windturbines

Word Coöperant

Coöperant worden is heel eenvoudig:

 • Door één of meer aandelen van ECoOB te kopen wordt u coöperant;
 • Een ECoOB aandeel kost € 250 en behoudt zijn waarde;
 • Voor de financiering van een nieuw project kan de coöperatie oproepen om bijkomende aandelen te kopen;
 • Het aantal aandelen is beperkt tot 20 per persoon, zonder in- of uitstapkosten;
 • Procedure voor het aankopen van één of meerdere aandelen:
  • Vul het investeringsformulier in
  • Binnen de week krijgt u de instructies voor het storten van het bedrag
  • Na het ontvangen van de instructies hebt u 5 werkdagen op het verschuldigde bedrag te storten
  • Vanaf dan bent u officieel vennoot;
 • Tax Shelter niet langer van toepassing voor inschrijvingen na 03/11/2019 22:30.
 • De registratie van aandelen wordt gedaan op basis van de naam, adres en rijksregisternummer of ondernemingsnummer. Het investeringsformulier kunt u gebruiken om duidelijk en eenduidig de gevraagde informatie in te vullen. Elk aandeel staat op naam van een één natuurlijke of één rechtspersoon;
 • Aandelen staan telkens vast voor een periode van 5 jaar;
 • Indien de winst het toelaat wordt een dividend uitgekeerd van maximaal 6%;
 • Alle coöperanten zijn rechtstreeks mede-eigenaar van de productie-installaties;
 • Elke aandeelhouder heeft precies één stem in de Algemene Vergadering;
 • Door de aankoop van aandelen houdt de vennoot zich aan het naleven en aanvaarden van de statuten en de beslissingen van de Algemene Vergadering.

ECoOB verbindt zich ertoe bovenstaande informatie alleen te gebruiken om vennoot te worden. Na effectieve aankoop van aandelen wordt de informatie opgeslagen in het aandelenregister.

Aandelen kopen is nooit zonder risico. Informeer u daarom grondig. Meer informatie vindt u via ons overzicht Veelgestelde vragen over ECoOB aandelen. Indien u hierbij nog bijkomende vragen hebt kunt u de contactpagina gebruiken.  

Burgers kunnen zich verenigen in een burgercoöperatie om zodoende hun energievoorziening in eigen handen te nemen. Daardoor versnellen we samen de energietransitie. ECoOB is een erkende coöperatieve vennootschap en past als lid van REScoop Vlaanderen de principes toe van de Internationale Alliantie voor Coöperatief ondernemen. Ecologische en maatschappelijke winst krijgen voorrang op de financiële.  

Veelgestelde vragen over ECoOB aandelen

De statuten kunt u hier vinden.

De aankoop wordt gedaan middels het opsturen van het daartoe bestemde investeringsformulier, instructie om het bedrag te storten worden nadien naar u doorgestuurd. Na ontvangst van de storting en inschrijving in het aandelenregister wordt de aankoop definitief. Dit wordt bevestigd in een e-mail die de nummers van de aandelen bevat alsook het aandeelhoudersbewijs. Voor het register worden de gegevens gebruikt die u verstrekte in het formulier: naam, adres en rekeningnummer. Indien gewenst kunt u per brief of per e-mail deze gegevens wijzigen met als referentie de naam (namen) van de aandeelhouders en de nummers van de aandelen. Elke persoon kan maximum 20 aandelen bezitten en ieder aandeel wordt altijd geregistreerd op naam van een natuurlijke of een rechtspersoon. Daardoor kan een aandeel nooit op 2 namen staan.

Vóór u een aandeel koopt kunt u de informatie op de website raadplegen . ECoOB is steeds bereikbaar voor al uw vragen, aangezien ECoOB als burgercoöperatie altijd transparant en democratisch werkt. Onze contactgegevens vindt u op de contactpagina.

ECoOB beperkt de verkoop van aandelen tot een maximum van 20 per persoon, bij de waarde van €250 vertegenwoordigt dit een maximaal bedrag van € 5000. Koppels kunnen dus maximaal 40 aandelen aankopen, max. 20 aandelen op ieders naam. Aandelen kunnen niet aangekocht worden op 2 namen.

Er zijn bijkomende juridische gevolgen.

Het aandeelhoudersbewijs wordt u via e-mail gestuurd binnen een periode van ongeveer 4 weken na ontvangst van de storting. Die tijd hebben wij nodig om uw aandeelhouderschap administratief te verwerken. Dat bewijs is geen waardepapier. Bij verlies bent u uw aandeel gelukkig niet echt kwijt. Op de datum van ontvangst van uw storting gaat uw aandeelhouderschap gaat in.

