top of page
Verslag van het bestuursorgaan 

2021 was een uitzonderlijk jaar, zowel voor ECoOB als voor het energielandschap, landelijk en internationaal.
De internationale én de Belgische actualiteit, en de gestegen prijzen voor (fossiele) energie, bevestigen dat de doelstellingen van ECoOB voor meer hernieuwbare energie van en voor burgers de juiste weg vormen. Bij ECoOB staan alvast heel wat projecten in de steigers. 

Verslag Algemene Vergadering 7 mei 2022

conventie

Meevallers in 2021: de groene stroom certificaten verhoogden licht, maar tijdelijk, we verwachten een terugval vanaf midden 2022.
 

Tegenvallers: 2021 was een jaar met uitzonderlijk weinig zon. De productie was 5% lager dan het jaar voordien, per geplaatst vermogen (kW). Daarom zijn de inkomsten per installatie lager dan geraamd.
 

ECoOB heeft de prijs voor de klanten in 2021 niet opgetrokken, afgezien van de contractueel omschreven indexeringen.  

DE ACTIVA
 

Er is in 2021 voor 570.795 Euro geïnvesteerd in zonnestroominstallaties. Hierdoor is het totaal van de investeringen van ECoOB bijna verdubbeld.
 

De afschrijvingen in 2021 beliepen 41.862 Euro. Dat is 4 keer zoveel als in 2020, als gevolg van het toenemend aantal installaties.
 

De restwaarde van de installaties – de materiële vaste activa – stijgt van 573.676 Euro naar 1.102.609 Euro. Dit is de waarde van de investeringen na aftrek van de afschrijvingen.
 

De financiële vaste activa bestaan voornamelijk uit een borgstelling ten gunste van het Leuvense stadsbestuur, voor de aanbesteding van 5 zonnestroominstallaties in 2019. Daarvoor is een borg van 14.250 geblokkeerd.
 

Het Vlottend Actief is stevig gedaald in 2021, van 251.347 Euro naar 140.422 Euro. Het Vlottend Actief bevat voor ECoOB slechts 2 zaken: de op 31 december onbetaalde facturen van klanten, en vooral de beschikbare cash op bankrekeningen.

 

De liquide middelen zijn afgenomen van 416.016 Euro, einde 2019, en 243.086 Euro, einde 2020, naar 107.150 Euro, einde 2021. Dit betekent dat ECoOB er steeds beter in slaagt de beschikbare sommen uit nieuwe aandelen om te zetten in investeringen in installaties. Op die manier staat minder overtollig geld “geparkeerd” in afwachting van nieuwe projecten. Tegelijk dient aangestipt dat de situatie einde 2019, zoals elk jaar, een toevallige momentopname was, waar het de bedoeling was deze nieuwe aandelen zo snel als mogelijk om te zetten in de installaties voor de stad Leuven.

De onbetaalde facturen van klanten waren einde 2021 viermaal hoger dan einde 2020, in lijn met de groei en de uitgezonden facturen voor stroom, injectiestroom, en groene stroom certificaten.

In januari zijn alle verkoopfacturen gecontroleerd op volledigheid en correctheid. Een aantal eindfacturen kan men pas opmaken wanneer alle informatie beschikbaar is, in januari en februari. Vooral de noodzakelijke informatie van Fluvius kampt soms met enkele maanden vertraging. In totaal is een correctie van 2.218 Euro gemaakt, of iets minder van 2% van de totale omzet van ECoOB.

DE PASSIVA

Het opgehaalde kapitaal aan aandelen steeg in 2021 van 784.500 naar 1.204.500 Euro, een toename met ruim 53%.

Dit bedrag is verdeeld over 621 aandeelhouders, tegenover 437 einde 2020. Het geïnvesteerde bedrag per aandeelhouder is daarmee toegenomen van gemiddeld 1.655 Euro, naar 1.825 Euro, hetzij iets meer dan 7 aandelen per aandeelhouder. Dit is hoger dan het gemiddelde van ongeveer 1.200 Euro per aandeelhouder bij alle Vlaamse REScoops[1] samen. Er zijn geen dominante aandeelhouders.

