een liquiditeitsreserve;
 • een gedeelte van het saldo wordt gereserveerd voor informatieverstrekking aan en opleiding van de vennoten, zowel huidige als potentiële, of het grote publiek;
 • een saldo kan worden uitbetaald als een dividend op het gestorte bedrag van de aandelen, met een maximumpercentage van 6% bruto, in voege ten tijde van het opmaken van deze Informatienota

Daarenboven respecteert ECoOB de artikels 6:115 en 116 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, die aan de uitkering van een dividend de voorwaarden verbinden van de Netto-Actief test en de Liquiditeitstest. Een jaarlijks dividend is dus niet gegarandeerd.

De Algemene Vergadering vergadert jaarlijks in april. De uitbetaling van een eventueel dividend gebeurt voor 30 juni.

Een mogelijk dividend per aandeel wordt berekend pro rata van het aantal dagen dat men aandeelhouder was tijdens het boekjaar waarop de dividenduitkering betrekking heeft.

De aandelen zijn niet beursgenoteerd en niet vrij verhandelbaar. De aandelen hebben een vaste, niet geïndexeerde, maximale statutaire uitgifteprijs. De werkelijke tegenwaarde bij uittreding, uitsluiting of terugname kan evenwel lager zijn en blijkt uit de goedgekeurde balans van het boekjaar waarin het lidmaatschap een einde neemt. De aandelen geven bijgevolg geen recht op de opgebouwde reserves.

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamheid van een aandeelhouder, ontvangen zijn erfgenamen, schuldeisers of wettelijke vertegenwoordigers de waarde van zijn aandelen.

Het uitgeven van aandelen gebeurt op beslissing van het Bestuursorgaan. De Algemene Vergadering beslist over de uitkering van een dividend.

De aanbieding van aandelen dient om het kapitaal van de coöperatie te verhogen, met de bedoeling om te investeren in economisch rendabele projecten in lijn met de doelstellingen die vermeld staan in de statuten (o.a. in hernieuwbare energie).

De opbrengsten van de bedrijfsactiviteit hebben tot doel:

 • De financiering van de (vrnl. groene stroom) installaties mogelijk te maken, waarbij de initiële bouwkosten afgeschreven worden en kosten voorzien worden voor uitbating en onderhoud;
 • De financiering van algemene bedrijfskosten;
 • De aanvulling van de reserves van het bedrijf;
 • Indien mogelijk het uitkeren van dividend.

ECoOB dient voldoende rendabel en winstgevend te opereren om de coöperatieve doelstellingen waar te maken, financiële gezonde bedrijfsvoering toe te staan, de vennoten de mogelijkheid te geven om klimaatneutraliteit na te streven door het financieren van installaties, en een meerwaarde in de vorm van dividend na te streven.

In deze informatienota worden geen winstmarges of rendementen bekend gemaakt, deze zijn projectafhankelijk. Alle in 2019 en 2020 getekende projecten zijn kostendekkend. ECoOB cv heeft de bedoeling om een billijk deel van de winst – telkens die er is – uit te keren in de vorm van een dividend. Een dividend is niet gegarandeerd.

Indien het Bestuursorgaan oordeelt dat het beschikbare vermogen volstaat voor de investeringen in de voorzienbare toekomst, dan kan zij beslissen om de aanbieding van aandelen te beperken tot één aandeel per nieuwe vennoot.

Het aantal uitgegeven aandelen, en het tijdstip hangt af van de realisatie van projecten. ECoOB realiseert installaties in de mate dat zij erin slaagt klanten te overtuigen een project aan te vatten. Indien de groei een aanbieding van aandelen vereist die hoger zou zijn dan 5.000.000 Euro per 12 maanden, dan zal ECoOB de prospectuswetgeving respecteren.

VERANTWOORDELIJKE PERSONEN VOOR DE VERSTREKTE INFORMATIE

Ondergetekenden verklaren hierbij verantwoordelijk te zijn voor de in het document verstrekte informatie en verklaren tevens dat alle redelijke maatregelen getroffen zijn om te verzekeren dat de gegevens in het registratiedocument in overeenstemming zijn met de werkelijkheid:

 • Sander Van Garsse, voorzitter van het Bestuursorgaan;
 • Luc Motmans, lid van het Bestuursorgaan;
 • Steven Decat, lid van het Bestuursorgaan.