De Algemene Vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van april, waarbij er beslist wordt of er dividend uitgekeerd wordt en wat het percentage van het dividend is, met een maximum van 6% doordat ECoOB een erkende coöperatie is. De effectieve uitkering van het dividend wordt uitgevoerd in de periode juni – augustus en wordt (tenzij u het anders vermeld) op hetzelfde rekeningnummer gestort als dat waarmee u de aankoop uitvoerde.

Het is de Algemene Vergadering die vastlegt of een dividend uitgekeerd wordt en aan welk percentage.

De vennootschapswetgeving bepaalt dat het dividend van een erkende coöperatie zoals ECoOB niet hoger mag zijn dan 6%.

Het aantal dagen dat u aandeelhouder was in het kalenderjaar dat voorafgaat aan de betrokken Algemene Vergadering bepalen de waarde van uw dividend.

Voorbeelden:

 • Voor één aandeel waarbij u het hele voorafgaande jaar aandeelhouder was en het dividend op 3% staat: uw dividend is 3% van € 250 en bedraagt dus € 7,50.
 • Indien u een aandeel kocht op 20 oktober dan bent u 73 dagen aandeelhouder geweest, dat is één vijfde van één jaar. Bij eenzelfde percentage voor het dividend ontvangt u € 1,50 namelijk één vijfde van € 7,50. De algemene berekening is:
  • x % van 250
  • Vermenigvuldigd met het aantal dagen
  • Gedeeld door 365.

De uitbetaling van een dividend wordt gedaan op het rekeningnummer waarmee u het aandeel kocht. Indien gewenst kunt u een ander rekeningnummer opgeven per post of via e-mail. Het aandeel wordt altijd geboekt op naam van een natuurlijke of rechtspersoon en kan dus niet op 2 namen staan.

Voor erkende coöperaties was er tot eind 2017 een vrijstelling van roerende voorheffing op de eerste schijf van 190 EUR ontvangen dividend. Sinds 1 januari 2018 is deze vrijstelling gewijzigd en geïntegreerd in een ruimere vrijstelling voor alle dividenden aan particulieren van beursgenoteerde en coöperatieve ondernemingen. De nieuwe regel stelt dat de eerste schrijf van 640 EUR (inkomstenjaar 2018 – aanslagjaar 2019) of 800 EUR (vanaf inkomstenjaar 2019 – aanslagjaar 2020) van alle ontvangen dividenden fiscaal vrijgesteld is en dit per belastingplichtige. Dit heeft tot gevolg dat vanaf 2018 de coöperatie roerende voorheffing op het volledige dividend dient af te houden. Het is aan de belastingplichtige (aandeelhouder van ECoOB CVBA) zelf om de teveel afgehouden roerende voorheffing te recupereren via de eigen aangifte personenbelasting via de daartoe voorziene codes.

ECoOB komt vanaf 03/11/2019 22:30 niet meer in aanmerking voor de Tax Shelter regeling. De Tax Shelter is dus niet langer van toepassing op investeringen in ECoOB.

Aangezien het aandeelhoudersbewijs geen waardepapier is, bent u uw aandeel niet kwijt bij verlies of diefstal van dat bewijs. Het bewijs bestaat uit de officiële registratie in het aandelenregister.

Door de aankoop ligt uw aandeel vast voor een periode van 5 jaar. Vanaf het zesde jaar kunt u gedurende de eerste 6 maanden van het jaar aanvragen om (deels) uw aandelen te verkopen. De aanvraag kan uitgevoerd worden per brief of e-mail. Het aandeel (de aandelen) worden door ECoOB teruggenomen en wordt geboekt als kapitaalsvermindering. Zoals vermeld, ligt de prijs statutair vast op € 250, waardoor u instapt aan € 250 en uitstapt aan dezelfde waarde, tenzij de boekwaarde lager geworden is dan €250.

Het moeten in principe de ouders zijn die een aandeel kopen: enkel de ouders zijn immers de wettelijke vertegenwoordigers (dit betekent ook dat ze op een algemene vergadering een stem hebben voor hun kind). Let wel: je kan deze aandelen niet verkopen zonder tussenkomst van de vrederechter! Zodra de minderjarigen 18 zijn, hebben ze zelf stemrecht op de algemene vergadering en kunnen ze de aandelen uiteraard wel verkopen.

Hierbij betaalt ECoOB uw aandeel terug. ECoOB kan dat doen nadat u 2 documenten teruggestuurd hebt:

 • Een kopie van het document:
  • Van het vredegerecht (akte van bekendheid)
  • Of een document van de notaris (erfrechtverklaring)
 • Het origineel van het aandeelhoudersbewijs
Zodra blijkt dat alles in orde is, stort ECoOB het aandeel (de aandelen) terug. In geval van twijfel wordt bevestiging gevraagd aan de Raad van Bestuur.
Cookies! Deze website gebruikt cookies. Niet voor advertenties, ook niet om u te volgen, maar om technische redenen. Meer over cookies.