De passiva bevatten verder de schulden op korte termijn. Voor ECoOB gaat het vooral over de onbetaalde facturen van leveranciers, en dat zijn in de eerste plaats onze installateurs. Het openstaand bedrag aan onbetaalde facturen nam af van 57.741 Euro einde 2020 naar 21.086 Euro einde 2021. Het gaat om een momentopname op de toevallige afsluiting van het boekjaar. Het aantal installaties in opbouw kan op ieder ogenblik sterk wijzigen. ECoOB streeft ernaar om stipt te betalen.

Er zijn geen schulden op lange termijn. ECoOB heeft in 2021 geen bankleningen aangegaan of kaslijnen gebruikt voor de financiering van installaties of van dagelijkse kosten. ECoOB heeft wel noodgedwongen een kaslijn geopend om een bankwaarborg te bekomen, als borg voor een Vlaamse (geslaagde) betoelaging van een in 2022 te bouwen installatie. De Vlaamse Overheid legde op dat deze borg een bankwaarborg moest zijn. Gezien de regelgeving begin 2022 wijzigde, streeft ECoOB ernaar deze kaslijn zo snel mogelijk af te bouwen. 

DE RESULTATENREKENING

De eigen omzet is toegenomen van 26.248 Euro in 2020 naar 114.605 Euro in 2021, een toename met factor 4. Deze toename is nagenoeg volledig toe te schrijven aan de toename van installaties en klanten, gekoppeld aan de toegenomen verkoop van stroom aan klanten, van injectiestroom op het net, en van groene stroom certificaten.

Groene stroomcertificaten worden niet meer toegekend voor nieuwe installaties. De certificaten zijn midden 2021 vervangen door kandidaturen, al dan niet succesvol, voor betoelaging. De groene stroomcertificaten voor oudere installaties van ECoOB lopen door, maar zullen afnemen.

Voor de op het net geïnjecteerde stroom kijkt het Bestuur uit naar de nieuwe mogelijkheden om zelf geproduceerde stroom te leveren aan andere partijen, door gebruik te maken van de nieuwe regelgeving peer to peer. Op die manier kan overschot aan stroom, bijvoorbeeld, geleverd en gefactureerd worden aan partners van onze bestaande klanten, aan een gunstiger prijs voor zowel ECoOB als voor de klant. Zodra de regelgeving dit toelaat, gaan we starten met pilootprojecten.

We moeten er op wijzen dat de totale omzet van ECoOB in 2021 voor ruim 50% bestaat uit de onderlinge facturaties tussen ECoOB en onze (buur) coöperatie Klimaan, in Mechelen. ECoOB en Klimaan plaatsten samen een installatie op het nieuwe sorteercentrum van de sociale onderneming ViTeS, in Boortmeerbeek. ECoOB heeft de installatiefacturen betaald, en Klimaan betaalde 50 % van die kost terug aan ECoOB. Daarbij komt het aandeel van Klimaan in de bouwkost, in de kosten van ECoOB in 2021, en komt de terugbetaling door Klimaan in de totale opbrengsten van ECoOB in 2021. Tijdens de uitbatingsperiode van deze installatie blijven ECoOB en Klimaan alle (onderhoud)kosten en alle opbrengsten 50/50 verdelen.

Er is in 2021 834 MWh aan zonnestroom geproduceerd met 18 installaties waarbij 647 MWh door de klanten gebruikt is en 217 MWh verkocht is aan Ecopower (injectie).

Eind 2021 had ECoOB geen personeelsleden. Er liepen wel overeenkomsten van beperkte duur, of voor bepaalde werken, met zelfstandigen.

 

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA HET EINDE VAN HET BOEKJAAR

Er hebben na het einde van het boekjaar geen belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden die het beeld van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021 zouden kunnen beïnvloeden.

Er hebben zich ook geen omstandigheden voorgedaan die de ontwikkeling, of de financiële positie en de toekomstige resultaten van de vennootschap, aanzienlijk kunnen beïnvloeden.