CONTEXT, TENDENSEN EN STRATEGIE

De energiewereld is in transitie met meer decentrale productie, variabele hernieuwbare productie (wind en zon), kleinere marktspelers, batterijopslag, elektrificatie (warmtepompen, elektrische wagens), digitalisatie (digitale meters, smart grid), flexibele vraag, aggregatie en diensten aan het net. De wet- en regelgeving, het energiebeleid en de werking van de energiemarkten zijn in volle verandering maar (nog) niet optimaal om een versnelde transitie naar duurzame en lokale energievoorziening te realiseren. Een goed regelgevend kader is nochtans belangrijk om een duurzame en efficiënte energietransitie te stimuleren.

De hoogte van de overheidsstimulansen variëren volgens de voortschrijdende inzichten bij de verschillende overheden (Vlaanderen, België en Europa). De veranderende regelgeving en overheidsstimulansen kunnen op korte termijn leiden tot investeringsonzekerheid. Tegelijk ontstaan, onder impuls van directieven en projecten van de Europese Unie, nieuwe mogelijkheden zoals de energiegemeenschappen van burgers. Er is een belangrijke taak weggelegd voor coöperaties om te sensibiliseren.

ECoOB plaatste tot nog toe uitsluitend PV installaties. PV staat voor PhotoVoltaic, het gaat om zonnecellen die gegroepeerd gemonteerd staan in zonnepanelen. Ze wekken gelijkstroom op wanneer er licht op valt, omvormers zetten die om naar wisselstroom voor één gebouw, of voor doorverkoop. De klant gebruikt hetgeen hij nodig heeft tegen een afgesproken vergoeding. De overblijvende stroom wordt geïnjecteerd in het net en verkocht aan een derde partij. ECoOB streeft naar zo hoog mogelijk gebruik ter plaatse, eventueel ondersteund door lokale batterijen.

Door de prijsdalingen voor PV installaties, maar ook van opslag, is er steeds minder nood aan toelagen. Deze prijsdalingen maken rendabele projecten mogelijk zonder of met beperkte subsidies. De markt van duurzame en hernieuwbare energie, maar ook van alternatieve en nieuwe bedrijfsconcepten, stijgt exponentieel.

ECoOB cv vindt het belangrijk om zich nu voor te bereiden om het grote potentieel in de toekomst te benutten. Daarom spendeert ECoOB cv, naast het realiseren van PV installaties, tijd aan het onderzoek van alternatieve technieken en bedrijfsconcepten.

Op middellange en lange termijn is de meerwaarde van energie uit hernieuwbare bronnen verzekerd op basis van Europese wetgeving met betrekking tot energie en milieu. Dankzij de structuur van ECoOB cv kunnen we periodes van wisselend beleid relatief gemakkelijk doorkomen. Niettemin kunnen plotse wijzigingen van overheidsondersteuningen voor hernieuwbare energie een belangrijke impact hebben op de werking van ECoOB cv.

Het ecologisch en duurzaam aspect spreekt klanten aan en de klant kan dit inzetten voor een positief groen imago. Veel klanten zijn de coöperatieve gedachten genegen. De schaalgrootte, die de coöperatie kan creëren, zorgt voor goedkopere realisatie van de projecten. Bovendien heeft de klant vaak te weinig expertise. Daarom betekent de ontzorging door de coöperatie een grote meerwaarde voor de klant. Het volume van projecten zorgt voor het opbouwen van expertise. Dit vertaalt zich in kwaliteit en in een efficiënte aanpak van projecten.

BIJLAGEN

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2020

Informatienota aandeelhouders 2021 ⇦ open officiële pdf versie van de informatienota via link

Cookies! Deze website gebruikt cookies. Niet voor advertenties, ook niet om u te volgen, maar om technische redenen. Meer over cookies.