®

Zelfstandige Projectleiders

De taken van zelfstandige projectleiders

Op 3 juni besliste het bestuur de projectleiding van nieuw te bouwen installaties

uit te besteden aan zelfstandige projectleiders.

ECoOB heeft altijd rekening gehouden met de werkuren om een installatie te bouwen. Tot  nog toe werden die werkuren niet betaald, bestuurders deden dit onbetaald. De taken omvatten o.a. :

 • verzamelen van info over dak;

 • behoeftenanalyse van verbruiksprofiel en technische gegevens van dak en aansluiting, ontwerp van installatie; 

 • schrijven van de offerte, onderhandelen met gebruikersaanvragen van vergunningen;

 • subsidiesdossiers;

 • schrijven van bestekken;

 • begeleiden van de bouw;

 • onder contract brengen van externe partijen;

 • opleveren van de installatie.
   

Om risico’s te beperken en flexibiliteit zo groot mogelijk te houden werken we met een statuut als zelfstandige. Tot nog toe zijn overeenkomsten afgesloten met Jo De Groote, Steven Decat, en Stefaan Van Gerven, allen bestuurders van ECoOB. Het is de bedoeling dit in 2022 open te stellen voor andere kandidaten, het bestuur beraadt zich over de voorwaarden. We communiceren later op het jaar rond de voorwaarden van de opdrachten voor projectleiders.

Gedelegeerd bestuurder

De statuten bepalen dat dat het dagelijks bestuur aan één (of meer) bestuurder mag worden toevertrouwd, de gedelegeerd bestuurder genaamd. Op 2 september besliste het bestuur een part-time Gedelegeerd-Bestuurder voor ECoOB aan te stellen. Na een interne procedure is Steven Decat uitgekozen om deze taak op zich te nemen.


De Gedelegeerd-Bestuurder verricht géén bestuurstaken, maar algemene werkzaamheden, nodig om ECoOB verder op het goede pad te houden, en haar professionele basis te verstevigen en nieuwe strategieën te ontwikkelen.

De huidige overeenkomst loopt tot 31/12/ 2021. De Raad van Bestuur koos ervoor om in de periode van 1 september tot 31 december het dagelijks bestuur toe te spitsen op het stabiliseren van de huidige groei.  Tot dit takenpakket behoort het uitwerken, voorbereiden, en formuleren aan het Bestuur van voorstellen die de kernprocessen van ECoOB beter structureren, en dit minimaal in volgende domeinen:

 • ontwikkelen van instrumenten voor het overzicht van klantenprospecties projecten in opbouw en projecten in productie; 

 • ontwikkeling van een gestandaardiseerde wijze van rapportering over de projecten in hun verschillende fases; 

 • ontwikkeling van een gestandaardiseerde en efficiënte werkwijze voor klantenadministratie en -facturatie; 

 • opmaak van een meerjarenplan, met inbegrip van commerciële planning en budget voor 2022; 

 • opmaak van een strategisch plan voor de aanpak van energiegemeenschappen.
   

Voor de periode 2022 zal vanuit de Raad van bestuur een aangepast takenpakket worden vooropgesteld voor de gedelegeerd bestuurder.

 

In lijn met de statuten gaat het niet over de taken van bestuursleden bij het besturen van de cv maar om algemene leiding van de coöperatie. Artikel 18 van de statuten van ECoOB bepaalt: het mandaat van de bestuurders en van de controlerende vennoten is niet bezoldigd. Als de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties die geen bestuurstaken zijn, mag hiervoor een vergoeding worden toegekend. Het bestuursorgaan beslist hierover. Deze vergoeding mag in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn. De statuten zijn in de Algemene Vergadering van 6 mei 2021 in die zin gewijzigd.