VERWACHTINGEN VOOR 2022

ECoOB startte het project #zonnebouwers begin 2022. We geven advies rond zonnepanelen, batterijen en laadpalen aan particulieren. Naast het advies bieden we de mogelijkheid om te investeren via een samenaankoop. Het advies is gratis voor onze aandeelhouders, we krijgen een commissie van de installateurs. Voor de coördinatie is een deeltijdse werknemer gestart. De adviseurs zijn freelancers. We spreken met steden en gemeenten om dit advies aan te bieden aan hun inwoners.

ECoOB trad toe tot de cvso Seacoop, met het oog op een kandidatuur voor het plaatsen van een deel van de geplande bijkomende windmolenparken op zee, tezamen met alle andere Vlaamse REScoops en het merendeel van de Waalse REScoops. De doelstelling is een deel van de nieuwe windmolenparken op zee in handen van de burgers te hebben, waarbij de elektriciteit ook kan verdeeld worden onder de burgers. In 2022 en 2023 loopt de voorbereiding. De eerste ophaling van kapitaal is nu voorzien in 2024. ECoOB engageerde zich om hiervoor op termijn 5 miljoen Euro op te halen.

De investeringen in zonnepanelen lopen door. We verwachten opnieuw substantiële investeringen in 2022, met een verdubbeling van het geïnstalleerd vermogen. De bouw wordt momenteel sterk vertraagd door (1) het nieuwe subsidieringsysteem (4 maanden extra voor sommige projecten) (2) de doorlooptijden van Fluvius voor netstudies en opstarten van installaties (soms tot 4 maanden) en (3) een stijgend tekort aan zonnepanelen op de wereldwijde markt waarbij zowel levertermijnen als prijs sterk oplopen. Sinds een tiental jaar is er geen Europese productie meer van zonnepanelen die we nodig hebben. We hopen dat de Europese Unie nieuwe productie in Europa kan tot stand brengen.

ECoOB doet verder beperkte investeringen in batterijen in pilootprojecten. We hebben vooral aandacht naar het effect op eigenverbruik. Zo willen we in WZC De Wingerd een kleine batterij plaatsen, om de schommelingen tussen productie en verbruik binnen korte tijdspannes op te vangen. Voorlopig investeren we niet in grote batterijsystemen, maar volgen de markt en de technologische evolutie.

Onze eerste investeringen in semi-publieke laadpalen, gekoppeld aan zonnepanelen, komen eraan. Een eerste DC-laadpaal is besteld. Voor deze laadpalen hebben we een subsidiëring gehaald voor een projectwaarde van 316.500 Euro, te investeren tegen eind 2023. Door de lange levertermijnen kan het project vertragen. Samen met andere coöperaties hebben we een subsidiëringsaanvraag gedaan voor een combinatie van zonnepanelen, batterijen en laadpalen op parkeerplekken. Dit kan een bijkomende investering van 150.000 Euro zijn voor ECoOB.

In 2021 zijn we sterk gegroeid en geprofessionaliseerd. De groei zet zich verder en daarom is verdere professionalisering en stabilisering van de groei noodzakelijk. Tot nu toe hebben we vrij gemakkelijk het nodige kapitaal kunnen aantrekken, maar met de versnelde groei zal het verhogen van het kapitaal in 2022 en de volgende jaren een hele uitdaging worden.

De meest effectieve rekrutering van nieuwe aandeelhouders, is het aanspreken door bestaande aandeelhouders van potentiële nieuwe aandeelhouders. We willen dit stimuleren met enkele initiatieven:

 1. Ambassadeurschap: bestaande aandeelhouders die, beperkt tot intensief, getuigen:

  • Met een foto en een uitspraak op onze website en sociale media

  • Mee een stand bemannen tijdens een lokaal evenement

  • Zelf in hun gemeente, wijkcomité, ouderraad een evenement organiseren
    

 2. Aantrekkelijker maken door de waarde van het aandeel te vergroten, o.a.  samenaankopen, opzetten van een uitleendienst, ….
   

 3. Fysische contacten vermeerderen door informatieve evenementen en cursussen
   

Dit zal stap voor stap vorm krijgen in de komende 12 maanden.
 

Via een poll polsten we in de Algemene Vergadering naar het enthousiasme bij de aandeelhouders om als ambassadeur nieuwe aandeelhouders te zoeken. De bedoeling is om de aandeelhouders voldoende informatie en middelen te geven om naar potentiële nieuwe aandeelhouders te stappen, bv. met de hulp van een modelbericht om kennissen warm te maken om mee te investeren. De poll luidde:
 

Wil je meewerken aan de rekrutering van nieuwe potentiële aandeelhouders?

 • Ja, en ik wil hen ook aanspreken om mee te investeren

 • Ja, maar ik wil hen niet aanspreken om mee te investeren

 • Nee, ik ken geen mogelijk nieuwe investeerders in mijn kennissenkring

 • Ik onthoud me
   

Hierop antwoordde 61% ja, ik wil hen aanspreken; 22% ja, maar ik wil hen niet aanspreken; 6%, nee en 10% onthoudingen. Er is duidelijk een potentieel om via bestaande aandeelhouders nieuwe aandeelhouders aan te trekken.

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

ECoOB werkt nauw samen met andere REScoops. Op Europees en federaal niveau hebben de REScoops een belangrijke adviserende functie. Onze impact op het Vlaams beleidsniveau was in 2021 beperkt. ECoOB investeerde in 2021 sterk in kennisopbouw rond verschillende facetten van de energietransitie, energiedelen en energiegemeenschappen, en wil dit verder uitbouwen in de komende jaren.

Vlaanderen bereidt energiedelen voor in het kader van energiegemeenschappen. Energiedelen kan voorbeeld betekenen een grote gemeenschappelijke installatie van zonnepanelen die gebruikt worden door verschillende bewoners in een appartementsblok. Maar dit kan ook een gemeenschappelijke warmtepomp zijn die de appartementen van verschillende gezinnen verwarmt. Of voorbeeld een gemeenschappelijke laadpaal in een buurt of een wijk. Tijdens de Algemene Vergadering heeft het bestuursorgaan de aanwezige aandeelhouders via een poll de volgende vraag gesteld:

Moet ECoOB zich engageren in energiedelen zoals installaties op appartementen, wijkbatterijen, gezamenlijke laadinfrastructuur, …?

 • Ja, want energiedelen is de toekomst

 • Nee, focus eerder op het huidig businessmodel

 • Ik onthoud me
   

Hierop was het antwoord overduidelijk positief met 75% ja-stemmen, 13% nee-stemmen en 15% onthoudingen.

ECoOB is, binnen REScoop, voorloper in onderzoek naar gezamenlijke installaties op appartementen (zie ook: link naar MO* artikel van onze bestuurder Sven Calluy). We hebben voor dit jaar 3 pilootprojecten op appartementen geselecteerd met een gezamenlijke investeringswaarde van 120.000 Euro. We rekenen op bijkomende subsidiëring in het najaar van 2022.

Er komen in de toekomst belangrijke businessmodellen voor energiedelen, het verhogen van eigenverbruik, dynamische tarieven, diensten aan het net, maar ook rond warmtenetwerken en deelmobiliteit. Zodra de businessmodellen financieel rendabel zijn, staan we klaar om hierin te investeren.

Aandeelhouders vragen regelmatig: “Kunnen we elektriciteit van ECoOB kopen?” Het verkopen van onze injectieoverschotten aan de aandeelhouders is een ver doorgedreven vorm van energiedelen. Dit kan natuurlijk maar op momenten met veel zon. Dit is op korte termijn moeilijk omwille van 3 redenen: (1) er is niet genoeg stroom beschikbaar om iedere aandeelhouder te bedienen, (2) dit vraagt veel administratie, (3) dit heeft een impact op het dividend omwille van de hoge administratiekost.

Tijdens de Algemene Vergadering polsten we naar jullie mening hierover met de volgende poll.

Vind je het als aandeelhouder belangrijk om ook elektriciteit af te kunnen nemen van ECoOB?

 • Ja, zelfs als er daardoor minder dividend zal zijn

 • Nee, er zijn betere manieren om de energietransitie te bewerkstelligen

 • Ik onthoud me
   

Het antwoord was duidelijk met 21% ja-stemmen, 71% nee-stemmen en 8% onthoudingen. We hopen dat SeaCoop hiervoor binnen enkele jaren een oplossing biedt. Samen met de andere coöperaties streven we ernaar dat 20% van de elektriciteit van de nieuwe windturbines op zee beschikbaar komt voor al onze aandeelhouders. Daarom vinden we SeaCoop belangrijk.

BIJKANTOREN

De maatschappelijke zetel van ECoOB is in Herent, er zijn geen bijkantoren.
 

VOORNAAMSTE RISICO'S EN ONZEKERHEDEN
 

ECoOB heeft in 2021 geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten en heeft geen activa in niet-euro-munten. Gezien de aard en de activiteiten van de vennootschap zijn er geen belangrijke risico’s te melden. 

ECoOB is afhankelijk van informatie die wordt verkregen van de netbeheerders. Aangezien de definitieve cijfers soms geruime tijd uitblijven, blijft er een onzekerheidsmarge waardoor de coöperatie enkele van haar inkomsten bij de jaarafsluiting dient te ramen. Aangepaste maatregelen zorgen ervoor dat de onzekerheid minimaal is.

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
 

Voor het boekjaar 2021 is er een positief eindresultaat van 34.984 Euro. Het bestuursorgaan stelt voor om na het aanzuiveren van de resterende opstartverliezen (2.968 Euro) een brutodividend uit te keren van 2,75% op de nominale waarde van de aandelen en de rest (ongeveer 4.500 Euro) op te nemen in de reserves.

Het bestuursorgaan heeft er zich van vergewist dat de wettelijk en statutaire vereisten voldaan zijn, vooraleer een dividenduitkering voor te stellen:

 • Minstens 5% van de winst is toegevoegd aan de liquiditeitsreserve (1.586 Euro).

 • Een deel van de winst is gereserveerd voor informatieverstrekking en opleiding voor vennoten of het grote publiek (2.958 Euro).

 • De vennootschap behoudt voldoende middelen om haar verwachte schulden in de eerstkomende 12 maanden te betalen.

 • Het netto-actief daalt niet onder het bedrag van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

 • Het aan de aandeelhouders voorgestelde dividend is niet hoger dan de rentevoet voorzien in het K.B. van 8/01/1962 (6%).

 • Aandeelhouders ontvangen dividend in verhouding tot hun in- en uittreding, in het bijzonder voor in- en uittredingen doorheen 2021.

ALGEMENE VERGADERING 7 MEI 2022

De algemene vergadering werd samengeroepen op 7 mei 2022 om 10.00 uur.

De agenda, goedgekeurd op het bestuursorgaan van 5 mei 2022:

 • Registratie stemgerechtigde coöperanten

 • Goedkeuring agenda

 • Jaarverslag werking 2021 en vooruitzichten 2022

 • Jaarrekening 2021

 • Stemming jaarrekening 2021, kwijting van het bestuursorgaan, bestemming financieel resultaat 2021

 • Stemming toetreding kandidaat bestuurder tot het Bestuursorgaan

 • Financiële vooruitzichten 2022

 • Oprichting cvso Seascoop

 • Energiegemeenschappen: welke rol kan ECoOB hierin spelen?

 • Vragen.
   

De vergadering is digitaal én fysiek verlopen.
 

De Algemene Vergadering heeft volgende beslissingen gestemd[2]:

 • De jaarrekening ECoOB boekjaar 2021 is goedgekeurd met 100% van de stemmen.

 • De kwijting van de bestuurders is goedgekeurd; met 100% van de stemmen.

 • Het voorstel van bestuursorgaan voor de bestemming van het financieel resultaat 2021 is goedgekeurd; met 99% van de stemmen

 • toetreding van Johan Rosius als bestuurder wordt goedgekeurd met 98% van de stemmen

   

Sander Van Garsse, Voorzitter ECoOB

 

[1] Een REScoop (Renewable Energy Sources cooperative) is een erkende burgerenergiecoöperatie. De REScoops hebben zich als sectororganisatie verenigd in REScoop Vlaanderen.

[2] De procenten geven de verhouding weer tussen de ja en de neen stemmen. Onthoudingen worden niet verrekend in het percentage (statuten ECoOB cv, art. 29)

bottom of page